awatar

Profil użytkownika KiLLbiLL

Data rejestracji6 lipca 2011 Ostatnio online7 lipca 2011, 3:28

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA CZŁOWIEKA

  Filozofia człowieka (antropologia filozoficzna) to wyspecja-lizowany dział metafizyki, nauka o człowieku jako szczególnej kategorii bytu. Filozoficznie traktowane teorie społeczeństwa, kultury, dziejów, prawa czy religii stanowią działy metafizyki człowieka.

  W metafizyce człowieka i jego działania...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA FILOZOFII PRZYRODY

  Podstawowy w filozofii przyrody jest problem istoty bytu materialnego (fizycznego, cielesnego). Ujawnia się ona w istnieniu wielu jednostek tego samego gatunku (struktura jednostkowo-gatunkowa), w zachodzeniu rozmaitego rodzaju zmian (zmiany nieistotne, czyli przypadłościowe, i istotne, czyli substancjalne), w...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNE KONCEPCJE FILOZOFII PRZYRODY

  Nie sposób tu wchodzić w rozmaitość koncepcji teorii przyrody (których dzieje należałoby rozpocząć co najmniej od Arystotelesa), formułowanych przez przedstawicieli róŜnych kierun-ków. Oczywiście sposób pojmowania filozofii przyrody zalezy od przyjmowanych koncepcji filozofii, przyrodoznawstwa oraz od...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /8 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA BOGA

  Od czasu Wolffa wymienia się jako dział metafizyki lub osobną naukę filozoficzną teologię racjonalną (naturalną), zwaną też teodyceą. Ta ostatnia nazwa została po raz pierwszy uŜyta przez Leibniza na oznaczenie rozwaŜań dotyczących Opatrzności BoŜej, a wywodzi się od dwu słów greckich: ϋεός =...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA METAFIZYKI

  Zestaw, a takŜe układ problemów teorii bytu zaleŜy od koncepcji tej teorii, od sposobu pojmowania jej przedmiotu i celu. Spróbujemy jednak tutaj, niezaleŜnie od takiej czy innej koncepcji, niejako pozasystemowo, zestawić główne zagadnienia filozofii bytu oraz ich naczelne rozwiązania. Nie wszystkie z nich...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /5 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPCJA TEORII RZECZYWISTOŚCI W MATERIALIZMIE DIALEKTYCZNYM

  Filozofia marksizmu - materializm dialektyczny (zwany przez niektórych skrótowo diamatem) - zawiera ogólną teorię rzeczywistości (do której marksiści stosują niekiedy nazwę „ontologia") i teorię jej poznawania; według filozofii marksistowskiej zachodzi wzajemne powiązanie między ontologią a teorią...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /3 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  R. INGARDENA KONCEPCJA FILOZOFII BYTU

  Ontologię i metafizykę Ingarden uwaŜa za dwa odrębne i zasadnicze działy badań filozoficznych. Ontologia w tym ujęciu to nauka aprioryczna (tzn. epistemologicznie niezaleŜna od doświadczenia, oparta na oglądzie ejdetycznym), która w intuitywnej analizie zawartości idei odkrywa związki konieczne między...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /10 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMISTYCZNA KONCEPCJA METAFIZYKI

  W tomizmie metafizyka (filozofia bytu) jest centralnym i podstawowym działem filozofii („pierwszą filo-zofią"); jej charakter i walor decyduje o wartości i roli całej filozofii. Zdaniem niektórych tomistów właściwie cała filozofia sprowadza się do metafizyki, jest  bądź metafizyką ogólną, bądź...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /11 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYKA TEORII POZNANIA

  Wstępna, niejako metateoretyczna grupa zagadnień związana jest z wyborem przedmiotu i celu teorii poznania, z ustaleniem punktu wyjścia oraz metody. PoniewaŜ i w tych rozważaniach chodzi o badanie poznania w aspekcie jego prawdziwości w sposób niedogmatyczny i uchylający niebezpieczeństwo popełnienia ...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA TEORII POZNANIA

  Dla teorii poznania szczególnie waŜną sprawą jest wybór odpowiedniej metody, właściwego sposobu stawiania i roz-wiązywania problemów teoriopoznawczych. Ma to być bowiem nauka w pełni niedogmatyczna, niejako samouzasadniająca się, poznawczo całkowicie samo-dzielna.

  Konstruując swoją naukę, teoretyk...

  Ocena /

  Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011 Znaków /1 772

  praca w formacie txt

Do góry