awatar

Profil użytkownika preaxreonKern

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

91 prac, w tym:

 • 91tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /91 prac/

 • Ocena brak

  Wizerunek Jarosława Kaczyńskiego.

  Politykiem, którego wizerunek chciałabym opisać w swojej pracy jest osoba Jarosława Kaczyńskiego. Wybrałam tego polityka, ponieważ podczas ostatniej kampanii prezydenckiej i parlamentarnej sztab wyborczy Jarosława Karczyńskiego opracował bardzo sprytną technikę prowadzenia kampanii poprzez technikę zmiany wizerunku. Tworząc „odpowiedni wizerunek” staramy się tak kierować postawą danego kandydata, aby była ona zgodna z oczekiwaniami wyborców. Pytaniem sprzecznej natury jest: czy jest to zachowanie etyczne. Czy ukazując człowieka nie takim, jakim jest, ale jakim ktoś chce go widzieć postępujemy uczciwie? Aby opracować dla Jarosława Kaczyńskiego strategię wizerunkową warto jest na początku przeanalizować dobre i złe strony polityka. Niewątpliwie do cech, które przemawiają za J. Kaczyńskim jest jego wykształcenie (doktor nauk prawnych) i...

  Ocena /

  Autor /preaxreonKern Dodano /13.11.2007 Znaków /4 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót majowy 1926.

  Czy przewrót majowy był konieczny? Czy istniały jeszcze inne możliwości rozwiązania konfliktu miedzy lewica a prawicą? A w końcu czy Piłsudski świadomie zmierzał do utworzenia rządów sanacji? Na te i wiele innych pytań postaram się teraz i tutaj udzielić odpowiedzi. Zacznijmy od pytania: czy przewrót majowy był konieczny? Odpowiedz jest zależna, po której stronie barykady umiejscowimy własną osobę. Czy po stronie prawicy, której rządy doprowadziły do takiej sytuacji czy do lewicy, która sprowokowała i zainicjowała przewrót majowy? I z jednej i z drugiej strony nikt nie był idealny, ale wina w większej mierze według mojej oceny pada na polityków prawicowych i rządy Wincentego Witosa. Jednym z najlepszych przykładów nieudolności polskich polityków było to, że w ciągu 8 lat nasz kraj miał aż 13 rządów, co było liczba naprawdę godną...

  Ocena /

  Autor /preaxreonKern Dodano /08.11.2007 Znaków /9 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System totalitarny i autorytarny- charakterystyka.

  Totalitaryzm Totalitaryzm - charakterystyczny dla XX-wiecznych reżimów dyktatorskich system rządów dążący do całkowitego podporządkowania społeczeństwa państwu za pomocą monopolu informacyjnego i propagandy, ideologii państwowej, terroru tajnych służb i masowych monopartii. Termin został utworzony przez włoskiego filozofa Giovanniego Gentile, ideologa Włoch faszystowskich - samych faszystowskich Włoch nie uważa się jednak przeważnie za państwo totalitarne. Głównymi teoretykami genezy totalitaryzmu są np. Hannah Arendt i Karl Popper. Totalitaryzm charakteryzuje państwa, w których ambicje modernizacyjne i mocarstwowe idą w parze z rozczarowaniem do demokracji, jej kryzysem lub niedostatkiem. Przykładami państw totalitarnych były narodowo-socjalistyczne Niemcy, stalinistyczny Związek Radziecki lub Chiny Mao Zedonga. Totalitarny system rządów...

  Ocena /

  Autor /preaxreonKern Dodano /23.10.2007 Znaków /6 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka regionalna- terminy

  Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 - dokument programowy stanowiący podstawę planowania. Zawiera propozycje celów, działań oraz wielkości interwencji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy krajem akcesyjnym a Unią Europejską. Na podstawie tego dokumentu kraj wchodzący do Unii prowadzi uzgodnienia z Komisją Europejską w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) - dokument przyjęty przez Komisję Europejską w uzgodnieniu z danym państwem członkowskim, po dokonaniu oceny Narodowego Planu Rozwoju. Zawiera strategię i priorytety działań Funduszy i państwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielkość przyznanego wkładu Funduszy i innych środków finansowych. Dokument ten winien być podzielony na priorytety i wdrażany za...

  Ocena /

  Autor /preaxreonKern Dodano /22.10.2007 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model polityki socjalnej w państwach postmodernistycznych

  Polityka społeczna w państwach socjalistycznych przez długi czas nie była badana, ponieważ kraje te były poza obiegiem nurtów polityki społecznej. Polityka społeczna charakteryzowała się kolektywizmem. Państwo starało się ogarnąć wszystkie dziedziny życia obywatela. Poza tym pozostawał szereg spraw publicznych nierozwiązanych, bo władza nie uznawana tych problemów. Władza socjalistyczna skupiała się na wielu kwestiach, takich jak polityka pracy, edukacja, polityka mieszkaniowa, starając się zapewnić sprawiedliwość społeczną poprzez sprawiedliwy podział dochodów (egalitaryzm płac), w zasadę ideologii socjalistycznej. Chciano też uspołecznienia własności, czyli nacjonalizacji. Polska była bardzo specyficzna, ponieważ większość rolnictwa była uspołeczniona. Państwo było producentem towarów i usług oraz decydowało o ich dostępie...

  Ocena /

  Autor /preaxreonKern Dodano /20.10.2007 Znaków /2 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe elementy każdej instytucji

  Podstawowe elementy każdej instytucji: - Cele i funkcje jakie podejmuje - Personel, który je realizuje - Zasoby, które wykorzystuje - Normy i wartości, zgodnie z którymi działa Sfery Rynek Pomoc społeczna CEL DZIAŁANIA Zysk Udzielanie pomocy, świadczenie usług FINANSOWANIE - Same wypracowują środki finansowe. Środki samorządowe, państwowe, sponsorzy WERYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI - Rynek - Kontrola społeczna i polityczna, przepisy prawa. Standardy zawodowe ADRESACI - Osoby dysponujące środkami finansowymi, chcące zaspokoić swoje potrzeby Osoby w trudnej sytuacji finansowej, które sobie same nie radzą , oczekujące wsparcia, EFEKT DZIAŁANIA - Szybko widoczny poprzez wskaźniki ekonomiczne Efekt niewymierny, trudny do sprawdzenia, uzależniony od wielu czynników, przede wszystkim motywacji rodziny do zmian PRACOWNICY - Wynagrodzenie, rozwój...

  Ocena /

  Autor /preaxreonKern Dodano /15.10.2007 Znaków /3 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura polityczna, a kampania wyborcza na tle wyborów prezydenckich z 2005 roku.

  Kultura, z łac. \"cultura” oznacza „uprawianie, kształcenie”. Jest to termin wieloznaczny, i przez wiele osób nauki, filozofów etc. jest inaczej rozumiany, czy też interpretowany. Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Kultura to również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Papież Jan Paweł II pisał o kulturze, „Prawdziwa cultura animi jest kulturą wolności, wypływającą z głębi ducha, z jasności myśli, z hojnej i bezinteresownej miłości. Bez wolności nie można posiąść kultury. Prawdziwa kultura narodu, jego pełna humanizacja, nie mogą rozwinąć się w ustroju zniewolenia”. \"... Kultura - mówi bowiem...

  Ocena /

  Autor /preaxreonKern Dodano /09.10.2007 Znaków /25 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna wobec przemian demograficznych. Migracje, starzenie populacji jako problemy społeczne i ekonomiczne

  Polityka społeczna ? przyjęty i realizowany przez organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Interdyscyplinarna nauka o problemach i kwestiach społecznych, o sposobach racjonalnego ich rozwiązywania. Częścią polityki społecznej jest polityka ludnościowa która jest systemem świadomych przedsięwzięć, których celem jest wywoływanie pożądanych zmian w rozwoju i ruchu ludności. Rozróżniamy 3 typy polityki ludnościowej: ? Pronatalistyczna- obejmuje działania zmierzające do zwiększenia liczby urodzeń; celem tej polityki jest osiągnięcie największego liczebnego wzrostu ludności z pominięciem jakościowej strony tego procesu ? Antynatalistyczna- obejmuje działania zmierzające do ograniczenia wzrostu liczbowego ludności; celem jest utrzymanie reprodukcji...

  Ocena /

  Autor /preaxreonKern Dodano /30.09.2007 Znaków /3 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy uzasadnione jest istnienie na poziomie województwa zarówno terenowej administracji rządowej jak i samorządu terytorialnego?

  Zmiany ustrojowe w naszym kraju rozpoczęły się od przyjęcia ustawy o samorządzie terytorialnym w dniu 8. marca 1990 roku. Na mocy tej ustawy oraz ustaw ją wprowadzających, gminy uzyskały samodzielność samodzielność z własną radą (organ uchwałodawczy), własnym zarządem (organ wykonawczy), własnym budżetem oraz majątkiem. Wcześniej przed wejściem tej ustawy w życie, gminy były podstawowym organem administracji rządowej (czy państwowej). Decyzje o jej rozwoju zapadły w gremiach politycznych szczebla wojewódzkiego, zaś rady gmin maiły jedynie władzę marionetkową. Powstałe po 1990 roku struktury samorządów terytorialnych mogły w sposób swobodny kreować własną politykę, oczywiście w ramach zadań i kompetencji. Zdaniem twórców samorządu terytorialnego profesorów: Kuleszy, Regulskiego, Stępnia ta zmiana tj. powstanie samorządnych gmin...

  Ocena /

  Autor /preaxreonKern Dodano /01.09.2007 Znaków /3 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i instrumenty polityki społecznej UE

  ROZDZIAŁ 1 ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ 1.1 Europejska Karta Społeczna i Karta Praw Podstawowych jako normatywna podstawa polityki społecznej Unii Europejskiej. Integracja europejska to proces długi i skomplikowany. Wymaga ujednolicenia prawa i zasad dotyczących każdej dziedziny, w tym również polityki społecznej. Jest to dziedzina bardzo istotna, jednak nie zawsze doceniana. Przez wiele lat, w procesie integracji problematyka ta była pomijana. Dopiero niedawno przy dyskusji na temat Karty Praw Podstawowych, kwestia ta nabrała dla Unii Europejskiej należytego znaczenia. Wymienia się dwa dokumenty które stanowią kluczową rolę w procesie formowania się unijnej polityki społecznej, są to: Europejska Karta Społeczna i Karta Praw Podstawowych. Europejska Karta Społeczna, (European Social Charter) to międzynarodowa konwencja...

  Ocena /

  Autor /preaxreonKern Dodano /12.08.2007 Znaków /2 998

  praca w formacie txt

Do góry