21 Batalion Logistyczny

21 Batalion Logistyczny

Czytaj Dalej

Transport jako część koncepcji logistycznej

Uważany jest za równoważny z produkcją, obrotem towarowym. Jest to wyodrębniony zespół czynności koniecznychdo fizycznego przemieszczenia dóbr z miejsca nadania do miejsca odbioru. Podstawową rolą transportu jest optymalizacja wykorzystania zasobów, czynników wytwórczych, optymalizacji miejsca i czasu ich...

Łańcuch logistyczny

Takim zintegrowanym procesem jest właśnie łańcuch logistyczny, składający się z procesów cząstkowych, np.

Założenia ideowe systemów logistycznych

) minimalizacja zasobów we wszystkich sferach działalności gospodarczej oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii komputerowych, systemów informatycznych opartych na komunikacji satelitarnej w zarządzaniu masowymi złożonymi procesami występującymi w kanałach logistycznych modernizacja systemów zaopatrzenia i dystrybucji oraz dostosowanie ich do zwiększającej się specjalizacji wytwarzania i rodzących się wielkich korporacji ...

System logistyczny przedsiębiorstwa i jego podsystemy

System przepływu informacji • Podsystem transmisji i przetwarzania informacji zawartych w zamówieniach • Podsystem monitorowania i kontroli przepływu produktów • Podsystem wspomagania decyzji w ramach poszczególnych czynności logistycznych • Podsystem koordynacji działalności logistycznej z działalnością produkcyjną, marketingową i finansową przedsiębiorstwa Biorąc pod uwagę podział funkcjonalny systemu ...

Logistyczne aspekty orientacji przedsiębiorstwa na odbiorcę

Działania logistyczne mają szczególny wpływ na realizację dostaw towarów. Działania logistyczne mają na celu właśnie zapewnienie produktowi użyteczności w danym miejscu i w danym czasie.

Infrastruktura, jej podział i rola w działaniach logistycznych

Infrastruktura – urządzenia i instytucje niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania działalności produkcyjnej i usługowej oraz kształtowania pożądanych warunków życia ludności. Infrastruktura jest podsystemem społeczno-ekonomicznym gospodarki.

Jest wiele definicji i podziałów infrastruktury...

Koncepcja obsługi klienta i jej znaczenie w działaniach logistycznych

Obsługę klienta można zdefiniować jako zdolność systemu logistycznego przedsiębiorstwa do zadowolenia klientów pod względem czasu, niezawodności, komunikacji i wygody.

Scharakteryzuj standardy obsługi klienta i ich wpływ na koszty działań logistycznych

Przedsiębiorstwo mające efektywne systemy logistyczne opracowują na piśmie zestawy standardów obsługi klienta.

OMÓW WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW W ŁAŃCUCHU LOGISTYCZNYM

1.gęstość-masa właściwa; jest wielkością stałą i charakterystyczną dla każdego ciała.

Wyraża się ona stosunkiem masy ciała m do )jego objętości V. P= m/V (kg/m

Oprócz gęstości ważna jest: wytrzymałość, sprężystość, plastyczność, twardość, kruchość.

Zróżnicowana budowa produktów...

PODSTAWOWE FUNKCJE LOGISTYCZNE SKŁADÓW

Dekonsolidacja-dzielenie większej partii towarów na mniejsze, jest jednym z najważniejszych zasad logistycznych: wysyłanie możliwie najdalej możliwie największych partii.

PODSTAWOWE DECYZJE LOGISTYCZNE DOTYCZĄCE SKŁADÓW

rozwiązują ten problem poprzez rozpatrzenie wpływu określonej decyzji na globalne koszty logistyczne. Menedżer logistyczny musi ponadto rozpatrzyć współzależności między kosztami siły roboczej, k.

Wymień i omów rodzaje kosztów wywołujących procesy logistyczne

nadzwyczajne ubytki majątku przedsiębiorstwa, wynikające z zaszłości i niesprawności procesów logistycznych, czyli: -kary nałożone przez odbiorców i dostawców, wynikające z niedotrzymania uzgodnionych parametrów procesów logistycznych - straty z powodu złej jakości produkcji, wynikającej z wadliwości procesów przepływu, - straty spowodowane starzeniem się zapasów, 4.

Procesy logistyczne

Do podstawowych składników procesów logistycznych należy zaliczyć: • procesy przepływu dóbr rzeczowych • procesy informacyjno-decyzyjne • zapasy • infrastrukturę strumieni logistycznych • koszty procesów logistycznych.

Procesy logistyczne - Przepływy rzeczowe

Tak więc jako składnik procesów logistycznych należy traktować tylko te elementy przepływów pieniężnych, które w sposób bezpośredni łączą się z przepływem fizycznym, a więc zapłatą za dostawy.

Procesy logistyczne - Procesy informacyjne

Ważnym składnikiem procesów logistycznych są strumienie i zasoby informacji.

Procesy logistyczne - Infrastruktura procesów logistycznych

Na infrastrukturę procesów logistycznych składają się: • środki transportu i manipulacji, służące do przemieszczania produktów między przedsiębiorstwami, a także wewnątrz nich, • budynki i budowle magazynowe, umożliwiające składowanie i ochronę zapasów oraz niezbędne wyposażenie magazynów, • opakowania produktów, stanowiące nie tylko ochronę, ale częstokroć warunkujące ich przemieszczanie, transport i ...

Procesy logistyczne - Koszty procesów logistycznych

Traktowane kompleksowo koszty logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym składają się z następujących elementów: • kosztów fizycznego transferu dóbr, czyli kosztów transportu zewnętrznego i wewnętrznego, obejmujących koszty wynikające ze zużycia sprzętu (amortyzacja) lub z opłat za usługi zewnętrzne oraz kosztów robocizny, • kosztów magazynowania dóbr (zapasów) objętych analizowanym systemem logistycznym ...

Logistyczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem

Nowe koncepcje logistyczne tworzą nową jakość zarządzania.

Logistyczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - Koncepcja Lean Management

Koncentruje się ona przede wszystkim na przyspieszeniu przepływów materiałów, redukcji zbędnych funkcji i przechodzeniu do tzw. szczupłego przedsiębiorstwa.Wiele elementów różni koncepcję lean, tj. przedsiębiorstwo szczupłe od rozwiązań tradycyjnych. Dotyczą one technologii, organizacji produkcji...

Logistyczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - Koncepcja Just - in - Time

Wiele uważanych dziś za typowo japońskie koncepcje zarządzania logistycznego, w tym Just-in-Time, miało swoje początki w Stanach Zjednoczonych.