awatar

Profil użytkownika Zack

Data rejestracji3 sierpnia 2011 Ostatnio online3 sierpnia 2011, 4:58

Statystyki

30 prac, w tym:

 • 30tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /30 prac/

 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Życie seksualne a niepewność ojcostwa

  Najlepiej będzie rozpatrywać macierzyństwo i ojcostwo razem. Te dwie strony ro-dzicielstwa powiązane są ze sobą  życiem seksualnym. W dyskusjach na temat pokre-wieństwa nadmiernie uwypuklano znaczenie swobody seksualnej dzikich. W przy-padku, gdy zachodzą stosunki seksualne między dwiema grupami, jak...

  Ocena /

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Pokrewieństwo indywidualne i zbiorowe

  Problem niewątpliwie został  wypaczony wskutek stawiania go w formie bezkompromisowej: klan  versus  rodzina, pierwotna monogamia  versus małżeństwo grupowe, relacje jednostkowe  versus  członkostwo klanu. Problemem nie jest to, czy pokrewieństwo jest indywidualne czy spo ł eczne — jest ono niew ą tpliwie...

  Ocena /

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

  Tak więc klasyfikacyjne użycie terminów pokrewieństwa nie jest jedynym sposo-bem grupowania ludzi  w klasy krewnych. Większość plemion pierwotnych nie jest podzielona tylko na rodziny, lecz także na większe grupy, które jednak do pewne-go stopnia posiadają charakter pokrewieństwa. I tak na pewnych...

  Ocena /

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Hipertrofia więzi pierwotnych

  Inną cechą, która czyni pokrewieństwo w kulturach pierwotnych różnym od naszego, jest jego niezwykła hipertrofia: przekracza ono  granice rodziny, grupy lo-kalnej, a czasami nawet najszerszych kręgów znajomych. Być może najbardziej zaskakującym i niepokojącym symptomem tych kolek-tywnych aspektów...

  Ocena /

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Sposoby określania pochodzenia

  Pokrewieństwo, pozornie proste, gdy rozważamy je jako więzi wspólnoty wyrosłe z prokreacji i wychowywania potomstwa w rodzinie, staje się bardziej złożone, gdy badamy jego dalsze rozgałęzienia w życiu plemiennym. W tradycyjnym poglądzie, który władał niepodzielnie, nim Bachofen, McLennan i Morgan...

  Ocena /

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Rodzina jako źródło pokrewieństwa

  Na pierwszy rzut oka pokrewieństwo, czyli więzi  łączące rodziców i dzieci, a także bardziej odległych krewnych, wydaje się dosyć proste: typowa rodzina, grupa złożona z matki, ojca i ich potomstwa, występuje we wszystkich społeczeństwach dzi-kich, barbarzyńskich czy cywilizowanych, wszędzie odgrywa...

  Ocena /

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo - Pokrewieństwo w kulturze ludzkiej

  [...] Każda kultura ludzka jest zbudowana na swym systemie pokrewieństwa, to znaczy na określonym typie więzi osobistych, wyrosłych przede wszystkim z prokreacji i życia rodzinnego. Bez głębszego zrozumienia pokrewieństwa niemożli-we jest uchwycenie  organizacji, sposobu myślenia i ogólnego charakteru...

  Ocena /

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Monogamia

  Monogamia jest nie tylko najważniejszą formą małżeństwa, która dominuje w wielu społecznościach i która przejawia się, statystycznie rzecz biorąc, w przygnia-tającej większości wypadków, lecz jest to także wzór i prototyp małżeństwa. Zarówno poliandria, jak i poligynia są małżeństwami...

  Ocena /

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Poligynia

  Jest to forma małżeństwa, w którym kilka żon jest związanych z jednym mężem. Każda z nich posiada status legalnej małżonki, a ich dzieci są uważane za legalnych potomków męża. Poligynia jako instytucja występuje we wszystkich częściach  świata. Istnieje bardzo mało plemion, o których wiemy, gdzie...

  Ocena /

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo - Poliandria

  Jest to nazwa związku, w którym kilku mężczyzn jest prawnie związanych małżeń-stwem z jedną kobietą. Poliandria jest najrzadszą formą małżeństwa poligamicznego i niestety posiadamy o niej zbyt skąpe i niedostateczne informacje, mimo jej wielkiej ważności teoretycznej. Poliandrii nie spotykamy w...

  Ocena /

  Autor /Zack Dodano /03.08.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt

Do góry