Analiza strategiczna

Czytaj Dalej

Analiza strategiczna

Dzisiejsze podejście do analizy strategicznej, jako dziedziny interdyscyplinarnej charakteryzuje się szerokim wykorzystaniem analiz finansowych, a to dzięki szybkiemu rozwojowi technologii informatycznych.

Metody analizy strategicznej

| Metody menedżerskie analiza wartości, analiza ABC i XYZ, analiza dyrektywna, benchmarking, reengineering, metody kreatywne, metody racjonalne, metody ukierunkowane na swobodne myślenie, burza mózgów, Analiza kluczowych czynników sukcesu Biznes plan |- Metody analizy strategicznej | Są to metody analizy strategicznej par excelance.

Proces analizy strategicznej

zmobilizowanie ZA i przeprowadzenie wraz z nimi podsumowania analizy oraz wyciągnięcie wniosków <center>14</center> terminowe i dokładne sporządzenie planu strategicznego rozwoju firmy Zarząd spółki (ZS) <center>2</center> dostę do planu analizy, możliwośc wprowadzenia w nim zmian akceptację planu analizy w możliwie krótkim czasie <center>15</center> dostęp do raportu dotyczącego planów ...

Analiza strategiczna i analiza swot

Analiza strategiczna Zbiór działań diagnozujących organizację i jej otoczenie w zakresie umożliwiającym sformułowanie strategii oraz zbudowanie planu strategicznego i jego realizację. Oto niektóre z zastosowań: · do analizy strategicznej, na bazie której mogą być budowane plany strategiczne.

Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie.

Koncepcja działań marketingowych obejmuje: - warunki środowiska wynikające z zewnętrznych sił otaczających firmę (szanse i zagrożenia), - warunki wewnętrzne : mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, - cele strategiczne przedsiębiorstwa z uwzględnieniem misji, - konkretne decyzje związane z zamierzeniami w sferze produktów , ich cen, sposobu dystrybucji oraz promocji , - sposoby praktycznej realizacji wcześniejszych ustaleń: kto, kiedy i jak wdroży do ...

Cel i zakres analizy strategicznej

Ważnym jest końcowy etap każdej prawidłowo przeprowadzonej analizy polegający na porównywaniu wyników analiz otoczenia z analizą wnętrza firmy oraz wyciąganie właściwych wniosków w postaci określania pozycji strategicznej przedsiębiorstwa.

Analiza strategiczna i jej podstawowe metody

Do metod analizy otoczenia zaliczamy: Analizę trendu Metodę delficką Analizę luki Metodę scenariuszową Analizę „ 5 sił” Portera Punktową ocenę atrakcyjności sektora Mapę grup strategicznych Do metod zintegrowanych należy zaliczyć: Analizę SWOT Pozycjonowanie strategiczne Krzywą doświadczeń Do metod analizy przedsiębiorstwa ...

Analiza strategiczna

Charakterystyka Analiza strategiczna koncentruje się na dwóch podstawowych obszarach: analizy otoczenia i analizy wewnętrznej. Poniżej scharakteryzowano poszczególne klasy i metody analizy wykorzystywanej w zintegrowanym podejściu do analizy strategicznej.

Strategiczna analiza luki

Strategiczna analiza luki powinna być rozumiana jako metoda planowania strategicznego, w której dąży się do określania sposobów zniwelowania różnic między celami organizacji a oczekiwaniami otoczenia, z zamiarem skoncentrowania strategii na analizie i zamknięciu luki1.

Użytkownicy analizy strategicznej

Romanowska wymienia następujących potencjalnych użytkowników analizy strategicznej: kierownictwo oraz specjaliści różnych dziedzin pracujący na rzecz firmy - wykorzy­stują analizę do formułowania i realizacji strategii, instytucje finansowe badające ryzyko kredytowe lub analizujące program restruktu­ryzacji, właściciele, akcjonariusze a także potencjalni inwestorzy oceniający przyszłą war­tość firmy ...

Sektorowa analiza strategiczna

Metody analizy sektorowej Głównymi metodami stosowanymi w omawianym obszarze są: analiza sektorowej luki strategicznej, analiza pięcioczynnikowa M.

Metody portfelowe w analizie strategicznej

  Metody portfelowe w analizie strategicznej głównie dotyczą analizy stanu przedsiębiorstwa w jakim się to przedsiębiorstwo znajduje bądź będzie znajdować.

Portfelowa analiza strategiczna

Charakterystyka Portfelowa analiza strategiczna pozwala odpowiedzieć na pytanie jak należy kształtować obecny i przyszły portfel działalności przedsiębiorstwa, tak aby zmniejszać ryzyko funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu, oraz zwiększać efekty wdrażanych strategii.

analiza strategiczna

Rodzaj analizy ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa (organizacji), charakterystycznydla koncepcji zarządzania strategicznego, polegającej na wszechstronnym anali-zowaniu i konfrontowaniu wyników badania przedsiębiorstwa i jego otoczeniaw celu stworzenia podstawy do projektowania i realizacji długofalowej strategiidziałania przedsiębiorstwa.

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Metody analizy dzieła filmowego Jeśli odbiorca pragnie w pełni zrozumieć film, który obejrzał, zwłaszcza jeśli jest to wartościowe dzieło, to powinien dokonać jego analizy.

BIRMAŃSKA DROGA - szosa strategiczna

Droga o długości 1120 km, budo­wana przez Chińczyków od 1920 r.,połączyła Kunming w chińskiej prowincji Yunnan z Lashio w bry­tyjskiej kolonii Birmie. Po 1938 r. stała się jedyną lądową magistra­lą, którą otrzymywały zaopatrze­nie wojska *Czang Kai-szeka. W 1940 r. Brytyjczycy, aby nie draż­nić...

BIRMAŃSKA DROGA szosa strategiczna

Droga o długości 1120 km, budo­wana przez Chińczyków od 1920 r.,połączyła Kunming w chińskiej prowincji Yunnan z Lashio w bry­tyjskiej kolonii Birmie. Po 1938 r. stała się jedyną lądową magistra­lą, którą otrzymywały zaopatrze­nie wojska *Czang Kai-szeka. W 1940 r. Brytyjczycy, aby nie draż­nić...

OSS - (Office of Strategie Services - Biuro Badań Strategicznych)

Amerykańska organizacja wywia­dowcza, powstała na mocy dekretu prezydenta z 13 czerwca 1942 r. z przekształcenia Biura Koordyna­cji Informacji (Office of the Coordi-nation of Information). Na czele organizacji stał płk William *Dono-van, któremu podlegali szefowie poszczególnych rejonów działania wywiadu:...

STRATEGICZNE BOMBARDOWANIA

amerykańskie samoloty *B-29 startujące z lotnisk w In­diach i Chinach rozpoczęły naloty strategiczne na japońskie obiekty w Bangkoku i na wyspie Kiusiu.

LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - SUBTELNOŚĆ ANALIZY UCZUĆ - SAFONA

Tworzyła na przełomie VII i VI w.p.n.e. Była najwybitniejszą poetką starożytnej Grecji. Mieszkała na wyspie Lesbos, gdzie zajmowała się wychowaniem muzycznym skupionych wokół niej dziewcząt.

Napisała dziewięć ksiąg, które obejmowały pieśni weselne, miłosne, hymny i modlitwy. Jej wiersze są...