Agent ubezpieczeniowy

Czytaj Dalej

Agent ubezpieczeniowy

Charakterystyka Agent ubezpieczeniowy - zgodnie z przepisami polskiego prawa, agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.

MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE

Ponadto towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przekazywania organowi nadzoru ubezpieczeniowego wzory umów ubezpieczeniowych i wniosków o ubezpieczenie, tekstów ogólnych warunków oraz innych formularzy używanych przez niego przy zawieraniu umów ubezpieczeniowym w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia ich do obrotu.

Świadczenia ubezpieczeniowe

  Natomiast na świadczenia ubezpieczeniowe składa się zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, renta inwalidzka, renta rodzinna oraz świadczenie w naturze.

Podanie o pracę (travel agent)

Dear Sir/Madam,

I have seen your advertisement in the Evening News, and I would like to apply to work in your travel agency this summer.

I have some experience of secretarial and office work. After leaving school, I worked for a firm of accountants, where I was given secretarial training and learned how to type...

Działalność ubezpieczeniowa jako działalność gospodarcza

Czynnościami ubezpieczeniowymi są: 1) zawieranie umów ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz umów gwarancji ubezpieczeniowych bądź zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym, 2) wypłacanie ustalonych odszkodowań i innych należnych uprawnionym świadczeń z tytułu umów, 3) przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych ...

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

Wykonywane jest ono wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych, z zastrzeżeniem pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie reasekuracji, które wykonywane jest wyłącznie przez brokerów reasekuracyjnych.

Scharakteryzuj ubezpieczeniowe świadczenia pieniężne (zasiłki)

Świadczenia ubezpieczeniowe służą zapewnieniu ubezpieczonemu środków utrzymania, częściowego lub pełnego zrekompensowania wydatków, jakie poniósł w związku z wystąpieniem danego zdarzenia ubezpieczeniowego.

Postępowanie w sprawach zasiłków ubezpieczeniowych i zasady ich wypłacania

Prawo do zasiłku chorobowego, wyrównawczego, opiekuńczego, macierzyńskiego i pogrzebowego oraz ich wysokość ustalają i wypłacają:

1.pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych;

2.oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w pozostałych...

Proszę omówić koncepcję inteligentnego agenta

Agentem nazywamy obiekt, który postrzega swoje otoczenie z użyciem sensorów i działa automatycznie w tym otoczeniu. Agentem może być człowiek, robot, program.

Na czym polega szczególne znaczenie jakie odgrywają agenci na rynkach zagranicznych?

Z punktu widzenia formalnoprawnego agent jest osobą fizyczną lub prawną działającą w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Wydatki z tego tytułu ponosi w określonej części agent (z uzyskanej prowizji) i pryncypał.

Agenci producentów

Agenci wynajmowani są zwykle przez, małe zakłady lub fabryki, które nie mogą pozwolić sobie na posiadanie i utrzymywanie własnego personelu sprzedaży.

Agenci ds. sprzedaży

Agenci ds. Agent ds.

Agenci ds. zakupu

Agenci ds. Agenci ds.

Agent turystyczny

Wymagania wobec pracowników Praca agenta usług turystycznych wymaga kontaktu z ludźmi, dlatego ważne są jego warunki psychofizyczne.

Agent zmiany

Role agenta Ponadto agent zmiany jest osobą uznawaną za specjalistę w zakresie kierowaniami zmianami, którego rola polega na optymalizowaniu funkcjonowania zespołu ds.

Broker ubezpieczeniowy

Charakterystyka Broker ubezpieczeniowy - osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Dystrybucja poprzez agentów handlowych i brokerów

Agenci komisowi (handlowcy prowizyjni): Umowa komisu polega na przejęciu przez agenta (komisanta) zlecenia zobowiązującego go, za wynagrodzeniem, do sprzedaży produktów na rachunek dającego zlecenie producenta (komitenta), lecz we własnym imieniu.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe Gospodarka rynkowa charakteryzuje się swobodą zawierania więzi gospodarczych. Rodzaje gwarancji Gwarancje ubezpieczeniowe mogą być wydawane w stosunku do wielu różnorodnych zobowiązań kontraktowych.

Polisa ubezpieczeniowa

Charakterystyka Polisa ubezpieczeniowa - jeden z podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych. Jednak gdy wysokość franszyzy różni się od tych w ogólnych warunkach ubezpieczenia powinno się umieścić odpowiedni zapis w polisie ubezpieczeniowej.

Ryzyko ubezpieczeniowe

- 2 definicje; -Ryzyko ubezpieczeniowe to niepewność co do nastąpienia określonego zdarzenia w warunkach istnienia dwóch lub więcej możliwości; -Ryzyko to ubezpieczona osoba lub przedmiot; '' Czynniki ryzyka ubezpieczeniowego Zagrożenie(hazard) - zespół warunków, w których dane niebezpieczeństwo się realizuje, które mają wpływ na jego wielkość i rozmiary; Niebezpieczeństwo (peril) - przyczyna lub źródło straty; W ubezpieczeniowej ...