2 Pułk Kolejowy

Czytaj Dalej

ANZIO ANNIE - działo kolejowe

Nazwa nadana przez żołnierzy ame­rykańskich jednemu z dwóch nie­mieckich dział kolejowych K5(E) Leopold kal.

GUSTAW - armata kolejowa

Po ustawieniuw pozycji bojowej łoże kolejoweopierało się na dwóch wagonachumieszczonych na równoległych to­rach.

KG 200 - pułk lotniczy

Niemiecka jednostka lotnicza sfor­mowana w lutym 1944 r. w celu prowadzenia operacji specjalnych. Do listopada 1944 r. w jej łonie utworzono 4 grupy:

I/KG 200 - podporządkowana Głównemu Urzędowi Bezpieczeń­stwa Rzeszy (*RSHA) wyposażona w różne samoloty, w tym zdobycz­ne amerykańskie bombowce, w ce­lu...

Transport kolejowy

Do województw o najniższym wskaźniku gęstości sieci kolejowej należą dawne województwa; łomżyńskie, konińskie, ciechanowskie, krośnieńskie, włocławskie, oraz bialskie i lubelskie. Początek takim połączeniom dała Centralna Magistrala Kolejowa ( Warszawa – Katowice, z odgałęzieniem do Krakowa.

Charakterystyka środków transportu - Transport kolejowy

Obecnie wysoko rozwinięte kraje Europy Zachodniej przystąpiły do modernizacji głównych szlaków transportu kolejowego i budowy nowych linii szybkiej kolei elektrycznej, wykorzystując doświadczenia Francji i Japonii.

Przemysł środków transportu - Przemysł kolejowy

Obecnie największymi producentami taboru kolejowego są Indie, Chiny i Rosja - przypada na nie niemal 50% światowej produkcji wagonów towarowych.

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - TRANSPORT KOLEJOWY

W Polsce na skutek niedorozwoju kolejnictwa na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego i w mniejszym stopniu na terenach byłego zaboru austriackiego, a także ze względu na niespójność komunikacyjną państwa złożonegoz obszarów należących do trzech państw zaborczych - rozbudowa sieci kolejowej trwała do lat siedemdziesiątych bieżącego stulecia.

27 Pułk Ułanów

27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego - stacjonował w Nieświeżu. Należał do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Pułk sformowano 27.VII.1920 roku w Kaliszu. Początkowo nosił on nazwę 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Kadra tego pułku początkowo składała się z ochotników (głównie na własnych koniach)...

Tunele kolejowe

w północnej Anglii pierwszej linii kolejowej otworzyło nowy rozdział w historii transportu. Techniki rozwinięte przy budowie tune­li na kanałach zastosowano do ich drążenia na szla­kach kolejowych.

Scentralizowane kierowanie ruchem kolejowym

W systemie blokady automatycznej wszystkie urządzenia przytorowe, takie jak zwrotnice, czujniki i sygnały są włączone w jeden obwód elektroniczny dzięki czemu pociągi mogą za­chowywać minimalne odstępy pomiędzy sobą. Dodatkowym zabezpieczeniem jest układ au­tomatycznego zatrzymywania pociągu (ATS)...

Kolejowy transport towarowy

Światowym liderem w kolejowym transporcie towarowym zarówno pod względem tonażu, jak i odległości jest Rosja, która wyprzedza w tej dziedzinie Stany Zjednoczone i Chiny.

Jakość transportu kolejowego

Pasażerowie wybierając transport kolejowy (pasażerski) oczekują: bezpieczeństwa podróży, także osobistego, komfortu, estetyka pociągu, dworca, przystanków, krótkiego czas podróży i stworzenie odpowiednich warunków pasażerowi do pracy i odpoczynku , dobrego łańcucha komunikacyjnego, współpracy z innymi przewoźnikami i transportu|środkami transportu, możliwości uzyskania informacji przez internet, nośniki elektroniczne, center|bezpłatną infolinia ...

Transport w turystyce; wady i zalety transportu kołowego, lotniczego, wodnego i kolejowego

AUTOKAR ZALETY • najtańszy ze wszystkich środków transportu w przeliczeniu na 1 uczestnika • możliwość dowolnego kształtowania imprezy w czasie • możliwość dojazdu do atrakcji tur. i hoteli • możliwość korygowania w trakcie imprezy założonego programu • możliwość poznania mijanego krajobrazu • dogodne warunki do integracji uczestników • stosunkowo mała wrażliwość większości ludzi na choroby związane z transportem • bagaż, załadowany w ...

Transport kolejowy - wady i zalety

Lina kolejowa używana jest przez kanadyjskie przedsiębiorstwo kolejowe Canadian Pacific Railway. linia kolejowa długości około 740 km, łącząca Berlin ze stolicą Prus Wschodnich ?

Wymiar podsypki kolejowej

Oznaczanie p.k. poprzez określenie dolnego (d) i górnego (D) wymiaru sita; w znaczeniu przyjmuje się obecność pewnej ilości ziarn, które pozostają na górnym sicie (→ nadziarno) i pewnej ilości ziarn, które przejdą przez dolne sito (→ podziarno).

Transport kolejowy

Na podstawie konwencji COTIF, w celu ułatwienia rozliczenia przewozu międzynarodowego tworzone są międzynarodowe taryfy kolejowe, Podsumowując, możemy stwierdzić, że transport kolejowy ma następujące cechy: —    zdolność do przewozów masowych, —    niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości, —    stosunkowo rozległą sieć połączeń kolejowych ...

Charakterystyki techniczne środków transportu kolejowego

W transporcie kolejowym, przy określaniu maksymalnych wymiarów pociągu czy wagonu, posługujemy się pojęciem skrajni kolejowej.

Dokumenty przewozowe w transporcie - List kolejowy SMGS

Międzynarodowy Kolejowy List Przewozowy SMGS stosowany jest obecnie w komunikacji kolejowej z krajami byłego ZSRR, Mongolią i krajami socjalistycznymi Dalekiego Wschodu.

Koszty eksploatacyjne środków transportu kolejowego

Jeżeli chodzi o koszty infrastruktury, to możemy podzielić je na następujące grupy: —    koszty kierowania ruchem kolejowym: •    koszty administracji centralnej i regionalnej, •    koszty obsługi ruchu i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na szczeblu jednoste-wykonawczych, •    inne koszty; —    koszty utrzymania infrastruktury; —    koszty amortyzacji ...

Transport kolejowy - Konwencja Berneńska

W 1890 roku uchwalono pierwszą konwencję międzynarodową dotyczącą transportu o powszechnym charakterze - była to Konwencja berneńska o przewozie towarów kolejami (CIM). W 1924 r, przyjęto drugą Konwencję berneńską o przewozie osób i bagażu kolejami (CIV).