Absorpcja termiczna

Absorpcja termiczna – zachodzi w przypadku, gdy fotony o długościach fali leżących w dalekiej podczerwieni pochłaniane w materii wzbudzają stany oscylacyjne i rotacyjne w cząsteczkach lub sieci krystalicznej, w których zostały pochłonięte. Zgodnie z prawem zachowania energii absorpcja fotonu w materiale wywołuje wzrost temperatury (w efekcie może to spowodować zmiany właściwości fizycznych...

Czytaj Dalej

Absorpcja

kawałek niebieskiego szkła absorbuje całe światło widzialne z wyjątkiem fal o długościach mieszczących się w paśmie niebieskim widma; pojęcie absorpcja obejmuje również zjawisko częściowej utraty energii pod wpływem przechodzenia przez dany ośrodek; w fizyce jądrowej absorpcja to wychwytywanie przez niektóre pierwiastki, np.

Właściwości ciał stałych i cieczy

Pary dziur i elektronów mogą się także tworzyć pod wpływem absorpcji kwan-tów światła. Absorpcja światła prowadzi często do wzbudzeń, zw.

NA CZYM POLEGA WYMIERZANIE KARY ŁĄCZNEJ? JAKIE ZNASZ SYSTEMY WYMIARU KARY ŁĄCZNEJ?

możliwe systemy wymiaru kary łącznej: - system kumulacji → sumowanie kar; - system absorpcji → najsurowsza kara pochłania pozostałe; - system asperacji → zaostrzenie najsurowszej z wymierzonych kar; 2. w przypadku kary dożywocia lub 25 lat → system absorpcji; gdy jest kilka kar 25 lat → dożywocie; 5.

Izolacja termiczna lodówek i zamrażarek

Kluczowe znaczenie dla lodówek i zamrażarek ma dobra izolacja termiczna, inaczej ciepło z zewnątrz mogłoby znacznie podnosić temperaturę wewnątrz urządzenia.

Reaktory termiczne - nowoczesne reaktory jądrowe

Większość nowoczesnych reaktorów to reaktory termiczne, czyli wykorzystujące neutrony termicz­ne do rozszczepiania jąder atomów paliwa jądro­wego.

ZWIĄZEK STRUKTURY FITOCENOZ ZE STOSUNKAMI TERMICZNYMI ŚRODOWISKA

takie, które wymagają osłony przed nagłymi zmianami termicznymi.

Nie ma życia bez H2O - Termiczne uwarstwienie wody

Uwarstwienie termiczne oddziela w jeziorze „produkującą" warstwę górną od „konsumującej" warstwy dolnej.

Pomysł na biznes. Ocieplenie rurociągów i ścian z zastosowaniem płynnej izolacji termicznej.

Naniesienie warstwy płynnej izolacji termicznej o grubości 1 mm, odpowiada wydajności termicznej warstwy wełny mineralnej o grubości 5 cm. Dodatkową wielką zaletą płynnej izolacji termicznej jest zdolność do ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (zmiany temperatury i wilgotności, promieniowanie ultrafioletowe).

Eutrofizacja jezior

Są to z reguły jeziora o małej głębokości bezwzględnej lub względnej, w których wiatry nie pozwalają na wytworzenie się trwałej stratyfikacji termicznej.

Zanieczyszczenia wody.

Równie ważna, w przypadku gdy używane są systemy detekcji ultrafioletowej, jest konieczność, żeby woda miała bardzo niski poziom absorpcji światła UV (idealnie mniej niż 0,0001 jednostek absorpcji przy 254 nm).

Izolacyjność termiczna

Mostki termiczne to miejsca o dużej przewodności ciepła mogą one powstać w nadprożach, w wieńcach stropowych przy połączeniu płyty balkonowej, pod oknami i przy nieocieplanych ścianach piwnic.

Analiza termiczna

Metoda sporządzania krzywych nagrzewania (chłodzenia) należy do najprostszych i najwcześniej zastosowanych w metaloznawstwie metod analizy termicznej, w której wykorzystuje się efekty wydzielania (lub pochłaniania) utajonego ciepła przemiany fazowej pierwszego rodzaju, ujawniające się na krzywych nieciągłością zmian temperatury w czasie.

Baterie akumulatorów termicznych

Baterie akumulatorów termicznych - najnowszy rodzaj akumulatorów cieplnych stosowanych w siłowniach telekomunikacyjnych, pochłaniających energię cieplną ze swego otoczenia przez wykorzystanie zjawiska absorpcji ciepła.

ABSORPCJA

ABSORPCJA, w c h ła n ia n ie , p o c h ła n ia n ie —1) wchłanianie i rozpuszczanie substancji (przedewszystkim gazu) w całej objętości ciała stałego lubcieczy, np.

Szum termiczny

Szum termiczny - szum powstający wskutek przypadkowego, lecz ustawicznego ruchu ładunków swobodnych we wszystkich elementach transmisyjnych zwłaszcza w elementach czynnych oraz rezystorach. Poziom szumu termicznego N rośnie wraz z temperaturą T medium, zgodnie z prawem fizyki: N=kTB (k - stała Boltzmana, B - szerokość pasma).

Suszenie termiczne

W związku z tym, że termiczne suszenie zawsze dokonuje się przez odparowanie wody z powierzchniciała, decydującym o intensywności tego procesu czynnikiem będziezawsze możliwie maksymalne rozwiniecie powierzchni parowania.

Termiczne (cieplne) utrwalanie żywności

Podstawowym zadaniem termicznych metod utrwalania żywnościjest zatem określenie warunków zniszczenia drobnoustrojów i ochronagotowego produktu przed zakażeniem wtórnym.

Metoda termiczna zapobiegania ciąży

Metoda termiczna oparta jest właśnie na obserwacji tych zmian temperatury ciała kobiety, uzależnionych od czynności hormonalnej jajników. Umiejętność ich obserwowania może mieć praktyczne znaczenie jako uzupełnienie motody termicznej.

Zagęszczanie termiczne

Termiczne odparowanie stosuje się do roztworów otrzymanych w wyniku ekstrakcji.

Absorpcja i emisja promieniowania elektromagnetycznego

Absorpcja pem polega na przyswojeniu przez atom lub inną cząstkę materii ściśle określonej ilości energii, co powoduje jej przejście na wyższy poziom energetyczny.