1 Korpus Pancerny

Czytaj Dalej

AFRIKA KORPS (Deutsches Afrika Korps) - korpus ekspedycyjny

Afrika Korps wraz z wło­skim XXI korpusem został włączo­ny do utworzonej 15 sierpnia grupy pancernej „Afryka" (Panzergruppe Afrika), której dowódcą został gen.

BRYTYJSKI KORPUS EKSPEDYCYJNY (British Expeditionary Force - BEF) - jednostka

Bakera) obejmował 1 i 2 dywizję, II korpus (dowódca gen.

RYBAŁKO PAWEŁ (1894-1948) - marszałek wojsk pancernych

objął dowództwo 5 armii pancernej, a później 3 armii pancernej gwardii, która w składzie 1 Frontu Ukraińskiego działała na Ukrainie, w Polsce, Niemczech (brała udział w zdobyciu Berlina) i Czecho­słowacji.

Korpus dyplomatyczny

korpus to: wszyscy szefowie placówek dyplom.

Członek korpusu służby cywilnej powinien...

1. Pracować sumiennie

2. Swoje obowiązki wykonywać rzetelnie

3. Nie uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie

4. Racjonalnie gospodarować majątkiem i środkami publicznymi

5. W rozpatrywaniu spraw nie powinien kierować się emocjami

6. Być...

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Zasady ogłaszania naborów do korpusu służby cywilnej

Dyrektor generalny urzędu upowszechnia informację o wolnych stanowiskach w urzędzie poprzez ogłoszenia w siedzibie urzędu oraz Biuletynie Służby Cywilnej Prezes Rady Ministrów wskazuje absolwentom KSAP pierwsze stanowiska w korpusie służby cywilnej.

Rekrutacja pracowników służby cywilnej - Podstawowe warunki zatrudnienia w polskim korpusie s.c. w myśl ustawy

- Posiadanie obywatelstwa polskiego.

- Korzystanie w pełni z praw publicznych.

- Osoba nie może być karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

- Poosiadanie niezbędnych kwalifikacji (przygotowanie zawodowe).

- Poosiadanie nieposzlakowanej opinii.

Korpusy polskie na wschodzie

Najwcześniej został sformowany I korpus, dowodzony przez gen. II Korpus, dowodzony przez generała Halera, ruszył nad Dniepr.

Gromada ryby pancerne

  Ryby pancerne mają pancerz składający się z części głowowej i tułowiowej połączonych ze sobą stawowo.

PANCERNY

Chorągiew pancerna, znak pancerny chorągiew, (jednostka jazdy), wojsko złożone z rycerzy noszących pancerze. Pancerni, towarzysze pancerni w dawnym wojsku polskim średniozbrojna jazda kozacka (w Koronie od XVII w.

Przedstaw angielski system dwupartyjny i określ znaczenie Habeas Korpus Act

Wielkim osiągnięciem Wigów stała się podpisana przez Karola II w roku 1679 ustawa zwana Habeas Korpus Act.

Korpus

Zasadnicza, centr. część wyodrębniona wbryle budynku; w architekturze kość. terminem tymokreśla się samą część nawową (k. nawowy), bezprzybudówek, jak kruchty, zakrystie i składy; w architekturzepałacowej termin k., z dodatkiem "główny",określa zazwyczaj centr. część pałacu...

Korpus urzędniczy

korpus urzędniczy - w monarchii absolutnej doszło do wyodrębnienia się nowej warstwy: urzędników, określanej też jako stan urzędniczy. Korpus urzędniczy posiadał odrębny status prawny, którego zasadnicza cechą była trwałość stosunku służbowego.

Studzianki Pancerne

9-16 VIII 1944 I Brygada Pancerna im. Zginęło tu około 1500 żołnierzy niemieckich, znisz­czono 40 niemieckich czołgów, dział pancernych i transporterów opance­rzonych, 21 dział i moździerzy oraz zdobyto 2 sztandary pułkowe.

Bezpiecznik korpusu pługa

Mechanizm sprężynowy lub układ hydrauliczny zabezpieczający korpus pługa przed przeciążeniem.

KALABRYJSKI WOLNY KORPUS (Calabrian Free Corps)

Formacja armii ang., utworzona przez gen. Johna Stuarta na Sycylii do walki z Francją. Złożona głównie z Kalabryjczyków, doskonale nadających się do działań partyzanckich i rozpoznawczych. 1812-1813 walczyła we wsch. Hiszpanii wspólnie z Królewskim Legionem Niemieckim.