ACTIO – POJĘCIE I ZNACZENIE

Actio to działanie, czyn lub rozprawa sądowa. Chodzi jednak głownie o czynności o charakterze procesowym. Pojęcie to nie było jednak dokładnie zdefiniowane. W języku prawniczym actiones oznaczało działanie według prawa. Actio był to zatem zespół czynności procesowych (powoda lub pozwanego)...

Actio utilis

Skargi cywilne – oparte na prawie cywilnym – intentio in ius conceptae.

Skargi pretorskie – udzielenie ochrony prawnej nowym stosunkom faktycznym (np. actiones in factum), który pretor udzielał skargi.

Actio utilis – udzielenie przez pretora skargi opartej na prawie cywilnym w odniesieniu do przypadków...

Actio

W procesie legisakcyjnym actio, były to działania podejmowane przez wszystkich uczestników postępowania. W procesie formułkowym terminu actio używano na określenie ogółu czynności procesowych powoda.

W końcu sprecyzowano def. Actio, jako skargi lub powództwa wnoszonego przez powoda w celu realizacji...

Proces legis actio i formułkowy - porównanie

Oba procesy rozpoczynały się od wezwania pozwanego przez powoda do stawiennictwa przez pretorem. W procesie legis actio powód mógł, w razie odmowy pozwanego, doprowadzić go siłą, czego nie mógł uczynić w procesie formułkowym. Drugi proces dawał mu w takiej sytuacji posiadanie majątku pozwanego...

Legis actio sacramento in rem - in personam

Legis actio sacramento in rem (forma dochodzenia władztwa nad rzeczami) : właściciel rzeczy, który został pozbawiony faktycznego władztwa nad rzeczą wzywał osobę posiadającą jego rzecz do stawienia się przed pretorem. Pozwany miał obowiązek stawić się przed urzędnikiem wraz z przedmiotem sporu lub...

Actio Pauliana

Warunki zastosowania skargi Pauliańskiej:

czynność prawna fraudatora musiała być odwołalna, (np. wyzwolenie niewolnika, czy objęcie spadku nie były odwołalne)

czynność taka musiała powodować zmniejszenie realne (a nie np. nie wzbogacenie się) majątku fraudatora,

czynności...

ACTIO — PASSIO

(gr. poie.n—psqein [poiéin—páschein]; łac. actio—passio,działanie—doznawanie)—w jezyku potocznym a. oznacza jakas czynnosc, zasp.—wzruszenie, przezycie, doznanie. W filozofii a. w szerokim sensie oznaczaróznego rodzaju naturalne działania, natomiast p. usprawnienia i usposobienia.

Zarówno a., jak i p. naleza...

Actio popularis

Skargi, które mógł wnosić każdy obywatel. Była ona ograniczona czasowo do jednego roku w przypadku uszkodzenia ciała człowieka wolnego i w przypadku śmierci. Skarga za zniszczenie rzeczy nie była ograniczona terminem składania.

Actio negatoria

Skarga chroniąca własność kwirytarną w przypadku jej naruszenia np. bezpodstawne „roszczenie” do służebności na rzeczy. Właściciel skargą negatoryjną mógł ubiegać się o stwierdzenie braku takiego prawa oraz zaprzestanie działania uzurpatora, a także zabezpieczenia przed ponownym naruszeniem –...