awatar

Profil użytkownika Oskar

Data rejestracji2 września 2011 Ostatnio online2 września 2011, 3:59

Statystyki

45 prac, w tym:

 • 45tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /45 prac/

 • Ocena brak

  Andragogika specjalna - Zainteresowania badawcze andragogiki specjalnej

  Zainteresowania i procedury badawcze andragogiki specjalnej nawiązują zwłaszcza do dorobku pedagogiki specjalnej, andragogiki, pedagogiki spo­łecznej, pedagogiki pracy oraz takich nauk współdziałających, jak: psycholo­gia, socjologia, nauki medyczne, prawo. Podstawą są tu badania interdyscy­plinarne...

  Ocena /

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /4 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika specjalna - Zagadnienia prawne

  Wśród prawnych uregulowań znaczących dla edukacji osób dorosłych niepełnosprawnych warto wymienić: 1) ustawę z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (D.U. Nr 46, póz. 201) -zmienioną przez 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo­wej i społecznej...

  Ocena /

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika specjalna - Wyrównywanie szans życiowych osób dorosłych niepełnosprawnych

  Gdy za podstawowy cel postępowania rewalidacyjnego uznamy wielo­stronny rozwój osób niepełnosprawnych, to jego osiągnięcie warunkowane jest m.in. intensyfikacją kontaktów społecznych i współuczestnictwem tych osób w decydowaniu o sprawach dotyczących ich życia i rodziny.

  Spotykane we współczesnym...

  Ocena /

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /4 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika specjalna - Rewalidacyjna

  Obszar andragogiki koncentrujący swoje zainteresowania na problematyce rewalidacyjnej (od validus - silny, zdrowy) obejmuje kształcenie i wychowa­nie osób dorosłych niepełnosprawnych, w tym m.in. osób upośledzonych umysłowo, niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących, przewlekle chorych...

  Ocena /

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika specjalna - Resocjalizacyjna

  Obszar andragogiki zajmujący się oddziaływaniami resocjalizacyjnymi koncentruje swoje zainteresowania na problematyce psychospołecznych uwarunkowań zapobiegania i eliminowania zjawiska niedostosowania spo­łecznego osób dorosłych, zwracając szczególną uwagę na resocjalizacyjną funkcję procesów...

  Ocena /

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andragogika specjalna - Obszary zainteresowania andragogiki specjalnej

  Andragogika specjalna zajmuje się problemami kształcenia i samokształ­cenia, wychowania i samowychowania młodzieży pracującej oraz osób dorosłych niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, przy uwzględnieniu ich rewalidacji i resocjalizacji. Pierwsza część wyrazu andra-gogika pochodzi od...

  Ocena /

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne wskazania ograniczające zasięg oddziaływań podkultur oraz sekt na młode pokolenie

  Zapewne niektóre wskazania w zakresie likwidacji uwarunkowań deter­minujących przynależność młodego pokolenia do podkultur oraz sekt nasu­wają się same w trakcie studiowania przyczyn współdecydujących o uczest­nictwie młodzieży w tych grupach. W szczególności, że pomimo wielu rozbieżności, jawią...

  Ocena /

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /9 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia dla młodzieży wynikające z uczestnictwa w sektach

  W przynależności młodzieży do sekt tkwi wiele zagrożeń rzutujących na jej prawidłowy rozwój, takich jak:

  izolacja od otoczenia;

  wyrzekanie się rodziny i odejście od niej;

  porzucenie nauki, pracy;

  oddawanie wszelkich dóbr materialnych na rzecz sekty;

  zrywanie kontaktów z...

  Ocena /

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekty religijne zagrożeniami dla optymalnego rozwoju młodego pokolenia

  W historii ludzkości sekty są znane od wieków, jednak w ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w naszym kraju nastąpiła wręcz eksplozja różnych ruchów religijnych, związków wyznaniowych, częstokroć określanych mia­nem sekt. Raporty o Stanie Bezpieczeństwa Państwa, a także inne opracowania...

  Ocena /

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /5 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektóre uwarunkowanie przyciągające do sekt młodzież

  Wiele podejmowanych działań przez sekty może czynić je atrakcyjnymi w ewaluacji młodzieży. Właściwie już w sposobach werbowania członków do sekt jawią się te aspekty. Przy czym wyróżnić należy werbowanie jawne oraz ukryte, częstokroć wyjątkowo zawoalowane. Działania jawne to przede wszystkim...

  Ocena /

  Autor /Oskar Dodano /02.09.2011 Znaków /6 066

  praca w formacie txt

Do góry