awatar

Profil użytkownika Melchior99999

Data rejestracji25 listopada 2011 Ostatnio online25 listopada 2011, 19:32

Statystyki

43 prac, w tym:

 • 43tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /43 prac/

 • Ocena brak

  Odpowiedzialność porządkowa

  Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp i p-poż pracodawca może zastosować:

  kary upomnienia

  kary nagany

  Pracodawca może także wymierzyć karę pieniężną, jeśli pracownik:

  nie przestrzeganie przepisów bhp

  nie przestrzeganie...

  Ocena /

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między odpowiedzialnością indywidualną, solidarną i wspólną odpowiedzialnością za powierzone mienie

  Pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną na podstawie umowy zawartej na piśmie przez tych pracowników z pracodawcą oznacza, to że każdy z pracowników odpowiada w zakresie ustalonym umową.

  indywidualna – kilku pracowników odpowiada w zależności od stopnia winy

  wspólna –...

  Ocena /

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki odpowiedzialności materialnej

  Pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności gdy wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych. Odpowiedzialność materialna z winy umyślnej podlega kodeksowi cywilnemu.

  Ocena /

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność materialna pracownika (różnice w zależności zawinionego i niezawinionego)

  Odpowiada, gdy z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swojej winy wyrządził szkodę

  z winy nie umyślnej – odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody – maksymalnie 3-miesięczne wynagrodzenia

  z winy umyślnej – naprawa szkody do pełnej...

  Ocena /

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązanie umowy

  Pracownik może żądać odszkodowania do wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia związanego z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy. W przypadku, gdy sąd pracy dojdzie do wniosku, że orzeczenie o bezskuteczności lub przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe może z urzędu zasądzić...

  Ocena /

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnica między przywróceniem do pracy a uznaniem wypowiedzenia za bezskuteczne

  W sytuacji, gdy orzeczenie zapada w trakcie biegu okresu wypowiedzenia orzeczenie takie będzie orzeczeniem o bezskuteczności wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie miało miejsce po okresie wypowiedzenia, to wówczas mamy do czynienia z przywróceniem pracownika do pracy.

  Ocena /

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwo pracy a opinia

  Nie ma obowiązku wydawania opinii pracownika wraz ze świadectwem pracy, jednak na żądanie pracownika pracodawca powinien to zrobić.

  Ocena /

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy świadectwa pracy

  a) obligatoryjne

  - okres  i rodzaj wykonywanej pracy

  - zajmowane stanowiska

  - tryb rozwiązania oraz okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy

  - inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych w zakresie prawa pracy

  - informacje o zajęciu wynagrodzenia w trybie przepisów o postępowaniu...

  Ocena /

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwolnienia grupowe

  Do zwolnienia grupowego dochodzi, jeżeli w ciągu 3 miesięcy zostanie zwolnione co najmniej 10% załogi lub co najmniej 100 pracowników. Na 45 dni przed planowanym

  Zwolnieniem pracodawca informuje organizację pracy, informując o przyczynach zwolnienia, wskazując liczbę pracowników, która ma być objęta...

  Ocena /

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona trwałości stosunków pracy

  Ochrona trwałości stosunku pracy. Nie można wypowiedzieć umowy w trakcie:

  urlopy – niezależnie od jego rodzaju

  w trakcie innej usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli nie upłynął jeszcze okres upoważniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (chorobowe, zasiłek z...

  Ocena /

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt

Do góry