Analiza sytuacji

Analiza sytuacji to badanie, które ma za zadanie określić miejsca firmy na określonym obszarze, w związku z rozpatrywaną możliwością jej rozwoju oraz występujących w tym zakresie ograniczeń. Analiza sytuacji powinna obejmować analizę, przewidywanie rozwoju rynku, popytu na produkty firmy, obroty, udziału rynkowego, zysków, zachowań konsumentów oraz sposobu wykorzystania prowadzonych...

Czytaj Dalej

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

Analiza sprowadza się więc do dwóch kwestii: analizy otoczenia rynkowego (makrootoczenie, otoczenie konkurencyjne, tendencje rozwojowe), analizy zasobów marketingowych firmy (kadra, udział w rynku, atrakcyjność oferty, cenowa pozycja firmy, systemy dystrybucji, działalność promocyjna Techniki analizy Do analizy sytuacji przedsiębiorstwa w ujęciu kompleksowym najczęściej wykorzystywane są: SWOT portfolio Analiza ...

Analiza sytuacji finansowej

180); analiza bilansu - zawierającego dane o wielkości majątku, jego strukturze, a także źródłach finansowania aktywów, analiza rachunku zysków i strat - pozwalająca na analizę podstawowych źródeł powstawania zysku lub straty netto (B.

Wykorzystywanie analiz w zarządzaniu

Analiza zależnościową stanowi kontynuację analizy wskaźnikowej i wyjaśnia przyczyny kształtowania się wskaźników i współczynników. Analiza efektów rzeczowych działalności gospodarczej Analizę ekonomiczną działalności gospodarczej przedsiębiorstwa należy rozpocząć od oceny jego sytuacji finansowej.

Stres - skutki i przyczyny

Jedną najbardziej typowych sytuacji tego rodzaju jest sytuacja niepowodzenia. Planowanie: Dokonując analizy wyimaginowanych przyczyn wywołujących stres, możemy dokonać również analizy możliwych sposobów odpowiedzi, reakcji na te zdarzenia.

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Analiza finansowa stanowi historycznie najstarszy dział analizy ekonomicznej. Walla, który zastosował metodykę ustalania wartości liczb stosunkowych do ich sumarycznego wyrażenia w formie jednej liczby oraz standardowych bilansów, a także rozwój analiz bankowych.

Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

Kompleksowa analiza instytucji i zachowań powinna zatem brać pod uwagę wpływ wielu czynników : kulturowych, modernizacyjnych, instytucjonalnych, historycznych Redukcjonizm metodologiczny wskazujący na jednostronne wyjaśnienia (kulturowe lub ekonomiczno-racjonalne) okazuje się najczęściej podejściem zawodnym.

Analiza wartości

8) Nieuzasadnione koszty, których likwidacja jest zadaniem analizy wartości, powstają w wyniku: braku zainteresowania informacjami od klienta, pozornego braku czasu i pomysłów na zastosowanie nowych możliwości, podejmowania decyzji bez analizy opłacalności (zwykle pozostawania przy sprawdzonych rozwiązaniach), częstego występowania "sytuacji wyjątkowych" wiążących się z pośpiechem i prowizorką, nieuwzględniania postępu technicznego oraz zmian w ...

Proces analizy potrzeb kadrowych

rozwoju i kompetencji Zaznajomienie i przetestowanie metody oceny absolutnej (4)Badanie powiązań między stanowiskami * korzystanie z wcześniej opracowanych raportów i analiz zapoznanie ze strukturą zatrudnienia i z czynnościami wykonywanymi na poszczególnych stanowiskach * Zapoznanie się z różnymi metodami badania powiązań między stanowiskami Przeanalizowanie zalecanych procedur i metod wykorzystanych do przeprowadzenia badania Utworzenie opisu ...

ANALIZA

) Analiza myślowa (zwana też niekiedy analizą teoretyczną) — dotyczy rozbioru pojęć, prawd, zagadnień, zjawisk z uwzględnieniem ich genezy (analiza ge­netyczna), przyczyny (analiza przyczyno­wa), struktury (analiza strukturalna), fun­kcjonowania (analiza funkcjonalna), wy­tworów ludzkich, np.

Wyajśnij róznicę między analizą statyczną a analizą dynamiczną.

Statyczna analiza nie zdoła wobec tego objąć dwu ważnych problemów: 1) ponieważ proces dostosowywania zmiennych może wymagać długiego czasu, więc poziom równowagi określony w pewnych ramach analizy statycznej może przestać być odpowiedni – zanim jeszcze zostanie osiągnięty – jeśli w tym czasie zmienne egzogeniczne modelu podlegały pewnym zmianom.

Rola analizy ekonomicznej w firmie

Pojęcie analizy funkcjonalnej Funkcjonalna analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa jest wyodrębniona z całokształtu analiz ekonomicz-nych na podstawie kryterium stosowanych metod analitycznych.

Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej

Ze względu na rodzaj informacji analitycznej rozróżnia się analizę:  wskaźnikową - W analizie wskaźnikowej ocenę działalności gospodarczej przeprowadza się w oparciu o dobrane i zweryfikowane wskaźniki i współczynniki;  zależnościową - Analiza zależnościowa stanowi kontynuację analizy wskaźnikowej i zmierza do wyjaśnienia przyczyn kształtowania się wskaźników i współczynników.

Analiza ekonomiczna - wykłady

analiza ekonomiczna nie jest (ale się wiąże) kontrolą elementy kontroli: - znaleźć nieprawidłowości - znaleźć winnego - ukarać kontrola jest nastawiona na przeszłość, natomiast analiza na przyszłość W analizie ekonomicznej nie szuka się winnych, ale przyczyny; nie służy do karania.

Stres.

Na podstawie powyższego przedstawienia sytuacji stresowych zwłaszcza ich przyczyn, można dokonać takiej analizy: sytuacje stresowe to te, które zakłócają tak czynności, które zagrażają czymś człowiekowi i które uniemożliwiają mu zaspokojenie potrzeb czy realizację zadań” (Tamże).

Ściąga z organizacji i zarządzania

- analiza luk przeprowadza się przy pomocy sprawozdań i raportów, analiza przy pomocy diagramu ryby oraz zasady i diagramu Pareto, przechadzka po firmie II etap: opracowanie wariantu.

Powstanie "Solidarności" - lato 1980

OGÓLNA SYTUACJA W POLSCE PRZED I W ROKU 1980 Dla scharakteryzowania sytuacji w Polsce w roku 1980, należy wrócić przynajmniej do połowy lat siedemdziesiątych .

Stres.Sposoby radzenia sobie ze stresem.

: bodźce sytuacyjne działające silnie jednorazowo lub słabo, ale wielokrotnie, sytuacje konfliktowe i frustracyjne. Uspokojenie gonitwy myśli i chłodny ocena sytuacji pomogą nam podjąć właściwą decyzję.

Analiza sytuacji ekonomicznej

Charakterystyka Analiza sytuacji ekonomicznej jest to metoda badania sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego za pomocą wybranych wskazników ekonomicznych.

ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWO - MAJĄTKOWEJ

  Analiza płynności finansowej (statycznej). Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy kapitał pracujący jest ujemny.

ANALIZA SYTUACJI MARKETINGOWEJ

Do podstawowych metod stosowanych w badaniui ocenie marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa należą: —> analizaSWOT/TOWS, a. -> cyklu życia produktów, -> analiza portfelowa, -> analizaABC.