59 Pułk Piechoty

Polskie pułki piechoty: Austro-węgierskie pułki piechoty:

Czytaj Dalej

LUZON - bitwy 1941-42, 1944-45

, gdy Japończycy desan­towali na brzegu zatoki Lingayen 48 dywizję piechoty, wzmocnioną do­datkowym pułkiem piechoty, dwo­ma pułkami pancernymi oraz bata­lionem średniej artylerii i pięcioma batalionami artylerii przeciwlotni­czej.

Armia Grecka i Macedońska

Prawe skrzydło szyku bojo-wego składało się ze średniej piechoty i ciężkiej konnicy, lewe skrzydło - z lek-kiej piechoty i konnicy sprzymierzeńców. W centrum armii macedońskiej stanęła ciężka piechota, natomiast na skrzydłach piechota.

27 Pułk Ułanów

Następnie pułk został przydzielony do 13 Dywizji Piechoty, walczył razem z nią aż do zawieszenia broni tj. 300 ocalałych dzięki kapitanowi Pilichowi nawiązało kontakt z 25 Pułkiem Piechoty z Piotrkowa Trybunalskiego.

Sztuka wojenna 1935-45, Blitzkrieg (wojna błyskawiczna)

Frontalne ataki wielkich formacji piechoty przeciwko takim umocnieniom przynosiły łatwe do przewidzenia rezultaty: w bitwie nad Sommą (czer-wiec-listopad 1916) zginęło po stronie Ententy 420 tysięcy Brytyjczyków i 195 tysięcy Francuzów; tak kończyło się wysyłanie piechoty i kawalerii pod skoncentrowany ostrzał broni maszynowej.

Amerykańska interwencja w Panamie

W strefie kanału przebywały 3 bataliony specjalnego przeznaczenia ze składu 7 Grupy, batalion ochrony, 193 samodzielny batalion głębokiego rozwiązania, 4 bataliony z 7 lekkiej Dywizji Piechoty, 2 bataliony z 5 tej Dywizji Zmechanizowanej, 3 bataliony z 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej, kompanie D i K z 2 Dywizji Piechoty Morskiej 1 i 3 zespół SEALS.

BOŁTUĆ MIKOŁAJ (1893-1939) - generał

Po powrocie do kraju został dowódcą 31 pułku piechoty, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewic­kiej 1920 r. pełnił obo­wiązki dowódcy 19 dywizji piecho­ty w Wilnie, następnie był dowódcą 4 dywizji piechoty w Toruniu.

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

minister wojny Le-slie Hore-Belisha przedstawił pro­gram zwiększenia siły wojsk lądo­wych do czterech dywizji piechoty i dwóch dywizji pancernych (armia regularna) oraz dziewięciu dywizji piechoty, trzech dywizji zmotoryzo­wanych, jednej dywizji pancernej i dwóch brygad kawalerii - armia terytorialna (TA).

HITLER ADOLF (1889-1945) - dyktator III Rzeszy

zgłosił się ochotniczo do Bawarskiego Pułku Piechoty.

KOCK - bitwa 1939 r.

Kazi­mierza Plisowskiego i pod Kockiem 179 pułk piechoty z 50 dywizji pie­choty zatrzymały i odrzuciły przed­nie straże niemieckiej dywizji. Kleeberg zdecydował się podjąć działania zaczepne, które przyniosły znaczący sukces: 60 dy­wizja piechoty płk.

LENINO - bitwa 1943 r.

W nocy z 13 na 14 października pol­ską dywizję zluzowała 164 radziec­ka dywizja piechoty.

SOSABOWSKI STANISŁAW FRANCISZEK (1892-1967) - generał

był dowódcą piechoty dywizyjnej 1 i później 4 dywizji pie­choty we Francji, a następnie, już na terenie Szkocji, 4 Brygady Kadrowej Strzelców, przemianowanej rozkazem Naczelnego Wodza z 23 wrze­śnia 1941 r.

WAFFEN SS - wojska SS

Pierwszą formacją SS-VT był pułk piechoty (zmot.

YAMASHITA TOMOYUKI (1885-1946) - generał

w wojnie z Chi­nami dowodził dywizją piechoty. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu uznał go za winnego zbrodni wojen­nych w Manili (prawdopodobnie zbrodnie popełniły odziały piechoty morskiej, nie podlegające Yamashi-cie).

ROZUMIENIE TERMINÓW WYSTĘPUJĄCYCH W PUBLICYSTYCE

W celu ustalenia przystępności informacji i publicystyki przez stopień rozumienia używanych w nich określeń, z telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych wybrano 29 powtarzających się terminów obcych lub polskich o różnej trudności. Ta część badania miała charakter testu. W...

OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ (1939)

  WOJSKA LĄDOWE: Grupa Armii “Północ” 3 armia: 7 dywizji piechoty , 1 dywizja pancerna , 1 brygada kawalerii 4 armia: 6 dywizji piechoty , 1 dywizja pancerna, 2 dywizje zmotoryzowane obwody GA: 3 dywizje piechoty razem : 16 dywizji piechoty , 2 dywizje pancerne , 2 dywizje zmotoryzowane , 1 brygada kawalerii Grupa Armii “Południe” 8 armia: 4 dywizje piechoty , 1/3 dywizji zmotoryzowanej ( pułk ...

Bitwa warszawska - OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA W DZIEJACH ŚWIATA

21 sierpnia rozpoczęła się decydująca faza działań pościgowych: 1 dywizja piechoty z 3 armii polskiej sforsowała Narew pod Rybakami, odcinając drogę odwrotu resztkom XVI Armii radzieckiej w kierunku na Białystok, natomiast 15 dywizja piechoty z IV Armii polskiej, po opanowaniu Wysokiego Mazowieckiego, odcięła odwrót oddziałom XV Armii radzieckiej spod rejonu Ostrołęki.

Gdańsk. Forty obronne na Grodzisku w Gdańsku na podstawie zapisów historycznych

Lecz przypominają się tu się właśnie pamiętne słowa księdza kapelana Przybylskiego z pierwszego pułku piechoty Sułkowskiego, który w przemówieniach swych uświadamiał żołnierzowi polskiemu współczesność faktu "rozwiniętych chorągwi polskich na brzegach Morza Bałtyckiego''.

Legiony Polskie we Włoszech

żołnierzy, co umożliwiło utworzenie dwu legii (pułków piechoty), a następnie w 1798 batalionu artylerii i pułku jazdy.

POLSKI CZYN LEGIONOWY W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

Piłsudskiego ze stanowiska Komendanta I Brygady (1 X 1916) Legiony Polskie liczyły łącznie 7 pułków piechoty i 2 pułki ułanów.