Analiza sytuacji

Czytaj Dalej

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa

Analiza sprowadza się więc do dwóch kwestii: analizy otoczenia rynkowego (makrootoczenie, otoczenie konkurencyjne, tendencje rozwojowe), analizy zasobów marketingowych firmy (kadra, udział w rynku, atrakcyjność oferty, cenowa pozycja firmy, systemy dystrybucji, działalność promocyjna Techniki analizy Do analizy sytuacji przedsiębiorstwa w ujęciu kompleksowym najczęściej wykorzystywane są: SWOT portfolio Analiza ...

Analiza sytuacji ekonomicznej

Charakterystyka Analiza sytuacji ekonomicznej jest to metoda badania sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego za pomocą wybranych wskazników ekonomicznych.

ANALIZA SYTUACJI KAPITAŁOWO - MAJĄTKOWEJ

  Analiza płynności finansowej (statycznej). Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy kapitał pracujący jest ujemny.

Analiza sytuacji finansowej

180); analiza bilansu - zawierającego dane o wielkości majątku, jego strukturze, a także źródłach finansowania aktywów, analiza rachunku zysków i strat - pozwalająca na analizę podstawowych źródeł powstawania zysku lub straty netto (B.

ANALIZA SYTUACJI MARKETINGOWEJ

Do podstawowych metod stosowanych w badaniui ocenie marketingowej sytuacji przedsiębiorstwa należą: —> analizaSWOT/TOWS, a. -> cyklu życia produktów, -> analiza portfelowa, -> analizaABC.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

Analiza struktury kapitału może być prowadzona w dwóch ujęciach: kapitałowym oraz możliwości spłaty i obsługi zadłużenia. Zagadnieniem będącym kontynuacją (pogłębieniem) analizy niezależności finansowej przedsiębiorstwa jest badanie wewnętrznej struktury kapitału własnego.

STRUKTURA DZIAŁU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - Analiza sytuacji kadrowej i społecznej

Do ważnych zadań działu można zaliczyć analizę nieformalnych struktur społecznych w zakładzie, określanie nieformalnych liderów, pozyskiwanie ludzi i określanie warunków społecznej akceptacji pewnych posunięć organizacyjnych, ekonomicznych i innych.

ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ NA PODSTAWIE AKTYWÓW BILANSU

Analiza wykorzystania aktywów. Pełna ocena sytuacji majątkowej wymaga także oceny polityki inwestycyjnej i polityki amortyzacyjnej przedsiębiorstwa w zakresie środków trwałych.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Sytuacja we Włoszech po Wiośnie Ludów– Włochy są podzielone na wiele drobnych państw, co utrudnia rozwój gospodarczy; – Lombardia i Wenecja znajdują się pod panowaniem austriackim, w kilku innych państwach włoskich obecne są bardzo silne wpływy Habsburgów; – we wszystkich państwach oprócz Piemontu panują rządy konserwatywne; – istnieje podział na rozwiniętą przemysłowo północ i zacofane, biedne południe ...

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Metody analizy dzieła filmowego Jeśli odbiorca pragnie w pełni zrozumieć film, który obejrzał, zwłaszcza jeśli jest to wartościowe dzieło, to powinien dokonać jego analizy.

LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - SUBTELNOŚĆ ANALIZY UCZUĆ - SAFONA

Tworzyła na przełomie VII i VI w.p.n.e. Była najwybitniejszą poetką starożytnej Grecji. Mieszkała na wyspie Lesbos, gdzie zajmowała się wychowaniem muzycznym skupionych wokół niej dziewcząt.

Napisała dziewięć ksiąg, które obejmowały pieśni weselne, miłosne, hymny i modlitwy. Jej wiersze są...

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA POLSKI

−  kryzys renesansowych ideałów humanistycznych: harmonii, ładu życia, umiejętności godzenia wartości ziemskich i wiecznych, tolerancji religijnej

−  spadł autorytet Polski na arenie międzynarodowej

−  dominacja szlachty i magnaterii

−  upadek autorytetu władzy króla

−  nastąpił oficjalny zakaz...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KOŚCIOŁA

−  triumf kontrreformacji

−  instytucja coraz bardziej sprymityzowana, zgnuśniała

−  gromadzenie ogromnej liczby ludzi w klasztorach

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

−  przywileje dla szlachty

−  dwór był bardzo rozpolitykowany

W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA KULTURY W POLSCE

Żaden wzór nie pojawia się wśród kultury obyczajowej, szlacheckiej, dworskiej lub kościelnej. Kultura literacka i piśmiennicza nie miała możliwości rozwoju. (Władcy woleli teatry i opery niemieckie oraz inne rozrywki.) Wartością stał się przepych, luksus, zbytek bez wartości artystycznej...

WIEK XVIII W POLSCE - SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły stan gospodarki. Następował rozkład organizacji państwowej. Prestiż Rzeczpospolitej na forum międzynarodowym upadł. Polska stała się pionkiem w rękach sąsiadów (rozbiory). Król (Stanisław...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR ROSYJSKI

−  rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo)

−  język rosyjski stał się językiem narodowym

−  likwidacja polskich szkół i uczelni

−  terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce

−  dekret uwłaszczeniowy ogłoszony...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR AUSTRYJACKI (GALICJA)

−  Galicja uzyskała autonomię (częściową niepodległość polityczną)

−  istniał dla Galicji osobny sejm polski

−  literatura nie podlegała cenzurze

−  nie było zainteresowania odzyskaniem niepodległości ponieważ biedni dążyli tylko do przeżycia a bogaci do utrzymania majątku

−  brak...

SYTUACJA W POLSCE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM - ZABÓR PRUSKI

−  bezwzględna akcja germanizacyjna

−  język urzędowy - niemiecki, zakaz modlitwy w języku polskim

−  Polacy nie mogli zamieszkiwać na stałe w danym miejscu

−  istniały towarzystwa śpiewackie i sportowe (pod nimi kryła się konspiracja)

−  urzędy obsadzone przez Niemców...