Aksjologia

Czytaj Dalej

Prawo a Aksjologia Filozoficzna

Bo Moda jak kulawa siostra Estetyki  często obecnie w masowej kulturze wyprana jest i oderwana od  kuzynki Etyki w tej samej rodzinie -Aksjologii.

AKSJOLOGIA

DZIEJE — Nazwy aksjologia po raz pierwszy użył P.

AKSJOLOGIA

AKSJOLOGIA (filozofia wartości, ogól­na teoria wartości) (gr. Nazwą „aksjologia" posłużył się po raz pier­wszy, ale tylko w odniesieniu do nauki o wartościach moralnych, F.

Aksjologia

wartości względne można podzielić na : wartości utylitarne – ze względu na użyteczność rzeczy; wartości instrumentalne – ze względu na to, że dana rzecz jest środkiem prowadzącym do celu; wartości przyjemnościowe (hedonistyczne) – ze względu na to, że dostarczają przyjemności; Jeżeli danej rzeczy przypisujemy doskonałość, wartość nazywamy wówczas : absolutną bezwzględną Biorąc pod uwagę dziedzinę, wyróżniamy następujące wartości ...

Pedagogika a aksjologia filozoficzna

Bo Moda jak kulawa siostra Estetyki  często obecnie w masowej kulturze wyprana jest i oderwana od  kuzynki Etyki w tej samej rodzinie -Aksjologii.

AKSJOLOGIA, ETYKA, ESTETYKA

Jeśli etykę i estetykę pojmie się jako (przede wszystkim) teorie wartości mo-ralnych i estetycznych, wtedy moŜna je uwaŜać za (wyspecjalizo-wane) części aksjologii.

Psychologia a Filozofia i Aksjologia

A świat wartości w aksjologii dzieli się na etyczne , estetyczne i agatologiczne.

Aksjologia

Ogólna teoria wartości i wartościowania. Bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych i estetycznych - ich pochodzenie, sposób istnienia, strukturę i hierarchie, zasady stosowania i funkcjonowania, zmienność w czasie i przestrzeni oraz zależność od innych elementów rzeczywistości...

AKSJOLOGIA w WYCHOWANIU

Teoria przyjmująca wartość jako zasadniczy czynnik w procesie wychowania ; z pedagogiką normatywną łączy ją problem ideału.Tzw. „szkoła stara" (I.F. Herbart i herbartyści) w procesie wychowawczym na pierwsze miejsce wysunęła wartości rzeczowe, „szkoła nowa" (J. Dewey) natomiast wartości...

AKSJOLOGIA

(gr. aksios = mający wartość, wartościowy, cenny, godny + logos = nauka, słowo), OGÓLNA TEORIA WARTOŚCI, FILOZOFIA WARTOŚCI Dyscyplina filozoficzna (jeden z podstawowych —> działów filozofii), której zagadnienia obejmu­ją problematykę:

a) interpretacji i de­finicji samego pojęcia —> wartości;

b)...

Filozofia człowieka. Aksjologia, etyka i estetyka.

Pojęcie filozofii człowieka: Filozofia człowieka (antropologia filozoficzna) to wyspecjalizowany dział metafizyki, nauka o człowieku jako szczególnej kategorii bytu. Filozoficzne traktowane teorie społeczeństwa, kultury ,dziejów, prawa czy religii stanowią dział metafizyki człowieka. W metafizyce człowieka i jego działania zakotwiczone są etyka jako teoria postępowania moralnego i estetyka jako teoria twórczości artystycznej. Wszystkie te nauki wzajemnie ze sobą ...

Aksjologia

axiology); nauka o —> wartościach, pochodząca od greckich słów aksios - godny, cenny i logos - nauka. A. określa m.in. sposób istnienia wartości, ich genezę, zakres obowiązywania (np. dziedzinę, obszar geograficzny) oraz analizuje związki między różnymi ich typami. Z punktu widzenia etyki medycznej...