awatar

Profil użytkownika Maksym

Data rejestracji23 grudnia 2011 Ostatnio online23 grudnia 2011, 4:48

Statystyki

62 prac, w tym:

 • 62tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /62 prac/

 • Ocena brak

  Skutki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych

  Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego zmienia układ kompetencji organów państwowych. Zmiana polega na wzmocnieniu organów wykonawczych.

  Jeżeli w czasie stanu wojennego wystąpi konieczność obrony, wtedy kieruje nią Prezydent z Radą Ministrów, co polega na:

  -postanawianiu na wniosek Rady Ministrów o przejściu...

  Ocena /

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje stanów nadzwyczajnych

  Stanu nadzwyczajny- to odejście od stałych konstytucyjnych form sprawowania władzy w wyniku zaistnienia szczególnej sytuacji w państwie lub stosunkach międzynarodowych. Wprowadzenie stanu ma 2 skutki:

  -powoduje skupienie władzy w rękach egzekutywy

  -prowadzi do zawieszenia praw i ograniczenia swobód...

  Ocena /

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres i procedura działania Rzecznika Praw Obywatelskich

  Podstawowym zadaniem rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka obywatela określonych w konstytucji oraz innych aktów normatywnych. Każdy ma prawo wystąpienia do rzecznika z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez władze publiczne. Zakres podmiotowy...

  Ocena /

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich

  Zasadniczy przełom w kwestii zmiany stosunku do instytucji ombudsmana nastąpił dopiero na początku lat 80-tych na co zasadniczy wpływ wywarły wydarzenia społeczne i polityczne roku 1980 i początki 1981. Niestety wprowadzenie w grudniu 1981 r stanu wojennego spowodowało do 1983 wstrzymanie tej idei. W maju...

  Ocena /

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i istota instytucji ombudsmana

  Ombudsman pojawił się w Szwecji za panowania Karola Wielkiego XII był to organ powołany do kontrolowania należytego funkcjonowania należytego z punktu widzenia prawa funkcjonowania administracji państwowej. Ostateczny kształt ombudsmana uzyskał dopiero w 1980r. kiedy to wpływ haseł rewolucji francuskiej...

  Ocena /

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie kontrolne i konsekwencje kontroli NIK

  Celem postępowania kontrolnego jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek podległych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej jednostki według określonych kryteriów w ustawie. Czynności kontrolne przeprowadzają pracownicy NIK na podstawie legitymacji...

  Ocena /

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /4 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli NIK

  Kryteria kontroli- legalność, celowość, rzetelność i gospodarczość.

  Legalność oznacza- badanie czy kontrolowana działalność była zgodna z obowiązującymi w danym czasie w określonej dziedzinie, ocenę prawidłowości stanowienia przepisów wewnętrznych, ocenę zgodności kontrolowanej...

  Ocena /

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /4 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje kontroli

  Kontrola obejmuje:

  - ustalenie stanu faktycznego czyli wyznaczników zależnych od przyjętych kryteriów kontroli

  - porównanie stanu faktycznego ze stanem rzeczywistym tj. wykonaniem

  - ustalenie relacji między stanem faktycznym i rzeczywistym w sensie stopnia i zgodności i niezgodności

  - przedstawienie...

  Ocena /

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza instytucji NIK w Polsce

  W okresie zaborów w księstwie warszawskim dekretem Fryderyka Augusta z 14 grudnia 1808 r powołano Główną Izbę Obrachunkową, jako wyspecjalizowany organ kontroli skarbowości Księstwa. Była jednym centralnym organem kontroli z siedzibą w Warszawie w pełni podlegającej królowi. Do kompetencji GIO...

  Ocena /

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /5 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sankcje orzekane przez TS

  TS jest sądem pierwszej i drugiej instancji. W pierwszej instancji orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków, w drugiej: przewodniczący i 6 członków, z wyłączeniem sędziów którzy uczestniczyli w rozpatrzeniu sprawy w 1 instancji. Poza rozprawą orzeka się w składzie 3-osobowym. Za delikt...

  Ocena /

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt

Do góry