Analiza sytuacji

Analiza sytuacji to badanie, które ma za zadanie określić miejsca firmy na określonym obszarze, w związku z rozpatrywaną możliwością jej rozwoju oraz występujących w tym zakresie ograniczeń. Analiza sytuacji powinna obejmować analizę, przewidywanie rozwoju rynku, popytu na produkty firmy, obroty, udziału rynkowego, zysków, zachowań konsumentów oraz sposobu wykorzystania prowadzonych...

Czytaj Dalej

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

Analiza sprowadza się więc do dwóch kwestii: analizy otoczenia rynkowego (makrootoczenie, otoczenie konkurencyjne, tendencje rozwojowe), analizy zasobów marketingowych firmy (kadra, udział w rynku, atrakcyjność oferty, cenowa pozycja firmy, systemy dystrybucji, działalność promocyjna Techniki analizy Do analizy sytuacji przedsiębiorstwa w ujęciu kompleksowym najczęściej wykorzystywane są: SWOT portfolio Analiza ...

Analiza sytuacji ekonomicznej

Charakterystyka Analiza sytuacji ekonomicznej jest to metoda badania sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego za pomocą wybranych wskazników ekonomicznych.

ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWO - MAJĄTKOWEJ

  Analiza płynności finansowej (statycznej). Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy kapitał pracujący jest ujemny.

Analiza sytuacji finansowej

180); analiza bilansu - zawierającego dane o wielkości majątku, jego strukturze, a także źródłach finansowania aktywów, analiza rachunku zysków i strat - pozwalająca na analizę podstawowych źródeł powstawania zysku lub straty netto (B.

ANALIZA SYTUACJI MARKETINGOWEJ

Do podstawowych metod stosowanych w badaniui ocenie marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa należą: —> analizaSWOT/TOWS, a. -> cyklu życia produktów, -> analiza portfelowa, -> analizaABC.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

Analiza struktury kapitału może być prowadzona w dwóch ujęciach: kapitałowym oraz możliwości spłaty i obsługi zadłużenia. Zagadnieniem będącym kontynuacją (pogłębieniem) analizy niezależności finansowej przedsiębiorstwa jest badanie wewnętrznej struktury kapitału własnego.

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Analiza sytuacji kadrowej i społecznej

Do ważnych zadań działu można zaliczyć analizę nieformalnych struktur społecznych w zakładzie, określanie nieformalnych liderów, pozyskiwanie ludzi i określanie warunków społecznej akceptacji pewnych posunięć organizacyjnych, ekonomicznych i innych.

ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ NA PODSTAWIE AKTYWÓW BILANSU

Analiza wykorzystania aktywów. Pełna ocena sytuacji majątkowej wymaga także oceny polityki inwestycyjnej i polityki amortyzacyjnej przedsiębiorstwa w zakresie środków trwałych.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Sytuacja we Włoszech po Wiośnie Ludów– Włochy są podzielone na wiele drobnych państw, co utrudnia rozwój gospodarczy; – Lombardia i Wenecja znajdują się pod panowaniem austriackim, w kilku innych państwach włoskich obecne są bardzo silne wpływy Habsburgów; – we wszystkich państwach oprócz Piemontu panują rządy konserwatywne; – istnieje podział na rozwiniętą przemysłowo północ i zacofane, biedne południe ...

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Metody analizy dzieła filmowego Jeśli odbiorca pragnie w pełni zrozumieć film, który obejrzał, zwłaszcza jeśli jest to wartościowe dzieło, to powinien dokonać jego analizy.

LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - SUBTELNOŚĆ ANALIZY UCZUĆ - SAFONA

Tworzyła na przełomie VII i VI w.p.n.e. Była najwybitniejszą poetką starożytnej Grecji. Mieszkała na wyspie Lesbos, gdzie zajmowała się wychowaniem muzycznym skupionych wokół niej dziewcząt.

Napisała dziewięć ksiąg, które obejmowały pieśni weselne, miłosne, hymny i modlitwy. Jej wiersze są...

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA POLSKI

−  kryzys renesansowych ideałów humanistycznych: harmonii, ładu życia, umiejętności godzenia wartości ziemskich i wiecznych, tolerancji religijnej

−  spadł autorytet Polski na arenie międzynarodowej

−  dominacja szlachty i magnaterii

−  upadek autorytetu władzy króla

−  nastąpił oficjalny zakaz...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KOŚCIOŁA

−  triumf kontrreformacji

−  instytucja coraz bardziej sprymityzowana, zgnuśniała

−  gromadzenie ogromnej liczby ludzi w klasztorach

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

−  przywileje dla szlachty

−  dwór był bardzo rozpolitykowany

W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

Żaden wzór nie pojawia się wśród kultury obyczajowej, szlacheckiej, dworskiej lub kościelnej. Kultura literacka i piśmiennicza nie miała możliwości rozwoju. (Władcy woleli teatry i opery niemieckie oraz inne rozrywki.) Wartością stał się przepych, luksus, zbytek bez wartości artystycznej...

WIEK XVIII W POLSCE - SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły stan gospodarki. Następował rozkład organizacji państwowej. Prestiż Rzeczpospolitej na forum międzynarodowym upadł. Polska stała się pionkiem w rękach sąsiadów (rozbiory). Król (Stanisław...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

−  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo)

−  język rosyjski stał się językiem narodowym

−  likwidacja polskich szkół i uczelni

−  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce

−  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR AUSTRYJACKI (GALICJA)

−  Galicja uzyskała autonomię (częściową niepodległość polityczną)

−  istniał dla Galicji osobny sejm polski

−  literatura nie podlegała cenzurze

−  nie było zainteresowania odzyskaniem niepodległości ponieważ biedni dążyli tylko do przeżycia a bogaci do utrzymania majątku

−  brak...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

−  bezwzględna akcja germanizacyjna

−  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim

−  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu

−  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja)

−  urzędy obsadzone przez Niemców...