Actiones mixtae

Czytaj Dalej

Actiones arbitrarie

Były to skargi w których między intentio i condemnatio formułki znajdowało się dodatkowe upoważnienie dla sędziego aby przed wydaniem wyroku wezwał pozwanego do spełnienia żądania powoda. Nieusłuchanie tego wezwania powodowało zasądzenie na wartość przedmiotu sporu oszacowaną przez powoda pod...

Actiones civilis i honoraria

Actiones civiles (skargi cywilne) pochodziły z prawa cywilnego, natomiast actiones honorariae pochodziły z edyktów pretora i edyla kurulnego. Te ostatnie nadawały często sankcje stanom faktycznym nie chronionym prawem cywilnym, często tworzono były przez modyfikacje prawa cywilnego np. formułka z...

Pojęcie i rodzaje powództw – actiones

Actio- zdaniem Celsusa, to nic innego, jak prawo dochodzenia w sądzie tego, co się komu należy.

Każda actio miała swoje własne cechy i swoją nazwę. Jej istnienie przesądzało o istnieniu uprawnienia, a zarazem o możliwości jego ochrony w postępowaniu sądowym.

Klasycy pieczołowicie pracowali nad...

Actiones in rem i actiones in personam

Actiones in rem to powództwa rzeczowe, służące do ochrony praw rzeczowych. Były skuteczne wobec każdego kto naruszył cudze prawo do rzeczy. W powództwach takich intentio formułki nie wymieniała nazwiska pozwanego tylko zawierała stwierdzenie, że sporna rzecz stanowi własność powoda, albo ma on w...

Actiones utiles

Jedna ze skarg pretorskich, nawiązywała do uprawnień chronionych przez ius civile. Actiones utiles (skargi analogowe), których pretor udzielał wówczas, gdy brakowało jednej z wymaganych przez ius civile przesłanek odpowiedzialności.

Actiones in ius - in factum (conceptae)

Skargi opierające się wyłącznie na imperiumi pretora, za pomocą których pretor chronił jakiś stan faktyczny który nie znajdował w ius civile. Udzielał on wtedy skargi opartej nie na prawie , lecz na samym fakcie, który był opisany w treści formułki. Podstawą udzielenia były zdarzenia, które nie...

Actiones poenales (skargi penalne)

Służyły do dochodzenia przez poszkodowanego pewnej kwoty tytułem kary prywatnej od sprawcy przestępstwa. Skarga actiones poenales nie mogła być stosowana wobec dziedziców sprawcy, mogły być jednak stosowane przez dziedziców poszkodowanego.

Powództwa działowe (actiones divisoriae)

Należały do nich :

actio familiae erciscundae – powództwo o podział spadku pomiędzy współspadkobierców;

actio communi dividundo – powództwo o podział wspólnej rzeczy pomiędzy współwłaścicieli;

actio finium regundarum- powództwo o uregulowanie granic między sąsiadami.

W...

Formułki prejudycjalne (actiones preiudiciales)

Formułki , składające się tylko z intentio , w których powód nie domagał się zasądzenia kogoś, lecz sądowego ustalenia jakiejś sytuacji faktycznej lub prawnej mającej znaczenie w innym procesie, np. ustalenie czy ktoś jest osoba wolną.

Actiones arbitrariae

Była to skarga arbitralna, z dodatkowym upoważnieniem dla sędziego. Do skarg tych należały wszystkie actiones in rem . W formułce ( pomiędzy intentio, a condemnatio), pretor umieszczał odpowiednią klauzulę („jeśli zgodnie z twą oceną nie zwróci, względnie nie okaże – zasądź”) uzależniającą...

Formułki (actiones) prejudycjalne (preiudiciales)

Sędzia miał jedynie stwierdzić, że dane prawo (fakt) istnieje(bądź nie) – jeśli tylko tego domaga się powód – skarga o ustalenie (prejudycjalna actio praeiudicialis)

Wyrok był podstawą wszczęcia kolejnego procesu.

Actiones in rem i actiones in personam. Prawa podmiotowe względne i bezwzględne

Actiones in personam – wynikające z wierzytelności, skierowane do konkretnej osoby – dłużnika – wymienianej w intentio formułki. Niektóre mogą być skierowane także przeciw osobie trzeciej (np. w przypadku actio quod metus causa – działanie pod wpływem przymusu), pozostającej w określonym związku z...

Actiones stricti iuris – bonae fidei

Podział skarg in personam na:

actiones stricti iuris – ścisłego prawa, skargi cywilne pochodzące z dawnego prawa Kwirytów, ograniczona była samodzielność sędziego ograniczonego treścią formułki (kontraktu).

actiones bonae fidei – dobrej wiary, działanie sędziego opierało się na...

Actiones in ius – in factum (conceptae)

Actio in ius conceptae – oparte na prawie cywilnym – ex iure Quiritium.(intentio in ius conceptae)

Actiones in factum conceptae – skarga pretorska oparta na konkretnym stanie faktycznym, który wymieniał w intentio.

Infamia i turpitudo. Actiones famosae

Infamia – umniejszenie czci obywatelskiej pociągające za sobą pewne ograniczenia w zdolności prawnej. U. XII T. – świadek uroczystej czynności prawnej następnie odmawiający zaświadczenia o tej czynności stawał się intestabilis (nie mógł być świadkiem, ani korzystać ze świadków przy innej czynności...

Actiones adiecticiae qualitatis

Zobowiązania niewolników lub osób podlegających pater familias nie obciążały pana o ile nie były wykonane na jego polecenie lub za zgodą. Skargi przeciwko zwierzchnikowi z zobowiązań zaciąganych przez podległych mu – actiones adiecticiae qualitatis – powództwa o charakterze dodatkowym, a były...