awatar

Profil użytkownika Iwo

Data rejestracji22 grudnia 2011 Ostatnio online23 grudnia 2011, 4:54

Statystyki

45 prac, w tym:

 • 45tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /45 prac/

 • Ocena brak

  Podział kwoty między wierzycieli

  Art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym reguluje podział kwot, gdy egzekucja prowadzona jest w sytuacji wielości wierzycieli. Uzyskane w wyniku egzekucji sumy pieniężne przekazuje się przede wszystkim wierzycielom, korzystającym z pierwszeństwa zaspokojenia, a następnie innym wierzycielom. Jeżeli...

  Ocena /

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe reguły postępowania zabezpieczającego

  Jego celem jest zabezpieczenie prawidłowości i skuteczności postępowania przymusowego. Zawsze wyprzedza stosowanie właściwych środków egzekucyjnych. Zabezpieczenie może być dokonane przed terminem płatności należności pieniężnej i przed terminem wykonania obowiązku o charakterze...

  Ocena /

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z rachunku bankowego, jako środek egzekucyjny z pieniędzy

  Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku bankowego, na czas oznaczony lub nieoznaczony do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

  Z zajętego rachunku bankowego mogą być realizowane tylko:...

  Ocena /

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki kosztów egzekucyjnych, podstawowe reguły ich ustalania

  -Opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym obciążają zobowiązanego. Te koszty egzekucyjne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się opłat za czynności egzekucyjne

  -Wierzyciel...

  Ocena /

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego

  Zawieszenie postępowania następuje z przyczyn:

  -w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej;

  -w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego;

  -w razie utraty przez...

  Ocena /

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie tytułu wykonawczego i jego elementy

  Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy wystawiony przez wierzyciela. Tytuł wykonawczy sporządza się na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, ostatecznie zatwierdzonych ugód administracyjnych, prawomocnych wyników kontroli skarbowej, deklaracji lub zeznania podatkowego zobowiązanego...

  Ocena /

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwa jako środki ochrony praw stosunku egzekucyjnego

  ~-Powództwo ekscydencyjne - osoba trzecia, której żądania wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji nie uwzględniono, może żądać zwolnienia tych rzeczy spod egzekucji. Korzysta w tym przypadku z powództwa ekscydencyjnego. Odpis pozwu należy równocześnie skierować do organu egzekucyjnego - skutkuje to...

  Ocena /

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji, jako środek ochrony prawa osoby trzeciej

  Uprawnionym jest każdy, kto nie jest zobowiązanym i rości sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego, do którego skierowano czynności egzekucyjne. W celu skorzystania z tego uprawnienia osoba trzecia winna wystąpić do organu egzekucyjnego ze stosownym żądaniem w terminie 14 dni od daty uzyskania...

  Ocena /

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na czynności organu egzekucyjnego i egzekutora

  Przedmiotem skargi są czynności egzekucyjne. Przysługuje ona zobowiązanemu w terminie 14 dni od dokonania czynności egzekucyjnej, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Organ egzekucyjny lub organ wyższego stopnia może wstrzymać prowadzenie postępowania egzekucyjnego w uzasadnionych...

  Ocena /

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym, procedura ich rozpatrywania

  Podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego może być tylko:

  -wykonanie, umorzenie, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku

  -odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności...

  Ocena /

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt

Do góry