Administracja publiczna

Czytaj Dalej

Definicja administracji i administracji publicznej

Cechy: - inicjatorski charakter jej działania - konkretność sytuacji rozwiązywanych przez administrację - działalność ta jest ukierunkowana na interes publiczny W systemie administracji publicznej można wyróżnić dwie części: - strukturę administracji państwowej rządowej (zcentralizowana).

Podział form działania administracji publicznej

Organ administracji publicznej rozstrzyga w drodze aktu administracyjnego o powierzonej mu sprawie administracyjnej, i jest jednocześnie organem rozstrzygającym i jedną ze „stron” (iudex in causa sua).

Administracja publiczna

Podział administracji publicznej Administracja publiczna stanowi zespolenie różnych administracji działających w zakresie spraw publicznych, przede wszystkim zaś administracji państwowej, administracji rządowej i administracji samorządowej.

Pojęcie, przedmiot, funkcje, podsystemy administracji publicznej

Cechy administracji publicznej: działa w imieniu i na rachunek państwa ma charakter polityczny działa w granicach i na podstawie prawa nie działa dla osiągnięcia zysku posiada charakter monopolistyczny, bezosobowy i władczy jest zorganizowana na zasadzie kierownictwa i podporządkowania działa w sposób ciągły i stabilny działa nie tylko na wniosek zainteresowanych w uzyskaniu rozstrzygnięć ale także z własnej ...

Administracja publiczna a prywatna

następowało poważne zbliżenie administracji publicznej i szeroko rozumianej administracji prywatnej. Administracja publiczna działa w Interesie publicznym; jest to podstawowy powód wyróżniania zarządzania publicznego [46].

Nadzór i kontrola nad administracją publiczną

Do sądow administracyjnych w Polsce można zaskarżać: decyzje administracyjne postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym akty prawa miejscowego akty organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu administracji publicznej akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu ...

Historia Nauki Administracji Publicznej

Jak by jednak na to nie patrzeć, przedmiot ten zajmuje się w szczególności: - środowiskiem, w którym działa administracja oraz wzajemne związki, jakie zachodzą między tymi dwoma elementami - sprawami struktur organów administracyjnych i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego - problemem kadr w administracji - funkcjonowaniem aparatu administracyjnego - problematyką kontroli funkcjonowania administracji - ...

Administracja Publiczna

Administracja Publiczna Pojęcie administracji publicznej związane jest z jego łacińskim źródłosłowem, i oznacza: pomaganie, kierownictwo, służenie, zarząd.

Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Definicje

Oparte na kategorii interesu publicznego (pole dopuszczalnej działalności administracji publicznej państwa wyrażone jego wolą polityczną; zrealizowanie założonego przez władzę celu zgodnie z obowiązującym prawem; wskaźnik charakteru państwa – komu służy;): a) Podmiotowa – administracja publiczna jest wykonywana przez rozczłonkowaną strukturę organizacyjną sektora publicznego, na który składają się ...

Interdyscyplinarny charakter badań nad administracją publiczną

Podejścia socjologiczne Przedmiot badań: Administracja publiczna jako szczególny „produkt” życia zbiorowego ludzi i zjawisko mające wielki wpływ na ich zachowania Socjologia organizacji: według niej administracja składa się z trzech części: - wysoce sformalizowanej grupy społecznej - układu struktur wewnątrzorganizacyjnych - układu relacji wewnątrzorganizacyjnych Wytworzenie pojęcia biurokracji jako immanentnej cechy nowoczesnej ...

Prawne formy działania administracji publicznej

Całość przepisów składających się na prawo administracyjne można podzielić na trzy grupy: - przepisy odnoszące się do struktury organów administracyjnych, - przepisy regulujące tok działania organów administracyjnych, - przepisy odnoszące się do sposobu załatwiania poszczególnych rodzajów spraw Przepisy regulujące strukturę administracji i tok jej działania tworzą część ogólną prawa administracyjnego.

Politologiczne podejście w badaniach administracji publicznej

Główne grupy orientacji badawczych: a) Tradycyjne formalnoprawne i historyczne ujmowanie życia politycznego szkoła instytucjonalna polityki (działanie różnego rodzaju instytucji w praktyce) badanie procesów politycznych (w tym mechanizmów działania administracji) b) Nowoczesne (procesualne rozumienie administracji publicznej) ujmowanie: behawioralne (układ relacji opisywanym w kategoriach władzy i ...

Organy administracji publicznej-pojęcie. Centralne i terenowe organy administracji publicznej.

Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) przez pojecie organu administracji publicznej rozumie: Premiera, ministrów, szefów centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów, a także działające w ich imieniu lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonych i niezespolonych), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty powołane z mocy prawa do załatwiania indywidualnych spraw w drodze decyzji ...

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Charakter działań administracji publicznej

- Prawo nadaje działaniom administracji charakter wiążący, prawo jest elementem chroniącym pozycję obywatela i porządkującym organizacje administracji publicznej w taki sposób, by nie stwarzała ona zagrożenia dla praw i wolności obywatela.

Administracja publiczna a finanse publiczne

System funduszy tworzą: budżety państw budżety regionalne budżety lokalne fundusze pozabudżetowe fundusze ubezpieczeń społecznych Źródla funduszy: dochody z majątku państwowego podatki i opłaty o charakterze podatku pożyczki Istnieją różne formy podziału źródeł podatkowych między podsystemy administracji publicznej (głównie między rząd a samorząd): system konkurencji ...

Decyzja w systemie działania administracji publicznej. Plan jako szczególny rodzaj decyzji w działaniu administracji publicznej.

Działanie ludzkie najczęściej odbiega od działań optymalnych, odnosi się to też do funkcjonowania administracji publicznej. We współczesnym społeczeństwie zakres planowania w administracji publicznej uległ znacznemu rozszerzeniu.

Jakość w administracji publicznej

Jakość usług w administracji publicznej zależy też od czynników: ekonomicznych, społecznych, organizacyjno-prawnych techniczno-środowiskowych.

Tradycje administracji publicznej w Polsce po 1989 roku

W nauce prawa administracji znajdziemy natomiast definicję, zgodnie z którą organ administracji publicznej stanowi wyodrębnioną organizacyjnie część aparatu administracji publicznej, tworzoną na podstawie prawa i w sposób przez prawo przewidziany.

Zarządzanie w administracji publicznej

Publicznej jest określenie, jako dzialanosc organizacyjna i wykonawcza z powyższego wynika, ze efektem funkcjonowania administracji publicznej ( na wszystkich płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego) ma każdy obywatel nowoczesnego państwa i to w sposób niemalże ciągły.

Administracja publiczna a otoczenie społeczne. Charakterystyka relacji

) Zmienne kulturowe: - wyróżnienie dwóch zmiennych w zachowaniach społeczeństw, które wpływają na charakter administracji publicznej w danym kraju: *zaufanie do instytucji publicznych *zaufanie ludzi samych do siebie (instytucje społeczne) - według tych kryteriów można stworzyć 4 modele siły administracji publicznej (relacji społeczeństwo – administracja): *wysokie zaufanie do siebie + ...