awatar

Profil użytkownika Luntek

Data rejestracji8 czerwca 2011 Ostatnio online9 czerwca 2011, 2:15

Statystyki

61 prac, w tym:

 • 61tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /61 prac/

 • Ocena brak

  ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Paryski z 1928.r

  Pakt Paryski o wyrzeczeniu się wojny podpisany w 1928r.(zwany także Paktem Kelloga)zawiera w art.1 oświadczenie państw, iż potępiają wojnę i wyrzekają się jej jako narzędzia polityki nrodowej.

  Art.2-załatwianie sporów i konfliktów międzyn. Powinno być osiągane tylko za pomocą środków pokojowych.W...

  Ocena /

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

  W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

  Ocena /

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Doktryna wojny sprawiedliwej

  Jest to chrześcijńska doktryna,rozwijana następnie przez szkołę praw naturalnego.Wojna sprawiedliwa-państwa mają prawo wszczynać wojnę, gdy istnieje sprawiedliwa przyczyna,w celu uzyskania zadośćuczynienia za doznane bezprawia,jeśli w inny sposób nie można go uzyskać.

  Od XVIIIw –i w związku z...

  Ocena /

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA,KONFLIKT ZBROJNY,UŻYCIE SIŁY

  Tradycyjnie określa się wojnę jako stan walki orężnej między państwami i jako przeciwstawienie stanu pokoju.Określenia te w przeszłości były podstawą do podziału prawa międzynarodowego na prawo wojny i pokoju,nie odpowiada to jednak współczesnym tendencjom zmierzającym do objęcia przepisami prawa...

  Ocena /

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Załatwianie sporów w świetle praktyki ONZ

  Karta NZ kładzie główny nacisk na działalność zmierzającą do utrzymania pokoju, zachęcając do załatwiania sporów poza ONZ

  Organizacja NZ spełnia funkcje centralnego kanału, poprzez który przechodzi ogromna większość sporów międzynarodowych o większym znaczeniu politycznym; spory nie przekazane do...

  Ocena /

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /4 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Załatwianie sporów w świetle karty narodów zjednoczonych

  -karta w art.1 wśród celów dla których powołano do życia ONZ, wymienia: „załatwianie i rozstrzyganie sporów lub sytuacji mogących prowadzić do naruszenia pokoju w drodze pokojowej według zasad sprawiedliwości i prawa międzynarodowego”

  -zgodnie z art.33 ust.1 strony uczestniczące w sporze: ”będą przede...

  Ocena /

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stałe sądy regionalne - Europejski trybunał praw człowieka, europejska komisja praw człowieka

  -siedzibą-Strasburg

  -utworzone zgodnie ze zmianami jakie wprowadził 11 protokół z 11 maja mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez konwencję

  -skład:45 sędziów

  -sędziowie są wybierani przez zgromadzenie parlamentarne większością głosów na okres 6 lat z możliwością ponownego wyboru

  -trybunał...

  Ocena /

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stałe sądy regionalne - Trybunał sprawiedliwości wspólnot europejskich

  -siedziba –Luksemburg

  -został utworzony na podstawie traktatu rzymskiego z 1957 r.

  -kompetencje:

  *rozpatruje skargi jednego państwa członkowskiego przeciwko drugiemu państwu członkowskiemu dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań przyjętych w traktacie rzymskim, a także inne spory dotycząc...

  Ocena /

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Postępowanie przed MTS

  Postępowanie to składa się z dwóch części:

  -pisemnej

  -ustnej

  -w toku postępowania pisemnego strony przedkładają trybunałowi memoriały, kontrmemoriały i w razie potrzeby repliki, akty i dokumenty dla poparcia swego stanowiska

  -doręczenie za pośrednictwem sekretarza trybunału

  -rozprawa przed...

  Ocena /

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKOJOWE ZAŁATWIANIE SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Międzynarodowy trybunał sprawiedliwości - Kompetencje MTS

  Kompetencje ratione personae

  Artykuł 34 statutu głosi, że tylko państwa maja prawo stawać jako strony przed trybunałem

  Zgodnie z art.62 statutu, państwo mające interes natury prawnej, który mógłby być naruszony wyrokiem trybunału w danej sprawie, może domagać się uczestnictwa w procesie w...

  Ocena /

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 696

  praca w formacie txt

Do góry