Akceptacja

Czytaj Dalej

Konsumencka akceptacja jakości

Tak więc testowanie daje trudne do przecenienia w obecnym systemie gospodarowania przesłanki dla konsumenckiej akceptacji towaru, a samo rozpoznanie mechanizmu akceptacji jakości i czynników ją warunkujących jest istotnym elementem kompleksowego zarządzania jakością (TQM).

Wpływ cech produktu na szybkość akceptacji innowacji

Szybkość akceptacji innowacji zależy także od innych czynników, takich jak: koszty początkowe, koszty bieżące, ryzyko i niepewność, wiarygodność naukowa oraz akceptacja społeczna.

Indywidualne różnice w skłonności do akceptacji innowacji

Rogers definiuje skłonność do akceptacji innowacji jako „stopień, w jakim jednostka jes; relatywnie wcześniej skłonna do akceptacji nowych pomysłów od innych członków swojej grupy społecznej".

Pojęcia innowacji, dyfuzji i akceptacji

Przeanalizujemy obecnie podstawowe uogólnienia, sformułowane w oparciu o wyniki setek badań przeprowadzonych, w celu poznania sposobu akceptacji nowych pomysłów przez ludzi.

Cechy nabywców instytucjonalnych a szybkość akceptacji innowacji

Akceptacja innowacji jest uzależniona cxl zmiennych należących do otoczenia organizacji (postępowość, poziom dochodów), od cech samej organizacji (wielkość, zyski, presja na wprowadzenie zmian) oraz od cech osób zarządzających (poziom wykształcenia, wiek, kosmopolityzm).

AKCEPTACJA PRAWA

Zgoda, zatwierdzenie lub przyjęcie przez społeczność promulgowanego dla niej prawa kościelnego. Rozróżnia się akceptację konstytutywną albo zatwierdzającą (constitutiva aut approbated) oraz akceptację wykonawczą (executivi!).

Pierwszej prawo kośc. nie uznaje. Wg opinii przyjętej powszechnie od XVII...

AKCEPTACJA

  AKCEPTACJA (łc.

Kąt akceptacji

kąt (bryłowy) w stożku akceptacji tworzonym przy wejściu promienia do włókna światłowodowego - przy którym promień świetlny wejdzie do rdzenia, a następnie ulegnie całkowitemu wewnętrznemu odbiciu na granicy rdzenia i płaszcza (Prawo Snella).

Środowiskowe mechanizmy powstawania uprzedzeń, stereotypów oraz społecznej akceptacji autonomii osób niepełnosprawnych

Kształtowanie postaw tolerancji, akceptacji i pozytywnych więzi między­ludzkich z innymi, odmiennymi, obcymi, uzależnionymi, chorymi, upośledzo­nymi, niepełnosprawnymi fizycznie i sensorycznie, jest demokratycznym dąże­niem do respektowania indywidualnych praw człowieka do decydowania o własnym wyborze społecznych wizji świata.

Żałoba - Radzenie sobie ze stratą: Akceptacja rzeczywistości po stracie lub w związku ze stratą

„Przepracowanie pierwszego zadanie wymaga akceptacji zaistniałego faktu straty, ale równie ważne jest zrozumienie przyczyn i okoliczności tego wydarzenia”.

Etapy procesu akceptacji

• akceptacja; konsument podejmuje decyzję o pełnym i regularnym korzystaniu z innowacji.

Niepełnosprawność umysłowa-odrzucenie czy akceptacja?

Rozwój osób głęboko upośledzonych całkowicie zależy od środowiska, od oczekiwań, warunków, zabiegów wychowawczych oraz postaw opiekunów, od zapewnienia zarówno dzieciom jak i dorosłym poczucia bezpieczeństwa i akceptacji , a także od stałej gotowości otoczenia do rozumienia ich zachowań i zaspokajania sygnalizowanych przez te zachowania potrzeb.

Środkowa dorosłość: szanse rozwoju - Akceptacja i dostosowanie się do zmian

Charakterystyczną dla okresu środkowej dorosłości jest zmiana perspektywy ujmowania zdarzeń, rosnąca świadomość upływającego czasu, którego coraz więcej jest za nami niż przed. Zmiany psychosomatyczne związane z upływającym czasem (ubytek sił, niektórych sprawności, menopauza) można albo...

Przystosowanie do śmierci - Akceptacja

Jest już ostatnim etapem na drodze do śmierci, w którym następuje wyciszenie po wszystkich burzliwych przejściach. Pacjent rozumie że śmierć jest nieuchronna i godzi się z tym faktem. Autorka teorii mówi także o elemencie wyobcowania na tym etapie, gdzie pacjent toleruje jedynie obecność najbliższej...

AKCEPTACJA

W psychologii — postawa pozytywnego i życzliwego odniesienia do innych osób lub do siebie (samoakceptacja); różni się od aprobaty, która jest wyłącznie oceną pozytywną postępowania danej osoby; występuje jako a. społeczna, a. innych, a. siebie.

A. ze strony innych, czyli a. społeczna, stanowi jedną z...

Akceptacja inwalidztwa

Jest postawą zapewniającą pozytywny stosunek do rehabilitacji oraz zmian, jakie wiążą się z potrzebami przystosowania się do nowych warunków życia. Wiele osób, zwłaszcza dotkniętych kalec­twem wskutek wypadku lub zabiegu chirurgicznego, nie może się pogodzić z nagie zaistniałą sytuacją, w...

Uprawomocnianie - praca nad akceptacją

Zawarty w piątym module segment uprawomocniania uczy akceptowania doświadczeń swoich i cudzych. Teoria autoweryfikacji według Swanna i współpracowników (1992) mówi, że wyzwania, jakie stają przed autokonstruktami, zwiększają chwiejność emocjonalną. To z kolei zakłóca przetwarzanie poznawcze i...

Rozumienie, akceptacja, zarządzanie ryzykiem

Aby osiągnąć pełnię zdrowia, pacjentka będzie musiała uświadomić sobie, jakie funkcje pełniło jej'zaburzenie odżywiania, i wejrzeć w czynniki odpowiedzialne za rozwinięcie się i trwanie tego zaburzenia. Powrót do zasadniczych wątków TPB pozwoli jej przyjąć i zrozumieć swoje sformułowanie oraz...