awatar

Profil użytkownika stefan911

Data rejestracji19 października 2011 Ostatnio online20 października 2011, 4:46

Statystyki

50 prac, w tym:

 • 50tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /50 prac/

 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 r.

  Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, przyjęta przez naród w referendum 25 V 1997, weszła w życie 17 X 1997; wprowadza m.in.: obywatelską skargę konstytucyjną, możliwość zgłaszania projektów ustaw przez 100 tys. obywateli, ostateczny charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ochronę własności i...

  Ocena /

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1992 r.

  Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992, wprowadzającej zasadę trójpodziału władzy i wzmacniającej władzę wykonawczą; utrzymała w mocy (wprowadzoną 1989) 2-izbowość parlamentu; sejm i senat tworzą wspólnie Zgromadzenie Narodowe; obowiązywała do wejścia w życie nowej Konstytucji RP (X...

  Ocena /

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja lipcowa

  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalona 22 VII 1952, przekształcona 29 XII 1989 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej; opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936, legalizowała komunistyczne ustawodawstwo i praktykę sprawowania władzy po 1944;...

  Ocena /

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1947 r.

  Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947, formalnie opartej na Konstytucji 1921, faktycznie na Manifeście PKWN, ustawie o radach narodowych oraz komunistycznych reformach ustrojowych i społecznych, zastąpiona Konstytucją z 1952.

  Ocena /

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja kwietniowa

  Konstytucja kwietniowa, przyjęła system prezydencki z tendencjami autorytarnymi; ograniczyła zakres działania sejmu i senatu, zmniejszyła ich skład liczbowy; prezydent powoływał rząd, mógł rozwiązać sejm i senat, powoływał 1/3 senatu, wydawał dekrety, miał prawo weta zawieszającego w stosunku do...

  Ocena /

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja marcowa

  Konstytucja marcowa, pierwsza konstytucja po odzyskaniu przez Polskę niepodległości; przyjęła republikańską formę państwa i ustrój parlamentarno-gabinetowy; władza ustawodawcza - sejm i senat, wykonawcza - Prezydent RP wraz z rządem, odpowiedzialnym przed parlamentem, wymiar sprawiedliwości -...

  Ocena /

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1919 r.

  Potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20 II 1919, ustalającej zasady i organizację działania władz (sejm, Naczelnik Państwa, rząd) do czasu uchwalenia Konstytucji 1921.

  Ocena /

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Królestwa Polskiego

  Nadana 1815 przez cara Aleksandra I, ustanawiała trwały związek z Rosją (wspólny monarcha); formalnie liberalna, łamana przez cara i władze Królestwa Polskiego; 1832 zastąpiona Statutem Organicznym Królestwa Polskiego.

  Ocena /

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja Księstwa Warszawskiego

  Nadana 1807 przez cesarza Napoleona I, głosiła równość wszystkich wobec prawa, znosiła poddaństwo chłopów (bez uwłaszczenia), wprowadziła administrację na wzór francuski; zapoczątkowała prawną likwidację systemu feudalnego na ziemiach polskich.

  Ocena /

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJE POLSKI - Konstytucja 3 maja

  Pierwsza w Europie nowoczesna ustawa zasadnicza uchwalona 1791 na Sejmie Czteroletnim; pozostawiła ustrój stanowy, osłabiając pozycję magnaterii; zmniejszyła rolę senatu, zniosła liberum veto, wolną elekcję, zakazała tworzenia konfederacji, wzmocniła władzę wykonawczą, wprowadziła odpowiedzialność...

  Ocena /

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt

Do góry