Administracja rządowa

Czytaj Dalej

Polska administracja rządowa i samorządowa w latach ‘90(podstawy prawne, zadania, struktura organizacyjna i kadry).

) Do jego kompetencji należy rozpatrywanie skarg na decyzje administracyjne wydane nie zgodnie z konstytucją, postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnymi zabezpieczającym oraz w przypadku bezczynności organów administracyjnych w podjętych sprawach.

Terenowe organy administracji rządowej

Administrację rządową na obszarze województwa wykonują: wojewoda, kierownicy zespolonych służb , inspekcji i straży , organy administracji niezespolonej, organy samorządu terytorialnego , jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia, kierownicy powiatowych służb , inspekcji i straży , organy innych samorządów, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej następuje na podstawie ustawy lub ...

Czy uzasadnione jest istnienie na poziomie województwa zarówno terenowej administracji rządowej jak i samorządu terytorialnego?

Niezależnie od tego, zadania administracji rządowej są na mocy porozumień wykonywane przez administracje samorządową szczebla wojewódzkiego. Prawdopodobnie w przyszłości w wyniku decentralizacji władzy, zadania z zakresu administracji samorządowej będą większe i będą przejmowane od administracji rządowej.

Administracja rządowa

Administracja rządowa jest częścią administracji publicznej, którą tworzą centralne organy władzy państwowej i ich urzędy, a także szereg instytucji ogólnokrajowych terenowych, realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywateli i podmiotów zbiorowych.

Terenowe organy administracji rządowej

Terenowe organy administracji rządowej dzielą się na: 1) organy administracji ogólnej, 2) organy administracji specjalnej. Terenowymi organami rządowej administracji ogólnej są również kierownicy urzędów rejonowych.

Struktura administracji rządowej w RP

- Sfery działania URM: a) sfera bieżącego nadzoru funkcjonalnego nad pracą terenowych organów administracji rządowej. b) zbieranie informacji o działalności terenowej administracji rządowej i organów administracji samorządowej.

Akty prawa miejscowego organów administracji rządowej w województwie

Każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego ( wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej), może po bezskutecznym wezwaniu organu, który wydał przepis lub organu uprawnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru, do usunięcia naruszenia zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego Akty stanowione przez sejmik województwa, wojewodę i org.

Rządowa administracja gospodarki

Agencje rządowe – podmioty stanowiące jednostki organizacyjne wyłączone z tradycyjnych struktur ministerialnych, chociaż na ogół poddane nadzorowi ministrów, o zróżnicowanych podstawach prawnych i formach działania, tworzone jako szczególnego rodzaju rządowe przedstawicielstwa, w celu spełnienia wyznaczonych przez Rząd zadań z zakresu administracji gospodarczej.

Administracja rządowa

Na szczeblu terenowym administracja rządowa tworzą organy administracji ogólnej (wojewoda, starosta) i organy specjalne (spraw finansowych, dróg publicznych, archiwów państwowych, urzędów górniczych, spraw wojskowych itp.

Organy rządowej administracji niezespolonej

Nadto w dalszym ciągu pozostały niezespolone dotychczas funkcjonujące struktury administracyjne: organy administrujące Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, sądów wojskowych; organy prokuratury; organy przedsiębiorstw państwowych (które wydają decyzje administracyjne); organy zakładów administracyjnych; organy banków państwowych; organy administracji ubezpieczeń ...

ADMINISTRACJA RZĄDOWA A ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Do elementów wspólnych administracji rządowej i samorządowej należą; funkcjonują w ramach państwa, funkcjonują i działają na podstawach prawa, powołane są dopełniania zadań publicznych( funkcja służebna), działają w ramach władzy wykonawczej, mogą korzystać z władczości( podporządkowanie, nadrzędność).

Terenowe organy rządowej administracji ogólnej

Terenowymi organami rządowej administracji ogólnej są również kierownicy urzędów rejonowych.

Organ administracji rządowej

Organ administracji rządowej działa w imieniu i na rachunek państwa, a organy innych podmiotów administracji – w imieniu i na rachunek tychże podmiotów.

Istota i charakter działów administracji rządowej

Administracja Publiczna ( administracja, ewidencja ludności, budownictwo, architektura), Budżet Państwa ( opracowanie budżetu państwa, system finansowania samorządu terytorialnego), Gospodarka ( gospodarka samorządowa, energetyka, kontrola obrotu z zagranicą towarami i technologią), Finanse Publiczne (realizacja dochodów i wydatków budżetu państwa, nadzór nad podatkami, ceny, kontrola skarbowa), Integracja Europejska, łączność.

Charakterystyka organów administracji rządowej.

agencje rządowe, fundusze celowe), powołana do realizowania zadań administracji publicznej w ramach ich właściwości obejmującej skalę całego państwa. Pierwszym z elementów administracji centralnej jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Struktura i umiejscowienie administracji rządowej na tle podziału administracji państwa

Administracja rządowa posiada dwa poziomy administracja centralna ( rząd i inne organy administracji rządowej ( centralna)).

Terenowa administracja rządowa

98n o adm rządowej w województwie): wojewoda sprawujący władze administracji ogólnej (w zakresie gospodarki najważniejsze jego zadania łączą się z reprezentowaniem Skarbu Państwa i wykonywaniem obowiązków organu założycielskiego wobec pp.

Ustrój administracji rządowej i samorządowej WSSM - S-ki

- ustrój społeczno-ekonomiczny - system polityczny - polityka administracyjna 3. Kierunki rozwoju administracji. Administracja a Unia europejska.

Służba celna i administracja rządowa

Minister Finansów pełni funkcję: -naczelnego org administracji państw, który może zmienić lub stwierdzić nieważność decyzji wydanych przez org podatkowe, - naczelnego org kontroli skarb - org odwoławczego od decyzji izb skarb, jeżeli decyzje te zostały wydane w pierwszej instancji - org nadzorującego wykonanie czynności przez organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych -organu spraw.

Uprawnienia Prezesa RM w zakresie organizacji i funkcjonowania działów administracji rządowej

- przy Prezesie RM działa Rada Legislacyjna, powołuje ją Prezes RM - odpowiedzialny za zakres zadań i personalny kształt ministerstw i innych organów centralnych - kierowanie pracami terenowej administracji rządowej