Analogia

Czytaj Dalej

ANALOGIA

) analogia pojęciowo-bytowa, czyli analogia proporcjonalności właściwej, która podobnie jak analogia bytowa dzieli się na ogólną i transcendentalną; c.

ANALOGIA

Nicolas, L'analogie de la vérité et l'unité de la science théologique, RThom 47 (1947) 417-466; L Różycki, Dogmatyka I 1, Kr 1947, 236-237; E. ANALOGIA WIARY — teol.

Analogia sytuacji ucznia wychowanka

W logice występuje jako analogia: atrybucji (zachodzenie podobnego związku przyczynowo-skutkowego), metafory (podobieństwo działania, na preceptora), proporcjonalności (proporcjonalna realizacja w desygnatach jakiejś treści); w każdym z tych przypadków treść analogiczna to analogom, a realizujące ją przedmioty to analogaty.

Analogia sytuacji nauczyciela - wychowawcy

Analogia według ? Natomiast Słownik Języka Polskiego podaje, że analogia to podobieństwo, zgodność, równoległość cech, a także rzecz podobna, odpowiednik.

Analogia prawnicza

Opiera się na założeniach racjonalności prawodawcy, który tworzy system prawa wewnętrznego spójny i zupełny RODZAJE ANALOGI: ANALOGIA Z USTAWY – polega na tym, że ten typ wnioskowań prawniczych polega na uznaniu, że do danego prawnie nie objętego stanu faktycznego stosuje się normę prawną uprzednio ustaloną w trybie wykładni przypisu, którego hipoteza dotyczy innego stanu faktycznego ale zaraz w sposób istotny podobnego do tego dla ...

Przedstaw problem analogii w prawie karnym

Ta analogia polega na wypełnieniu luki prawnej przez stosowanie przepisu najbardziej zbliżonego do danej sytuacji. Analogii nie można stosować na niekorzyść sprawcy.

Analiza rynku - prognozowanie- analogie przestrzenno czasowe

Prognozowanie z wykorzystaniem analogii przestrzenno- czasowych zmiennych jednoimiennych wymaga informacji o zmiennej prognozowanej w postaci szeregów czasowych dla kilku obiektów, którymi mogą być: kraje, regiony, przedsiębiorstwa, grupy społeczne itp.

ANALOGIA

analogia = odpowiedniość, stosowność, podobień­stwo) [1] W metodologii: stosunek podobieństwa, jaki zachodzi pomię­dzy przynajmniej dwoma przedmio­tami ze względu na ich pozycję by­tową, wewnętrzną strukturę i (lub) posiadane cechy.

W CZYM PRZEJAWIAŁY SIĘ RÓŻNICE I ANALOGIE

wystąpiły wśród Franków i Słowian Analogii dopatruję się w: -w rolnictwie, które było głównym źródłem utrzymania dla większości ludzi -techniki uprawy ziemi -środkach płatniczych przy wymianie handlowej -podobnym traktowaniu przez władcę państwa i ludzi Główne czynniki różniące te państwa to m.

ZNACZENIE ANALOGII W PRAWIE FINANSOWYM

W prawie finansowym nie jest dopuszczalna analogia rozszeżająca lub zaostrzająca Dopuszcza się możliwość zastosowania przepisów w drodze analogii na korzyść podmiotu biernego prawa finansowego.

Estymowanie analogii

Tutaj również jako jedną z metod i technik wykorzystuje się szacowanie porównawcze (analogious estimating), które w tym wypadku polega na wykorzystaniu rzeczywistych kosztów poprzednich podobnych projektów jako podstawy do oszacowania kosztów bieżącego projektu.

Analogia

(gr. “proporcja” lub “zgodność”). Użycie zwyczajnego wyrazu na oznaczenie rzeczywistości, które z tego samego punktu widzenia są podobne i różne (np. wyraz “miłość” na oznaczenie miłości Bo-żej i ludzkiej). Analogię trzeba odróżnić od:

a. terminów wieloznacznych, czyli takich, które mają to samo...

Analogia bytu

W teologii analogia kieruje sposobem mówienia o Bogu ludzkimi słowami i wskazuje, że żadna przekazana w taki sposób informacja nie narusza absolutnej tajemnicy Boga.

Analogia bytowa jako podstawa poznania natury Boga

(Wersja z przypisami w załączniku) Analogia bytowa jako podstawa poznania natury Boga, pozwala uniknąć zarówno agnostycyzmu jak i antropomorfizmu teologicznego.

Analogia wiary

Wyrażenie zaczerpnięte z Rz 12, 5, a używane w teologii katolickiej w celu przypo-mnienia, że fragment Pisma Świętego albo jakiś aspekt wiary trzeba interpretować w łączności zjedna i niepodzielną wiarą Kościoła (DH 3016, 3283; ND 221).

Kari Barth (1886-1968) używał tego wyrażenia na oznaczenie...

ANALOGIA

Podobieństwo w budowie narządów, układów lub w przebiegu procesów u organizmów należących do różnych taksonów, nie mających wspólnego przodka.