Aborcja w Belgii

Aborcja w Belgii - na mocy kodeksu karnego z 1867 roku przerywanie ciąży było zakazane bez względu na okoliczności, aczkolwiek aborcja dokonana w celu ratowania życia matki mogła zostać uznana za legalną jako działanie w stanie wyższej konieczności. Przepisy dotyczące służby zdrowia wprowadzały wymóg aby zagrożenie to było potwierdzone przez trzech lekarzy a zabieg przeprowadzony w szpitalu za...

Czytaj Dalej

Modele decentralizacji administracji na przykładzie Belgii

Belgia stała się państwem federalnym, oddając znaczną część kompetencji w. Ostatecznie na obecną, dość skomplikowaną strukturę systemu federalnego Belgii składają się w.

Struktura systemu oświatowego w Belgii

ROZDZIAŁ I ADMINISTRACJA SZKOLNA I OŚWIATA W BELGII Belgia leży w północno – zachodniej części Europy nad Morzem Północnym, graniczy z Francją, Holandią, Niemcami i Luksemburgiem.

BELGIA - działania wojenne 1940 r.

Mimo tak jed­noznacznego ostrzeżenia współdzia­łanie wojskowe Belgii z Francją i Wielką Brytanią pozostało na minimalnym poziomie. Nie mylili się, gdyż plan pomocy dla Belgii („Plan D"), opracowany przez gen.

MANSTEINA PLAN

Plan uderzenia wojsk niemieckich na zachodnią Europę, określany potocz­nie jako plan Mansteina, chociaż gen. Erich von *Manstein nie był autorem całości projektu. Założenia ofensywy opracował we wrześniu-październiku 1939 r. gen. Franz *Halder. Przewi­dywał, że główny ciężar uderzenia przejmie...

Samorząd terytorialny w Belgii

Namur) Belgia jako państwo federalne skomponowana jest z pięciu wyodrębnionych organizacyjnie struktur tworzących jednocześnie pięć różnych lecz komplementarnych poziomów organów decyzyjnych obejmujących państwo centralne, wspólnoty, regiony, prowincje i gminy.

Belgia

Belgia Średnia stanowi falistą równinę płaskowyżową , osiągającą wysokość do 200 m.

Belgia - Klimat, rzeki, roślinność

Najważniejszymi są Kanał Alberta pomiędzy Mozą i Skaldą , łączący przemysłowe centra Belgii i Francjii z portem w Antwerpii , a także Kanał Gandawski i Brukselski.

Belgia - Ludność Belgii

Struktura zatrudnienia ludności Belgii i zmiany zachodzące w niej ciągu ostatnich 20 lat wykazują cechy charakterystyczne państw wysoko rozwiniętych - stopniowy spadek zatrudnienia w poszczególnych gałęziach przemysłu ( głownie ciężkiego ) oraz znaczny wzrost handlu , bankowości i ubezpieczeniach , przy jednoczesnym stale niskim udziale w rolnicwie.

Kraje Beneluksu - BELGIA

Belgia, Belgique, België, Królestwo Belgii, Royaume de Belgique, Konin-krijk België, kraj w Europie Zachodniej, nad Morzem Północnym. Głównymi partnerami handlowymi Belgii są Niemcy, Francja i Holandia.

Etapy i cele integracji gospodarczej państw demokratycznych po 1945 r.

w Messynie z inicjatywy państw Beneluksu odbyła się konferencja ministrów spraw zagranicznych Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, NRF i Włoch – konferencja uznała za konieczną zasadę pełnej integracji gospodarczej.

I Wojna Światowa

Kiedy neutralna Belgia nie udzieliła pozwolenia na przemarsz niemieckich oddziałów przez swoje terytorium, Niemcy wtargnęły na jej terytorium. Niemcy wycofali się do Belgii.

Belgia, Holandia i państwa skandynawskie w latach 1848 - 1870

  Sytuacja w Belgii: + rządzili tam Leopold I (1830 – 1865) i Leopold II (1865 – 1909) + w polityce zagranicznej opierali się na Wielkiej Brytanii + po 1848 weszła ona w stadium rewolucji przemysłowej + do 1877 przy władzy utrzymywali się liberałowie.

BEAUDUIN LAMBERT OSB

4 VIII 1873 w Rosoux-les-Waremme (Belgia), zm. w Belgii, działacz ekumeniczny. w Belgii; na polecenie kard.

BELGIA

Fr. Belgique, flamandzkie Belgie, królestwo konstytucyjnew Europie Zach. nad M. Północnym, utworzone1830, graniczące z Francją, Luksemburgiem, RFN i Holandią,o pow. 30 500 km2 ;

1972 liczyła 9,72 min mieszk., w tym8,75 min katolików, 70 000 protestantów, 60 000 prawosławnych,100 000 muzułmanów (uznani przez...

BELGIA - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Przygoda, Z Polakami w Belgii 1938-1942, Bg 1942; Panorama emigracji polskiej, P 1968, 76-83; DPS 1970, 106-116; R.

DOMICJAN Św.

560 w Maastricht; pracował nad pogłębieniem chrystianizacji Franków, uczestniczył w synodach w Clermont (535) i w Orleanie (549); rezydował w Maastricht i często przebywał w Huy (Belgia); słynął z działalności charytatywnej; jego kult rozwinął się w diec.

EUROPA - KOŚCIOŁY PRAWOSŁAWNE

Zachodniej z siedzibą w Monachium (Belgia, RFN, Francja i Austria) i bpstwo w Anglii z siedzibą w Londynie (67 parafii).

Aborcja

Potępienie aborcji zostało powtórzone w encyklice Jana Pawła II (ur.

Model westminsterski, konsocjonalizm i demokracja konsensualna

Model westminsterski: początek lat osiemdziesiątych – Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Irlandia, Luksemburg, Szwecja, Norwegia, Model konsensualny: Szwajcaria, Belgia, Holandia, Włochy, V Republika Francuska, Elder, Thomas, Arter: wszystkie demokracje muszą być konsensualne do pewnego stopnia, tyle tylko, że niektóre są bardziej konsensualne niż inne.