awatar

Profil użytkownika Ninomysl

Data rejestracji3 maja 2012 Ostatnio online3 maja 2012, 6:19

Statystyki

14 prac, w tym:

 • 14tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /14 prac/

 • Ocena brak

  Wieś francuska w XVI w.

   

  Mniej zaawansowane przemiany spo-łeczno-gospodarcze dają się zaobserwować we Francji, szczególnie na wsi francuskiej. Fran­cja była krajem bardziej zróżnicowanym geo­graficznie i o różnolitej strukturze rolnej.

  W południowych regionach kraju panował sy­stem pól o nieregularnych kształtach, a w...

  Ocena /

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /5 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś włoska i hiszpańska w XVI w.

   

  Znaczenie przechodzenia kapitałów miej­skich na wieś i skutki tegoż najwyraźniej może wystąpiły we Włoszech, szczególnie północ­nych. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie mo­żna tego procesu utożsamiać z wypieraniem i zastępowaniem szlachty przez mieszczan, gdyż z kapitałami miejskimi częstokroć...

  Ocena /

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś w Polsce — rozwój folwarku (XVI w.)

   

  Charakterystyczną cechą przemian w rol­nictwie europejskim XVI i pierwszej połowy XVII w. był fakt, że te same w zasadzie czynniki sprawcze, a więc wzrost cen i uprzywilejo­wanie w istniejącej sytuacji rynkowej produk­cji wiejskiej, szczególnie zbożowej, przy zwiększonym. zapotrzebowaniu na żywność...

  Ocena /

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /5 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyżywienie w Europie w XVI w.

   

  Rozwój demograficzny ludności europej­skiej zależał przede wszystkim od stanu jej wyżywienia, warunków życia w postaci miesz­kania, ubrania, zabiegów higienicznych oraz wiedzy lekarskiej. W zasadzie wiek XVI i pier­wsza połowa XVII przyniosły w wymienio­nych dziedzinach pewną poprawę, szczególnie w...

  Ocena /

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki życia ludności w Europie w XVI w.

   

  Na wzrost ludności w XVI i początkach XVII w. wpływała, prócz lepszego nieco wyży­wienia, poprawa warunków higienicznych i sprawniejsza walka z chorobami niż w śred­niowieczu. Wprawdzie pod względem czystoś­ci osobistej — w znaczeniu mycia się, kąpieli — nie nastąpił większy postęp, ale poprawiły...

  Ocena /

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczny w rolnictwie w Europie w XVI w.

   

  Postęp w technice produkcji w XVI i po­czątkach XVII w. polegał nie tylko na powsta­waniu nowych wynalazków lub ich udoskona­laniu, ale przede wszystkim na ich rozpo­wszechnianiu. Postęp ten obejmował wszyst­kie niemal gałęzie produkcji, od- rolnictwa aż po mechanikę precyzyjną włącznie. Trudno...

  Ocena /

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upowszechnienie napędu wodnego

   

  Postęp w całej wytwórczości rzemieślniczo--przemysłowej polegał przede wszystkim na wykorzystywaniu na wielką skalę energii wod­nej za pomocą kół wodnych. Młyny wodne były znane już dużo wcześniej i używane głów­nie do przemiału zboża. Jednakże w rozpatry­wanym okresie nastąpił wyraźny...

  Ocena /

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczny w rzemiośle, górnictwie i transporcie

   

  Większość wymienionych urządzeń i tech­nik znana była już w późnym średniowieczu, a w omawianym okresie jedynie skomplikowa­na budowa maszyn stanowiła pewną nowość. Poważniejsze nowości techniczne pojawiły się jednak w innych dziedzinach produkcji.

  Oko­ło 1450 r. wynaleziono ruchomą...

  Ocena /

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /5 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót cen w Europie w XVI w.

   

  Jednym z najbardziej charakterystycznych zjawisk w gospodarce europejskiej XVI stule­cia była tzw. rewolucja cen. Polegała ona na tym, że we wszystkich krajach europejskich od mniej więcej początku XVI w. coraz gwałtow­niej .zaczęły rosnąć ceny. Wzrastały przede wszystkim ceny zbóż, których wartość...

  Ocena /

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm przewrotu cen w Europie w XVI w.

   

  Rewolucja cen, wpływając na kształtowanie się gospodarki i wynikające stąd przemiany społeczne, sama była skutkiem skomplikowa­nych i dotąd nie wyjaśnionych do końca czyn­ników. Należy tu pokrótce omówić genezę re­wolucji cen, pierwszego znanego zjawiska na tak wielką skalę zmian rynkowych w...

  Ocena /

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /4 700

  praca w formacie txt

Do góry