Arbitraż

Czytaj Dalej

POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Arbitraż międzynarodowy

Arbitraż międzynarodowy czyli rozjemstwo polega na załatwieniu sporu pomiędzy państwami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego lub więcej arbitrów wybranych przez strony.

Pierwsza konwencja haska w art.37 podaje ,że arbitraż „ma za przedmiot rozstrzyganie sporów między państwami przez sędziów z...

Arbitraż

Arbitraż polega na załatwianiu sporu pomiędzy stronami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego lub więcej arbitrów wybranych przez strony. Skład sędziowski zależy od wyboru stron sporu. Podstawę prawną arbitrażu ustalają strony sporu. Powołane jest trzecie państwo w celu rozstrzygnięcia sprawy...

Czym jest Arbitraż

Wyróżniamy 2 sposoby wyboru arbitrażu:

Tradycyjny system europejski – polega na przekazaniu sporu do rozwiązania szefowi państwa trzeciego. Zaletą jest tu niezależność i autorytet arbitra a wadą brak fachowości tego systemu.

Tradycyjny system amerykański – Rozstrzygnięcie sporu...

Teoria arbitrażu cenowego

Wprowadzenie

Teoria arbitrażu cenowego, zwana też teorią wyceny arbitrażowej (APT - arbitrage pricing theory) opracowana została przez Stephena Rosa i stanowi obok CAPM|CAPM jeden z dwóch najbardziej popularnych modeli równowagi rynku kapitałowego. W odróżnieniu od modelu CAPM|CAPM, który jest modelem...

Arbitraż i sądownictwo międzynarodowe

Kwestie sporne między podmiotami prawa międzynarodowego mogą być regulowane przez kompetentne organy na podstawie norm obowiązujących strony sporu. Do sądownictwa międzynarodowego zalicza się z reguły sądy stałe oraz sądownictwo rozjemcze czyli arbitraż międzynarodowy. Głównym organem sądowym ONZ...

Arbitraż

Strategia finansowa, która wykorzystuje różnice kursów. Dawniej, kiedy przekaz informacji nie był tak szybki, polegało to na wykorzystywaniu różnicy kursów tej samej firmy na różnych giełdach. Wraz z pojawieniem się komputerów i przyspieszeniem przekazu informacji ten rodzaj arbitrażu został...

ARBITRAŻ

W sądownictwie kośc. i cywilnym postępowanie polubowne, rozjemcze.

W odniesieniu do niektórych spraw strony procesujące się mogą zawrzeć umowę (tzw. zapis na sąd polubowny), na mocy której spór może być rozstrzygnięty przez jedną lub kilka osób (arbitrów). Zarówno prawo kan., jak i cywilne określają...