Architektura

Architektura

Czytaj Dalej

Pojęcia i słownictwo odnoszące się do architektury.Okresy w rozwoju architektury.

Jedność wymienionych tutaj czynników-architektury, konstrukcji i ekonomiki ich prawidłowe i harmonijne rozwiązanie w projektowaniu budowli… Pojęcie architektury pochodzi od greckiego słowa „architektom” (główny budowniczy).

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - ARCHITEKTURA

B r a c i a m n i e j s i - Architektura braci mniejszychzachowuje swą odrębność; niepodobna rozpatrywać jej anipod wspólnym hasłem architektury zak.

Historia architektury od XVII wieku do roku 1945

W architekturze nie wprowadzono nowych elementów w kompozycji budynku w odniesieniu do poprzednich stylów, detal w tej architekturze charakteryzuje się płaskim opracowaniem.

Architektura XX wieku

Ludzie postrzegali tę architekturę jako zimną, bezbarwną i anonimową. niektóre z wcześniej nagrodzonych projektów architektury współczesnej zostały skrytykowane, a powstałe na ich podstawie budynki zburzone.

Architektura gotyku w Polsce

Do architektury krzyżackiej nawiązywały zamki biskupie w Kwidzyniu i Lidzbarku. W złotym okresie architektury krzyżackiej powstał chełmiński kościół parafialny pw.

Architektura w epoce baroku

, w nowej stolicy, gdzie powstały liczne pałace wzorowane na architekturze Paryża i Wersalu, a później za Sasów, na architekturze barokowej Drezna.

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Architektura i urbanistyka hellenistyczna, Rzeźba, Malarstwo

Forma ta przejęta przez Rzymian zarówno w praktyce, jak i w teorii, jak tego dowodzi Witruwiusz, oddziałała poprzez architekturę rzymską na architekturę Odrodzenia.

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - Architektura w II i I p.n.e. wieku, Malarstwo ścienne, Plastyka

Szerokie schody, szeroko rozłożone terasy, wyraźne wyodrębnienie sakralnej budowli z otoczenia, nad którym niepodzielnie panuje, oto cechy różniące tę architekturę italską od hellenistycznej.

Architektura islamu

· Architektura islamu jest często nazywana "architekturą zasłony", gdyż jej piękno leży w przestrzeniach wewnętrznych (dziedzińcach i pokojach), które nie są widoczne z zewnątrz. Od początku korzystała ona z dorobku architektury starożytnego Rzymu, Egiptu, a także architektury perskiej i bizantyjskiej.

ARCHITEKTURA. BAZYLIKI I MARTYRIA

Według Izydora z Sewilli, pierwsze bazyliki - jak wskazuje ich etymologia od słowa basileus, co znaczy „król" — były siedzibami panujących; wyraz ten oznaczał potem budynki, gdzie składano ofiary Królowi Wszechświata; w ten sposób podkreślano jednocześnie więź, jaka łączy architekturę i ceremoniał cesarski z architekturą i liturgią kościelną, oraz specyficzny charakter bazyliki chrześcijańskiej: jej odrębna struktura ...

Architektura i urbanistyka hellenistyczna

W okresie hellenistycznym zanika w architekturze sakralnej surowy porządek dorycki, triumfuje natomiast styl joński.

Charakterystyka architektury Baroku

W architekturze świeckiej typ pałacu między dziedzińcem i ogrodem (Wersal, Vaux-le-Vicomte), zazwyczaj na osi głównej, sala i reprezentacyjna klatka schodowa, ogród o układzie osiowo-geometrycznym i promienistym (barokowy styl ogrodowy).

UMTS architektura

Ogólna architektura systemu UMTS Ogólna architektura systemu UMTS przedstawiona została na rys 1 gdzie wydzielono trzy główne części: · Sieć rdzeniową CN (Core Network) · Sieć dostępu radiowego UTRAN (UMTS Terrestial Radio Access Network) · Wyposażenie użytkownika UE (User Equipment) rys 1 Ogólna architektura systemu UMTS Współpraca pomiędzy siecią dostępu radiowego UTRAN a wyposażeniem użytkownika UE odbywa się przy użyciu ...

WCZESNE CESARSTWO. PRYNCYPAT AUGUSTA (31 p.n.e.-14 n.e.) - Filozofia, Wergiliusz i Horacy, Elegicy rzymscy, Tytus Liwiusz, Historycy greccy, Deklamacje, Architektura, rzeźba, malarstwo

architektury fantastycznej, który polega na sztucznym poszerzaniu małych wnętrz, tak aby przypominały pałacowe komnaty. Rozbijano więc powierzchnię ścian na wiele płaszczyzn za pomocą malowanych elementów architektury, np.

GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Matematyka, Astronomia, Medycyna, Poezja, Architektura, Rzeźba, Malarstwo

Pyteos po raz pierwszy w historii architektury stworżył również monumentalną budowlę piętrową, grobowiec władcy karyjskiego Mauzolosa i jego żony Artemizji (rys. Budowle te, rywalizujące wspaniałością z wielkimi dziełami architektury wschodniej, wróżą już nadejście nowej epoki hellenistycznej.

Architektura sieciowa

Pierwsze zamknięte rozwiązania architektury sieciowej, takie jak: SNA (IBM) czy DNA (DEC), ą coraz częściej zastępowane architekturami otwartymi.

Architektura i rzeźba attycka

Rzeźba Okres wojen perskich był przełomowy nie tylko dla architektury, lecz również dla rzeźby greckiej.

Średniowieczna architektura sakralna - Romańskie budowle

Normanowie rozpowszechnili architekturę romańską na wyspach brytyjskich, dlatego i tam można spotkać imponujące masywne budowle sakralne z łukowatymi oknami, drzwiami i podcieniami, na przykład katedry w Ely, Norwich, Peterborough i Durham.

Architektura neoklasyczna - Robert Adam, John Nash, John Soane i inni.

Jego olbrzymie budowle, choć pozostawały pod silnym wpływem architektury klasycznej, w prostocie zarówno formy jak i detalu wykazywały pewne cechy modernizmu.

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ARCHITEKTURA ROMAŃSKA

Używane zaś tworzywo związało budowniczych z feudalnymi posiadaczami kamieniołomów, nadając architekturze zarówno kościelnej, jak świeckiej tego okresu piętno wybitnie feudalne.