Akt prawa miejscowego

Czytaj Dalej

Akty prawa miejscowego organów administracji rządowej w województwie

94 Konstytucji terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, zaś zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Akty prawa miejscowego (podstawa prawna stanowienia)

94 Konstytucji organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, zaś zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Akty prawa miejscowego (nadzór i kontrola)

Ustawa o administracji rządowej w województwie stanowi, iż Prezes RM ustala, w drodze rozporządzenia, tryb kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji Każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego ( wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej), może po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis lub organu ...

Akty prawa miejscowego (pojęcie)

Akty prawa miejscowegoaktami powszechnie obowiązującymi (czyli dotyczą wszystkich mieszkańców oraz podmioty znajdujące się pod działaniem tych organów stanowiących takie normy prawne), istnieje możliwość normowania postępowania (sposobu zachowania się), do wydawania takich aktów niezbędne jest upoważnienie ustawowe, sposób ich ogłaszania jest ściśle określony.

Skarga na akty prawa miejscowego

t stanowią akty prawa miejscowego: np. Przesłanką dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na akty prawa miejscowego jest wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa.

Nadzór nad stanowieniem aktów prawa miejscowego i utrata ich mocy

Akt prawa miejscowego traci moc w wyniku wyroku sądu adm, lub w skutek upływu czasu lub przez uchylenie przez inny akt.

Akty prawa miejscowego (ogłaszanie)

Akty stanowione przez sejmik województwa, wojewodę i org. jest dniem ogłoszenia aktu prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, jeżeli nie stanowią inaczej.

Akty prawa miejscowego (cechy i znaczenie terenowych źródeł prawa)

, rządowej, adresatami tego prawa mogą być obywatele, organy państwowe organy państwowe i organizacje społeczne. Terenowe akty prawa mogą obowiązywać na określonym takim aktem terenie, uchwała jednej gminy nie obowiązuje na terenie sąsiednim gdyż nie została tam uchwalona.

Akty prawa miejscowego (klasyfikacja terenowych źródeł prawa)

Sposób upoważnienia do wydania norm terenowych źródeł prawa może być szczegółowy lub generalny (tzw.

Akty wykonawcze prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy adm. rządowej

rządowej mogą wydawać akty wykonawcze prawa miejscowego jedynie w granicach upoważnienia ustawowego. rządowej jest organem monokratycznym i swoim działaniem reprezentuje rząd, może wydawać akty powszechnie obowiązujące prawa miejscowego oraz przepisy porządkowe.

Akty wykonawcze prawa miejscowego (pojęcie)

W przypadku przepisów wykonawczych musi istnieć upoważnienie ustawowe do wydania przepisów prawa o takim charakterze. Upoważnienie ustawowe do wydania wykonawczego aktu prawa miejscowego powinno określać organ właściwy do wydania aktu oraz zakres spraw przekazanych.

Rozporządzenie jako akt prawa wtórnego

- UE wykazuje tendencję do nadregulacji prawa – wiąże się to z decentralizacją prawodawstwa, co z kolei wynika z braku typowego podziału władz w Unii - prawo pierwotne: traktaty, tradycje, zwyczaje tworzone przez państwa członkowskie - prawo pochodne: tworzone przez instytucje UE na podstawie traktatów - problemy: brak hierarchii źródeł prawa wtórnego – brak relacji podporządkowania między jednym aktem a ...

Dyrektywa jako akt prawa wtórnego

a) nie służy ujednolicaniu, ale harmonizacji (zbliżeniu), pozostawiając margines na pewne nierówności [nie ma odpowiednika w krajowym porządku prawnym] b) jest obowiązująca co do celu: wyznacza państwom członkowskim jakiś cel, który państwa muszą osiągnąć, przy czym to w jaki sposób ten cel osiągną zależy od nich; jedynym ograniczeniem jest czas jaki przyznaje się państwom na jego realizację – najczęściej są to 2 lata c) adresowana ...

Decyzja jako akt prawa wtórnego

” Dwa zasadnicze typy źródeł: Pierwotne (traktaty + ogólne zasady, tradycje, zwyczaje) => tworzone przez państwa członkowskie Pochodne => tworzone przez instytucje UE (akty prawa wtórnego, bo tworzone na podstawie traktatów, a państwa członkowskie nie mają wpływu na jego tworzenie).

Zalecenia jako akt prawa wtórnego

- Wydawane jest zazwyczaj z własnej inicjatywy instytucji wspólnotowej, często wtedy kiedy Państwa Członkowskie nie mogą wynegocjować zgody co do treści aktu.

Opinie jako akt prawa wtórnego

- Nie ma prawnej mocy wiążącej (soft law) - Mniej kategoryczny charakter niż zalecenia - Uzyskanie opinii jest w niektórych przypadkach obowiązkowe, w innych instytucje i organy mają wyrażone w Traktatach prawo formułowania opinii, są też takie obszary, co do których Traktaty nie ustalają, ani prawa, ani obowiązku wyrażenia opinii.

Niewiążące akty prawa wtórnego

1. Zielone księgi

a. Wydawane przez KE w formie komunikatu

b. Cel: inicjacja dyskusji na jakiś temat, a w konsekwencji proces legislacyjny

c. Nie zawierają projektów o charakterze prawnym, są tylko analizą stanu faktycznego

2. Białe Księgi

a. Wydawane przez KE

b. Zawierają propozycje uregulowania...

Zasada bezpośredniej skuteczności - BEZPOŚREDNIA SKUTECZNOŚC POSZCZEGÓLNYCH AKTÓW PRAWA POCHODNEGO

Zasadniczo każda norma prawa wspólnotowego obowiązuje bezpośrednio, ale już nie każda jest bezpośrednio skuteczna.

AKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I PRAWA EUROPEJSKIEGO JAKO ŻRÓDŁA PRAWA FINANSOWEGO

Źródłami międzynarodowego prawa finansowego są : porozumienia, umowy i konwencje międzynarodowe, akty prawne organizacji i instytucji międzynarodowych oraz prawo Wspólnot Europejskich.

Orzeczenie wstępne w sprawie ważności aktu prawa wspólnotowego

234 TWE pozwala ETS na kontrolę ważności i interpretację aktów prawa wspólnotowego przyjętych przez RUE, KE, PE, TO lub EBC. Ważność aktów prawa wspólnotowego jest oceniana według tych samych zasad jak w przypadku skargi o stwierdzenie nieważności.