awatar

Profil użytkownika Sebek123

Data rejestracji27 maja 2011 Ostatnio online28 maja 2011, 2:54

Statystyki

65 prac, w tym:

 • 65tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /65 prac/

 • Ocena brak

  Degradacja gleb

  Degradacja pokrywy glebowej może być spowodowana czynnikami na­turalnymi oraz gospodarką człowieka, w tym również rolnictwem. Naturalnymi czynnikami niszczącymi glebę są wiatr (głównie w klimatach suchych) i woda. Woda rozpuszcza i wymywa organiczne i nieorganiczne cząstki gleby.

  Szczególnie silna erozja...

  Ocena /

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przydatność rolnicza gleb

  Przydatność gleby dla potrzeb rolnictwa wynika z jej podstawowej ce­chy, czyli żyzności. Tę naturalną zdolność zaopatrywania roślin w wodę, tlen i składniki pokarmowe można zwiększyć przez stosowanie różnych za­biegów agrotechnicznych. Uzyskuje się w ten sposób glebę o odpowiedniej urodzajności...

  Ocena /

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /3 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby astrefowe

  W każdej strefie klimatyczno-roślinno-glebowej działają lokalne warunki zalegania wód gruntowych, rzeźby terenu i rodzaju podłoża skalnego. De­cydują one o powstawaniu określonych typów gleb, niezależnie od strefy klimatycznej. Są to gleby astrefowe, do których należą:

  gleby górskie - młode gleby o...

  Ocena /

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strefowe typy gleb

  Strefowość klimatyczna i roślinna doprowadziła do strefowości genetycz­nych typów gleb. Klimat bowiem wpływa na rodzaj zwietrzeliny, nawilgo­cenie gleby i warunki wegetacji roślin. Decyduje zatem o tempie przyrostu i rozkładu masy organicznej. Z kolei rodzaj roślinności decyduje o odczynie ściółki...

  Ocena /

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil glebowy

  Profil glebowy to pionowy przekrój przez glebę, w którym wyróżnia się poziomy genetyczne powstające w czasie trwania procesu glebotwórczego. Po­ziomy genetyczne różnią się barwą, stopniem koncentracji budujących je skład­ników i miąższością. Ponieważ procesy glebotwórcze zachodzą w różnych...

  Ocena /

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy glebotwórcze

  Gleba to zewnętrzna powłoka litosfery składająca się z cząstek mineral­nych i organicznych, powietrza i wilgoci glebowej. W glebie, pod wpływem organizmów żywych, zachodzi przemiana materii organicznej w mineralną i mineralnej w organiczną. Substancje mineralne gleby pochodzą z roz­drobnionej skały...

  Ocena /

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /4 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat zwierzęcy mórz i oceanów

  Środowisko morskie charakteryzuje się mniejszą różnorodnością wa­runków życia niż obszary lądowe. O życiu organicznym decyduj ą tu przede wszystkim temperatura i zasolenie wody, odległość od lądu, głębokość oraz ruch wód (prądy morskie i pływy). Najważniejszym czynnikiem różnicują­cym faunę...

  Ocena /

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwa i krainy zoogeograficzne

  Współczesne rozmieszczenie zwierząt na Ziemi jest wynikiem ewolucji świata zwierząt oraz zmian klimatycznych notowanych w dziejach Ziemi i „wędrówki kontynentów". Miejscem życia zwierząt są dolne warstwy at­mosfery, powierzchnia i górna część litosfery oraz wody. W każdym z tych środowisk zwierzęta...

  Ocena /

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /5 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piętra roślinne w górach

  Roślinność górska układa się piętrowo, co wynika ze spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Piętrowy układ roślinności górskiej przypomina strefy roślinne zależne od szerokości geograficznej. Jednakże nie wszystkie strefy roślinne mają swoje odpowiedniki w układzie pionowym. Układ ten jest...

  Ocena /

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /4 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roślinność strefy subarktycznej i arktycznej

  Surowość klimatu sprawia, że roślinność tych stref jest uboga. W klimacie subarktycznym występuje tundra, w arktycznym pustynie lodowe.

  Tundra - formacja roślinna rozwijająca się na północ od tajgi. W jej połu­dniowej części dominują krzewy brzozy karłowatej i wierzby po­larnej oraz krzewinki...

  Ocena /

  Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt

Do góry