Agent (agent)

W środowisku sieciowym agent jest elementem systemu zarządzania siecią, rezydującym w poszczególnych węzłach sieci i zbierającym informacje o stanie tych urządzeń.

Dystrybucja poprzez agentów handlowych i brokerów

Agenci komisowi (handlowcy prowizyjni): Umowa komisu polega na przejęciu przez agenta (komisanta) zlecenia zobowiązującego go, za wynagrodzeniem, do sprzedaży produktów na rachunek dającego zlecenie producenta (komitenta), lecz we własnym imieniu.

Agent zmiany

Role agenta Ponadto agent zmiany jest osobą uznawaną za specjalistę w zakresie kierowaniami zmianami, którego rola polega na optymalizowaniu funkcjonowania zespołu ds.

Agent ubezpieczeniowy

Charakterystyka Agent ubezpieczeniowy - zgodnie z przepisami polskiego prawa, agentem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, upoważniony przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów ubezpieczenia na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów.

Na czym polega szczególne znaczenie jakie odgrywają agenci na rynkach zagranicznych?

Z punktu widzenia formalnoprawnego agent jest osobą fizyczną lub prawną działającą w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Wydatki z tego tytułu ponosi w określonej części agent (z uzyskanej prowizji) i pryncypał.

Agenci producentów

Agenci wynajmowani są zwykle przez, małe zakłady lub fabryki, które nie mogą pozwolić sobie na posiadanie i utrzymywanie własnego personelu sprzedaży.

Agent turystyczny

Wymagania wobec pracowników Praca agenta usług turystycznych wymaga kontaktu z ludźmi, dlatego ważne są jego warunki psychofizyczne.

Proszę omówić koncepcję inteligentnego agenta

Agentem nazywamy obiekt, który postrzega swoje otoczenie z użyciem sensorów i działa automatycznie w tym otoczeniu. Agentem może być człowiek, robot, program.

Agenci ds. sprzedaży

Agenci ds. Agent ds.

Agenci ds. zakupu

Agenci ds. Agenci ds.

promocja agentów i pośredników

w siedzibiepośredników, prowadzenie szkoleń agentów, —> merchandising itp.

Agent zastępczy (proxy agent)

Procedura konwersji standardowego protokołu zarządzania SNMP na postać niestandardową, zrozumiałą dla konkretnego węzła sieci LAN, w celu umożliwienia monitorowania i kontrolowania elementów sieci nie mających trybu SNMP do zarządzania pracą; może być zlokalizowany w węźle sieci lub...

Europejskie Stowarzyszenie Przewoźników, Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych CLECAT

CLECAT (Comite de liaison european des commissionaires et auxiiiaires de transport) jest Europejskim Stowarzyszeniem Przewoźników, Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych powstałym w 1958 roku.

Podanie o pracę (travel agent)

Dear Sir/Madam,

I have seen your advertisement in the Evening News, and I would like to apply to work in your travel agency this summer.

I have some experience of secretarial and office work. After leaving school, I worked for a firm of accountants, where I was given secretarial training and learned how to type...

AGENT HANDLOWY

Osoba fizyczna lub wyodrębnione —> przedsiębiorstwo realizujące w imieniuprzedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego lub usługowego odpowiedni zakresfunkcji sprzedażowych (pełnomocnictw) na rynku krajowym lub międzynarodo-wym. A.h. występuje z reguły jako przedstawiciel firmy pośredniczący w...

AGENT PRODUCENTA

—> Pośrednik hurtowy, który pracuje na rzecz pewnej liczby producentów, oferując do sprzedaży ich niekonkurencyjne (komplementarne) produkty na określonym obszarze sprzedaży. A.p. nie ma tytułu własności sprzedawanych towarów, pobiera tylko prowizję za ogół spełnianych funkcji na rzecz każdego  z...

Agent w handlu zagranicznym

Osoba prawna lub fizyczna mająca siedzibę za granicą, która w imieniu i na ra-chunek zleceniodawcy pośredniczy w zawieraniu —» transakcji handlowychi współdziała w ich realizacji. Z reguły pomiędzy a. a zleceniodawcą jestzawierana formalna umowa agencyjna, w której ustala się wysokość prowizji...