awatar

Profil użytkownika LeonZawodowiec

Data rejestracji11 stycznia 2012 Ostatnio online11 stycznia 2012, 5:01

Statystyki

58 prac, w tym:

 • 58tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /58 prac/

 • Ocena brak

  Zadania kuratorów społecznych

  Art. 84. 1. Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto:

  1) odpowiada warunkom określonym w art. 5 ust. 1 pkt 1-3,

  2) posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej,

  3) złożył...

  Ocena /

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /4 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania kuratorów sądowych

  Kurator sądowy jest to przedstawiciel osoby, która potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw. Przedstawiciel ten jest wyznaczony przez właściwy organ państwa czyli przez sąd. Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich...

  Ocena /

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /3 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres uprawnień Policji

  W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe.

  2. Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i...

  Ocena /

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /11 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokuratura jej organizacje wewnętrzne i kompetencje

  Prokuratura - urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Zazwyczaj swój cel prokuratura realizuje poprzez zaskarżanie do sądów decyzji niezgodnych z prawem, ściganie przestępstw, pomoc prawną społeczeństwu oraz branie udziału w procesie legislacyjnym jako czynnik opiniodawczy.

  W...

  Ocena /

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /6 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komornik Sądowy

  Kandydat na komornika musi bezwzględnie posiadać wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne. Wymóg ten spowodował, iż zawód komornika wpisał się na listę zawodów prawniczych. Objęcie stanowiska komornika poprzedzone musi być odbyciem dwuletniej aplikacji zakończonej zdaniem egzaminu. Od wymogu...

  Ocena /

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Notariusz i nadzór nad notariatem

  Notariusz – mianowany prawnik notariatu upoważniony m.in. do sporządzania aktów notarialnych, uwierzytelniania testamentów, protestów weksli czeków, umów między spółkami, odpisów różnych dokumentów oraz innych czynności. Pobiera on za swoje czynności taksę notarialną, opłatę, która jest uzależniona od...

  Ocena /

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /6 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adwokat - kompetencje i adwokatura

  Zawód adwokata polega na tym, aby świadczyć pomoc prawną, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom...

  Ocena /

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /6 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne formy działania administracji publicznej

  1. Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji publicznej

  Organy administracji publicznej podejmują różnego rodzaju działania, które w różnym zakresie są regulowane prawnie. Różnie wygląda podstawa prawna tych działań, ich moc obowiązująca, skutki prawne, tryb dokonywania i możliwości...

  Ocena /

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /3 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje KRS

  Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym; składa się z 25 członków:

  Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Ministra Sprawiedliwości (wchodzą w skład KRS z urzędu, na czas sprawowania funkcji),

  jednej osoby powołanej przez Prezydenta...

  Ocena /

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości RP

  Przez naczelne zasady konstytucji rozumiemy normy prawne w nich zawarte, w których szczególna doniosłość wyraża się w tym że:

  kształtują inne normy konstytucyjne

  wyrażają podstawowe wartości akceptowane przez orzecznictwo i doktrynę.

  I ZASADA REBUBLIKAŃSKIEJ FORMY RZĄDU - jest to forma ustrojowa...

  Ocena /

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /8 065

  praca w formacie txt

Do góry