Aparat administracyjny

Czytaj Dalej

Aparat administracyjny (pojęcie)

Jednostki wchodzące w skład aparatu administracyjnego nazywane są podmiotami administracyjnymi.

Grupy interesów a aparat administracyjny

Różnorodne grupy - z branżowymi i terytorialnymi organizacjami przemysłu i handlu na czele - które w odróżnieniu od partii politycznych nie dążą do opanowania organów państwowych, lecz tylko do uzyskania odpowiednich dla siebie rozstrzygnięć tych organów, wytwarzają określone organizacyjne instrumenty oddziaływania na aparat państwowy.

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy administracyjne

W ramach funkcji kontroli administracji publicznej, sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na: a) decyzje administracyjne: b) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; c) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; d) akty prawa miejscowego organów ...

Pojęcie administracji i przedmiot prawa administracyjnego

Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: Przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych Przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych Przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw Przepisy regulujące strukturę administracyjną i tok jej działania tworzą część ogólną prawa ...

Akty administracyjne i ich podział

Podział aktów administracyjnych: Zewnętrzne – zaliczamy do nich te akty, które organ administracji państwowej kieruje do innego adresata niż podległy organ administracyjny.

Postępowanie administracyjne

  Przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzający do wydania aktu administracyjnego.

Władztwo administracyjne

  Władztwo administracyjne - zdolność organu administracji publicznej do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków podmiotu administrowanego.

Źródła prawa administracyjnego

 

1.Źródłami prawa powszechnie obowiązującego:

- Konstytucja,

- ustawy,

- ratyfikowane umowy międzynarodowe,

- rozporządzenia

Źródłami prawa miejscowego:

- akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego

( uchwały organów kolegialnych samorządu terytorialnego),

- akty...

Elementy aktu administracyjnego

107 kpa wymagają, aby decyzja administracyjna zawierała uzasadnienie faktyczne i prawne.

Omów budowę aparatu psychicznego i opisz zasady, jakimi kierują się poszczególne struktury aparatu psychicznego

Pełnia zasady realizmu i powinności moralnej, rozwiązuje konflikty między różnymi wymaganiami aparatu psychicznego. Superego kieruje się zasadą dążenia do doskonałości a jeśli superego aparacie psychicznym człowieka, to staje się on usztywniony.

Policja administracyjna

Przez policję administracyjną rozumieć można całość interwencji administracji zmierzających do narzucenia swobodnej działalności jednostek dyscypliny wymaganej przez życie w społeczeństwie. Policja ma raczej charakter prewencyjny. Jej głównym celem jest regulacja tych zadań, które maja znaczenie...

Decyzja polityczna a decyzja administracyjna

Decyzja polityczna dotyczy interesów wielkich grup społecznych, a administracyjna określonego adresata bądź niewielkiej, wyróżnionej społeczności Decyzja polityczna kreuje ład społeczny a decyzja administracyjna zapada w kontekście wyznaczonym przez uprzednie decyzje polityczne (są ich konsekwencją i konkretyzacją) Decyzje polityczne podejmowane są przez polityków i są nadrzędne wobec administracji.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za akty administracyjne i inne naruszenia

Firma irlandzka, która nie dostała licencji wniosła skargę odszkodowawczą twierdząc, że decyzja administracyjna władz brytyjskich naruszyła prawo wspólnotowe.

Procedura jurysdykcyjna - Faza administracyjna

w tej fazie ETS wysyła po kolei trzy rodzaje pism:

pisma nieformalne- wysyłane są do ambasadora lub ministra spraw zagranicznych o tym, że są naruszenia. Zawierane są w tym piśmie informacje o tym, że państwo nie przestrzega zobowiązań wynikających z traktatów. KE czerpie informacje o...

Aparat mowy

W budowie aparatu mowy wyróżniamy 3 grupy narządów: a) aparat oddechowy-płuca, przepona, tchawica, oskrzela b) aparat fonacyjny-jego zasadniczą częścią jest krtań zbudowana z chrząstki i mięśni, znajdują się w niej wiązadła głosowe, fałdy głosowe, szparę między wiązadłami nazywamy szparą głosową ( szpara głośni) i głośnia.

Budowa i funkcje aparatu oddechowego

Jest to właściwy aparat głosowy.

ETYKA PRACY URZĘDNICZEJ – DYLEMATY ETYCZNE URZĘDNIKÓW - Przepisy materialnego prawa administracyjnego

Zawarte są np. w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, (tzw. ustawa „antykorupcyjna”)

Władza administracyjna

Nie może podejmować zadań z zakresu sądownictwa, bo należą one do sądownictwa W wykonywaniu zadań publicznych określonych w konstytucji i w ustawach, władza administracyjna jest związana prawem nie stanowionym przez nią samą, lecz stanowionym przez parlament W wykonywaniu zadań publicznych władza administracyjna nie może ograniczać praw i wolności przyznanych obywatelowi w konstytucji W świetle obowiązującej Konstytucji RP ograniczenia w zakresie ...

Dwie grupy działań w klasycznej nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji

a) działania prawne – to działania w całości wyznaczone normami prawa, wywołujące skutki prawne.

b) działania faktyczne – to działania nie uregulowane wyczerpująco normami prawa, nie wywołujące bezpośrednio skutków prawnych.

Szczegółowa regulacja prawna działań ma chronić i zabezpieczać...

Dwie grupy działań w klasycznej nauce prawa administracyjnego i w nauce administracji - Działania faktyczne

Mają jedynie charakter pomocniczy względem działań prawnych, dotyczą kwestii techniczno-organizacyjnych wewnątrz aparatu administracyjnego, w szczególności przeznaczone są do: - organizowania biurowości, - obiegu dokumentów w urzędzie, - prowadzenia wewnętrznych rejestrów i kartotek, ekspedycji poczty, - sprawozdań z inspekcji, - sporządzania protokołów z narad itp.