Arkusz kalkulacyjny

Czytaj Dalej

Co różni bazę danych od arkusza kalkulacyjnego?

Relacje między danymi

łatwa możliwość aktualizacji tabel

łatwa możliwość modyfikowania tabel

szybsza możliwość pozyskania danych

Język do pozyskiwania informacji

Ułatwienia wpisywania

Problemy z aktualizacją danych

Wyciąganie danych

Powtarzanie...

Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym

Układ kalkulacyjny kosztów służy więc do oceny opłacalności produkcji zarówno pojedynczego wyrobu, jak i całej produkcji. Układ kosztów kalkulacyjny szereguje różne pozycje kosztów ze względu na ich związek z technologią i organizacją produkcji.

Arkusz rozliczeniowy kosztów

Dolna część arkusza może zawierać również rozliczenie kosztów wzajem­nych świadczeń podmiotów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Arkusz analityczny

Zastosowania right|thumb|Przykład arkusza analitycznego W literaturze możemy się spotkać również z nazwą arkusze kontrolne.

Arkusz analizy ryzyka

Arkusz analizy ryzyka może również zawierać inne elementy, zależnie od rodzaju działalności podmiotu gospodarczego. Poniżej przedstawiony został przykładowy nagłówek arkusza analizy ryzyka.

Wynik finansowy metoda pozaksięgowa wariant porównawczy i kalkulacyjny

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B Koszty działalności operacyjnej C Zysk/strata na sprzedaży D Pozostałe przychody operacyjne E Pozostałe koszty operacyjne F Zysk/strata na działalności operacyjnej G Przychody finansowe H Koszty finansowe I Zysk/strata z działalności gospodarczej J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych K Zysk/strata brutto L Podatek dochodowy M Zysk strata netto Wariant KALKULACYJNY A Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych,

ARKUSZ OBSERWACYJNY DO BADANIA DZIECI NIEŚMIAŁYCH W KLASACH I-IV

ARKUSZ OBSERWACYJNY DO BADANIA DZIECI NIEŚMIAŁYCH W KLASACH I-IV Arkusz obserwacyjny skierowany jest dla nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych, a przeznaczony jest do badania dzieci w wieku 7 – 10 lat (klasy I- IV), u których występuje podejrzenie nieśmiałości.

SELEKCYJNY ARKUSZ

SELEKCYJNY ARKUSZ — stosowany w chowiejedwabników arkusz papieru z otworamipozwalającymi przechodzić gąsienicom jedwabnikaspod arkusza na jego powierzchnię, na którejrozkłada się karmę, umożliwia przeprowadzenieselekcji gąsienic w czasie ich linienia.

ARKUSZ OCENY KANDYDATÓW

A oto wspomniany formularz, pokazujący, jak możemy oceniać społeczno-psychologiczne cechy pracownika lub kandydata do pracy: ARKUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ - OCENIAJĄCEJ Imię i nazwisko kandydata.

WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz obserwatora

1.    Przygotowanie wywiadu

Będziesz za chwilę pracował z osobą prowadzącą wywiad.

Drugi obserwator zapyta kandydata do pracy:

•    o jakie stanowisko się ubiega?

•    czego oczekuje od tej pracy?

Informacja ta zostanie przekazana prowadzącemu wywiad. Na etapie przygotowania kandydat i prowadzący...

WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz prowadzącego wywiad

Przed rozpoczęciem wywiadu kandydat do pracy poinformuje jednego z obserwatorów, o jakie stanowisko się ubiega, i poda krótki opis tego stanowiska. Będziesz miał dziesięć minut na przygotowanie pytań. Nie rozmawiaj z kandydatem przed rozpoczęciem wywiadu! Jeśli masz do niego jakieś pytanie, niech mu...

WYWIAD Z KANDYDATEM DO PRACY - Arkusz kandydata

Jeden z obserwatorów zapyta Cię za chwilę, o jakie stanowisko się ubiegasz i poprosi o krótki jego opis. Postaraj się dokonać jak najbardziej realistycznego wyboru.

Po podaniu obserwatorowi nazwy stanowiska będziesz miał dziesięć minut na przygotowanie się do odpowiedzi na pytania, które mogą...

KOSZTY KALKULACYJNE

Z kolei ze względu na znaczenie kosztów dla celów kalkulacyjnych można je podzielić na koszty podstawowe i koszty ogólne.