Argument

Czytaj Dalej

ARGUMENT

przez wywoł)nvanie emocji; argumentum ad baculum lub argumen­tum haculinum — „argument odwołujący się do kija", obliczony na wymuszenie zgody samą groźbą zastosowania przemo­cy lub też jej aktualnym użyciem; argumentum ad crumenam — „argu­ment odwołujący się do sakiewki", obliczo­ny na uzyskanie czyjejś zgody przez stwo­rzenie sytuacji nęcącej, często ...

Kara śmierci - argumenty za i przeciw

Argumentację rozumową zamykają argumenty wyprowadzone z windykatywno - ekspiatoryjnej funkcji tejże kary : Każde przestępstwo domaga się ukarania. Argumentację czy to rozumową, czy filozoficzno - teologiczną wzmacnia zwykle argument socjologiczny : Znaczna większość społeczeństwa jest za karą główną.

Argumenty na rzecz stosowania narzędzi polityki handlowej

pobudzać eksport Argumenty te są zbieżne ze stosowaniem protekcjonizmu Argumenty ogólne Ochrona procesu industrializacji-zasady wolnego handlu dotyczą tylko krajów na podobnym poziomie rozwoju, kraje na wcześniejszym poziomie rozwoju muszą mieć ochronę Cło optymalne - pojawiło się wraz z myślą, że istnieje taki poziom restrykcji handlowych, które umożliwią poprawę terms of trade kraju Groźba zniszczenia rynku ...

Kara śmierci - historia, argumenty za i przeciw, stosunek Polaków do kary śmierci.

Możliwość pomyłkowego skazania przez sąd na śmierć nie jest argumentem przeciw karze śmierci, ale jest to argument za tym, że procedura sądowa powinna być udoskonalana. Grzegorz Świderski Argumenty za i przeciw stosowaniu kary śmierci.

Argument teleologiczny

Prawdopodobieństwo, że ten zdumiewający porządek wyłonił się przez czysty przypadek, jest tak małe, że nadaje argumentom za istnieniem rozumnego Projektanta nowej wiarygodności. argumenty na istnienie Boga, celowość, pięć dróg, przyczynowość.

Argument ontologiczny

Ostatnio niektórzy dowodzili, że argument ontologiczny nie jest “dowodem”, lecz że po prostu wyjaśnia wiedzę o Bogu, którą już pośrednio posiadamy.

Przedstaw argumenty za i przeciw w zapisywaniu obowiązków w konstytucji

Argument za: Pominięcie obowiązków obywatelskich w konstytucji oznaczałoby obniżenie rangi obowiązków wobec praw człowieka.

Czym jest globalizacja? Argumenty zwolenników i przeciwników

Argumenty za: przełamuje ona ekonomiczną stagnację, zapewnia wysoki wzrost gospodarczy obniża bezrobocie, zwiększa poziom dobrobytu ma korzystny wpływ na politykę i kulturę, popularyzując idee demokratyczne i poszerzając sferę wolności działalność Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego pozwala na racjonalizowanie zasad gospodarowania w krajach dotkniętych kryzysem, pomaga wdrażać programy naprawcze Argumenty ...

Argumenty na istnienie Boga

argument teologiczny, Bóg, pięć dróg, przeżycie religijne, tajemnica, teologia naturalna.

Koncepcja państwa socjalnego i dobrobytu. Argumenty za i przeciw.

Argumenty za i przeciw państwa dobrobytu Za: Państwo gwarantuje minimum dochodu bez względu na ich poziom majątku czy dochodu. Przeciw: ekonomiczne argumenty: państwo dobrobytu osłabia efektywność gospodarcza, wymusza wzrost podatków, osłabia innowacyjność.

Napisz funkcję w C++, która pobiera dwa argumenty typu całkowitego a,b, takie, że a < b, oraz zawraca wartość sumy wszystkich liczb całkowitych z przedziału obustronnie domkniętego <a, b>

Potrzebna nam jest funkcja pobierająca dwa argumenty typu int i zwracająca wynik typu całkowitoliczbowego - może to być int ale zważywszy na to, że wynik może być duży lepiej skorzystać z typu long int. Najpierw musimy sprawdzić czy przekazane argumenty są poprawne, czyli czy zmienna a jest mniejsza od zmiennej b.

Czy Polska powinna wstapic do UE. Moje argumenty za i przeciw.

NAJWAZNIEJSZYM ARGUMENTEM PRZECIW JEST ZALEZNOSC POLITYCZNA. PRZECIWNICY UNII EUROPEJSKIEJ OPROCZ ASPEKTOW IDEOLOGICZNYCH PODAJA RÓWNIEŻ ARGUMENTY GOSPODARCZE.

CHARAKTER I ARGUMENTY POLEMIKI ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Julian podejmuje i rozwija niektóre argumenty swoich poprzedników. " Możemy słusznie zastanawiać się, czy tego rodzaju argumenty, godne pana Homais, naprawdę działały na tych, którzy ich wysłuchiwali.

Czy twoim zdaniem etyczne jest kierowanie reklamy do dzieci? Przedstaw argumenty uzasadniające odpowiedź

Dlatego też na podstawie wyżej wymienionych argumentów uważam, że nie jest rzeczą etyczną kierowanie reklamy do dzieci.

Jakie argumenty przemawiają za kontrolowaniem cen określonych dóbr przez państwo, jakie zaś przeciw?

  Głównym argumentem przemawiającym za kontrolowaniem cen przez państwo jest zwiększanie dobrobytu przez czynienie niektórych dóbr bardziej przystępnymi z jednej strony i zapewnianiem producentom odpowiednich zysków z drugiej strony.

ARGUMENT

ARGUMENT (łac. argumentum = dowód, racja, znak, znamię) [1] W lo­gice: a) wyraz lub wyrażenie, z któ­rym, przy pomocy —> funktora, two­rzone są wyrażenia nowe i bardziej złożone.

Definicja synkretyzmu. Wybierz dowolny utwór epoki romantyzmu i podaj argumenty na jego synkretyczność.

 

Synkretyzm to łączenie w jedną strukturalną całość właściwości różnych rodzajów, a nawet różnych gatunków literackich. Zjawisko to obejmuje wszystkie warstwy wypowiedzi literackiej. Synkretyczny charakter dzieł literackich powoduje, że granice pomiędzy nimi są płynne i często oparte o...

Jakich argumentów należy użyć dla obrony lub oskarżenia Zenona Ziembiewicza? („Granica” Z. Nałkowskiej)

Autorka powieści „Granica” była kobietą wyzwoloną i wykształconą. Interesowały ją motywy postępowania ludzi oraz dylemat: kim jest człowiek - indywidualnością czy schematem, istotą niepowtarzalną, czy podobną do wszystkich, którzy znaleźli się w podobnym miejscu i w podobnej sytuacji...

Spór o funkcje państwa współczesnego (stanowiska, argumenty)

Doktryny dotyczące państwa wskazują na funkcję zewnętrzną państwa, która polega na zapewnieniu bezpieczeństwa i niezależności w stosunkach z innymi, oraz wewnętrzną, obejmującą: - możliwość określania i realizacji polityki oznaczającą konieczność formułowania celów i określania sposobów...