Possesio ad interdicta

Posiadanie składające się z corpus i animus korzystało z pretorskiej ochrony posesoryjnej, interdyktami – stąd possessio ad interdicta.

Possessio ad usucapionem

Pełne posiadanie, do tego possessio civilis – oparte na prawnym tytule nabycia, uznawanym przez ius civile mogło prowadzić do uzyskania własności rzeczy poprzez zasiedzenie – takie posiadanie prowadzące do zasiedzenia nazywane było possessio ad usucapionem.

AD ASTRA

AD ASTRA. Przekłady : ros.

„AD LEONES!"

Bohaterem jest utalentowanyrzeźbiarz tworzący w Rzymie dzieło Christiani ad leones(Chrześcijanie dla lwów), które dla dogodzenia gustom nabywcy,bogatego Amerykanina, przekształca, pod wpływemotoczenia, w Kapitalizację. GÓRSKI „Ad 1.

CORPUS ANTIQUISSIMORUM POETARUM POLONIAE LATINORUM usque ad Ioannem Cochanovium (CAPPL)

CORPUS ANTIQUISSIMORUM POETARUM POLONIAELATINORUM usque ad Ioannem Cochanovium (CAPPL), seriawydawn .

CHAJR - AD - DIN

Jako admirał floty tur.

GRADUS AD PARNASSUM

Doctor Gradus ad Parnassum utwór Claude'a Debussy'ego ze zbioru fortepianowego Childręn's Corner ang.

NUR AD - DIN I SZAMS AD - DIN

Syn Nur ad-Dina, Hasan Badr ad-Din, dzięki interwencji pewnej dżinniji (zob.

AB ESSE AD POSSE VALET

A posse ad esse non va­let  consequentia,  scholastyczne  adagium,  wyrażające regułę wynikania modalnego  lub w ogóle argumentacji: ze zdania asertorycznego (o stanie faktycznym) można wywnioskować zdanie problematyczne (o możliwości), lecz nie na odwrót.

AB UNIVERSALI AD PARTICULARE VALET

ad universale non valet consequentia — adagium, reguła wynikania, będąca podstawą sylogizmu; ze zdania ogólnego wynika (koniecznie) szczegółowe o tym samym podmiocie i orzeczniku, lecz nie odwrotnie.

AD AD

(hebr. Hadad), Zach.sem. bóg wegetacji. Objawiać się miał w burzy i piorunach, przedstawiany w postaci ryczącego byka lub kamiennej steli; często bywał identyfikowany z Baal Szamem (bogiem nieba) i nazywany Baalem;

małżonką A. była -» Asztarte; pod koniec II tysiąclecia prz. Chr. znane były miejsca...

AD BESTIAS

Damnatio (datio) ad bestias, wyrok skazujący na rozszarpanie przez dzikie zwierzęta podczas igrzysk amfiteatralnych. ad Rom.

AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM

Korszyński, Ad catholici sacerdotii fastigium, AK 37 (1936) 271-281.

AD CENAM AGNI PROVIDI

Urbana VIII na Ad regias Agni dapes; w średniowieczu do tekstu hymnu ułożono wiele melodii (najsławniejsze ambrozjańskie i galijskie). 244; AH II 46; Karyłowski 60; Gładysz 102-103; MMMAe I 3; LH 11 413.

AD COMPLENDUM

, pochodzi z sakra-mentarzy gelazjańskich; ogólny układ a.

AD FESTA PRETIOSI Martyris Christi Adalberti

Oficjum rymowane ku czci św. Wojciecha. Nie zostało dotąd opublikowane, późniejsze od -> Benedic Regem cunctorum, gdyż włącza jego antyfonę tytułową; znane z licznych kodeksów krak. od ok. 1320 po ostatnie brewiarze druk. w XVI w. (także brewiarz płocki);

przypuszczalnie powstało w Krakowie w związku...

AD IESU CHRISTI GLORIAM, dicamus, ad memoriam

Sekwencja wotywna o Upokorzeniu Chrystusa (Humiliatio Domini). Anonimowy utwór śląski, sprzed 1487, znaleziony w niektórych rękopisach i w drukowanych mszałach wrocławskich oraz krakowskich z 1532; włączony do odprawianych o zdrowie mszy wotywnych o upokorzeniu Pana lub o pięciu ranach;

jest to...

AD MAIOREM DEI GLORIAM

Skrót AMDG, pełny skrót o(mnia)AMDG, łac. dewiza: wszystko na większą chwałę Bożą; od chwili powstania zak. jezuitów ich naczelne hasło.

W dosłownym lub zbliżonym brzmieniu występuje ponad 300 razy w konstytucjach i listach Ignacego Loyoli; oddaje ducha Ćwiczeń duchownych, przepojonych ideą...

AD METALLA, in metalla [damnatus]

Kara przymusowej pracy w kopalniach lub kamieniołomach, najcięższa po karze śmierci, wprowadzona 23 w Rzymie przez ces. Tyberiusza (14-37).

Podlegali jej zasadniczo plebejusze i niewolnicy; stosowana była często wobec chrześcijan w okresie prześladowań, głównie na Sardynii i Cyprze oraz w Palestynie i...

AD NUTUM

Kopasanyi, Ad nulum.