Antybiotyki

Antybiotyki

Czytaj Dalej

Pojęcia związane z opornością na antybiotyki

faecalis są zaburzenia energozależnego systemu transportu antybiotyku do receptora komórkowego (podjednostka 30S rybosomu), w wyniku czego antybiotyk nie osiąga docelowego miejsca działania.

Antybiotyki p-laktamowe

Antybiotyki P-laktamowe mają działanie bakteriobójcze, zależne od czasu, w którym stężenie w surowicy (ognisku zakażenia) przekracza wartość MIC wobec szczepu odpowiedzialnego za zakażenie (T>MIC). Antybiotyki P-laktamowe mogą być bezpiecznie kojarzone z aminoglikozydami.

ANTYBIOTYKI

Obecnie oprócz antybiotyków naturalnych w przemyśle farmaceutycznym stosowane są antybiotyki pótsyntetyczne i syntetyczne. Antybiotyki stanowią mocno zróżnicowaną pod względem chemicznym grupę związków.

Antybiotyki aminoglikozydowe

Większość szczepów produkcyjnych wytwarza mieszaninę antybiotyków, co sprawia dodatkowe trudności technologiczne. Antybiotyki tetracyklinowe wytwarzane są przez różne gatunki Streptomy-ces.

Ogólny zarys technologii antybiotyków

Istotną rolę w technologii antybiotyków zajmuje kontrola produkcji. Koszty hodowli produkcyjnej odgrywają duża rolę w ogólnych kosztach wytwarzania antybiotyków.

Jak odkrywano antybiotyki?

Historia o tym, jak Alexander Fleming przy­padkowo odkrył nowy antybiotyk - penicylinę, kiedy wiatr przywiał zarodniki pleśni przez otwar­te okno do laboratorium i skaził hodowaną tam kul­turę S.

Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki

Antybiogram - wynik oznaczenia wrażliwości szczepu bakteryjnego (czynnika etiologicznego zakażenia) na określony zestaw antybiotyków. -    karty z zestawami antybiotyków do analizatorów, np.

Antybiotyki makrolidowe

Antybiotyk ten, odkryty w 1952 r. Antybiotyk wydzielany jest z brzeczki za pomocą ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak octan butylu, octan amylu, butanol.

Antybiotyk

wyizolowano, zsyntetyzowano i opisano ponad 7500 antybiotyków'. W Polsce używa się około 1 200 antybiotyków' o nazwach naturalnych i fabrycznych. Ten sam antybiotyk może mieć kilka nazw.

ANTYBIOTYKI

Obserwowane jest zjawisko uodporniania się kolejnych pokoleń bakterii na istniejąceantybiotyki, w związku z czym proces tworzenia nowych, kolejnych generacji antybiotyków wciąż trwa.

Antybiotyki polipeptydowe

Z hodowli bakterii z rodzaju Bacillus otrzymuje się: bacytracynę, polimik-syny, gramicydynę oraz dwa antybiotyki odkryte w Polsce: tetainę i edeinę.

Antybiotyki (ściąga)

Aktynomycyna- chromopeptyd;replikacja RNA(matryca);Streptomyces anibioticus Aktynorodyna Amfotercyna- makrolid polienowy; przepuszczalności błon Antymycyna- zakłócenie procesów energetycznych Bacytracyna- hamowanie syntezy peptydoglikanów ściany; Bacillus licheniformis Bleomycyna- glikopeptyd; replikacja DNA(polimeraza) Cefalosporyna-b-lakmowy; hamowanie transpeptyzacji ścian; Cephalosporium acremonium Chloramfenikol- aromat; wiązanie tRNA ;Streptomyces ...

Antybiotyki

STREPTOMYCYNA – wiąże się z podjednostką 30S rybosomu prokariotycznego. Hamuje inicjacje. Nie działa na komórki eukariotyczne, gdyż te nie zawierają podjednostki 30S. TETRACYKLINY – wiążą się z podjednostką 30S, hamują wiązanie aminoacylo-tRNA. CHLORAMFENIKOL – wiąże się z podjednostką 50S rybosomu prokariotycznego, hamuje transferazę peptydylową, uniemożliwia tworzenie się wiązań peptydowych. ERYTROMYCYNA – wiąże się z podjednostką 50S rybosomu ...