Absolut

Czytaj Dalej

ABSOLUT

jako podmiotowosc, by dojsc do syntezy„w której owe dwie absolutnosci (absolutna przedmiotowosc i absolutna podmiotowosc)staja sie jedna absolutnoscia” (Sämtliche Werke, St 1856–1861, I 714).

Poglądy Plotyna - Absolut

Plotyn wielbił Absolut jako będący ponad wszelką doskonałością szczyt piękna, dobra, prawdy i jedności. Wbrew Platonowi miał Absolut za niepoznawalny, za znajdujący się poza wszelkim poznaniem.

ABSOLUT

Za pierwszego filozofa, któ­ry nazwę „absolut" zastosował do Boga, uważa się Mikołaja z Kuzy; w jego ujęciu Bóg jako Byt absolutny jest doskonałą zbieżnością przeciwieństw (coincidentia oppositorum), wobec czego drogą do jego po­znania jest „uczona niewiedza" {docta ignorantia) i formalnologiczna analiza tego pojęcia.

ABSOLUT

ABSOLUT (łac. absolutus = nie-związany, nieograniczony, niezależ­ny) To, co w sobie zawiera rację wła­snego istnienia.

ABSOLUT

Siankara (wedanta), przyjmując na­ukę o podwójnej prawdzie, stwierdza, że wg wyższej prawdy istnieje tylko byt absolutny (->  brahman)  identyczny z naj­głębszym pierwiastkiem w człowieku (—> atman); świat fiz. , będąc niższą prawdą, jest iluzyjną manifestacją bytu absolutne­go, ułudą.

ABSOLUT

absolutus = nie-związany, nieograniczony, niezależ­ny) To, co w sobie zawiera rację wła­snego istnienia.