awatar

Profil użytkownika Igor

Data rejestracji31 sierpnia 2011 Ostatnio online31 sierpnia 2011, 5:01

Statystyki

31 prac, w tym:

 • 31tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /31 prac/

 • Ocena brak

  Wychowanie według koncepcji humanistycznej - Ocena wychowania zorientowanego humanistycznie

  Wychowanie, według postulatów koncepcji humanistycznej, nie u wszystkich pedagogów spotyka się ze zrozumieniem i aprobatą. Wprawdzie istnieje coraz więcej osób pozostających pod urokiem takiego mo­delu wychowania, niemniej budzi ono u wielu mieszane odczucia, a nawet sprzeciw. Na ogół się sądzi, iż...

  Ocena /

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /4 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie według koncepcji humanistycznej - Wychowanie i jego cele w koncepcji humanistycznej

  Postępowanie niedyrektywne, tj. wykluczające wszelkiego rodzaju narzucanie dzieciom i mło­dzieży czegokolwiek i celowo rezygnujące z jakiejkolwiek formy przy­musu, w tym także wymuszania na nich posłuszeństwa lub bezwzględ­nego podporządkowania się dorosłym. Wychowanie w takim rozumie­niu ma stwarzać...

  Ocena /

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /6 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie według koncepcji humanistycznej - Ogólne założenia koncepcji

  Zgodnie z koncepcją humanistyczną, każdy człowiek jest ze swej istoty jednostką aktywną i samodzielną, a nie bezwolnie ulegającą wpływom środowiska fizycznego i społecznego oraz podatną jedynie na zachowania reaktywne —jak się zakłada w koncepcji behawiorys-tycznej. Jest w pełnym znaczeniu tego...

  Ocena /

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie według koncepcji humanistycznej

  Protestem przeciwko głoszonej przez zwolenników koncepcji be­hawiorystycznej wizji człowieka reaktywnego czy zgoła „człowieka-robota", a zarazem przeciwko pesymistycznemu i pełnemu rozpaczy poglądowi podzielanemu np. przez rzeczników teorii psychoanalitycz­nej, jest koncepcja humanistyczna. Jej...

  Ocena /

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej - Naiwny optymizm rzeczników koncepcji behawiorystycznej

  Na ogół rzecznicy koncepcji behawiorystycznej są przekonani o nieograniczonych wręcz możliwościach oddziaływań wychowaw­czych. Mówi się nawet o tzw. inżynierii behawiorystycznej, nazywanej również technologią zachowania. Głównym jej celem jest modyfika­cja obserwowalnych reakcji człowieka. Nie jest nim...

  Ocena /

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /2 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej - Wychowanie w umiarkowanej koncepcji behawiorystycznej

  Mniej skrajna w założeniach, dotyczących uwarunkowań zacho­wań ludzkich, w tym także wychowania, jest koncepcja behawiorys­tyczna w wersji umiarkowanej. Rzecznikami jej są m.in. Carl Hovland, Robert Sears, John Dollard, Neal Miller, Hobart Mowrer, Joseph Wolpe i Albert Bandura. Doceniali oni — oprócz...

  Ocena /

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej - Wychowanie w skrajnej koncepcji behawiorystycznej

  Powyższy pogląd na wychowanie jest nade wszystko logiczną kon­sekwencją podstawowych założeń koncepcji behawiorystycznej w jej skrajnej wersji. Twórcą tej koncepcji jest John B. Watson (1919,1925), który stworzył ją jako pewnego rodzaju przeciwwagę dla klasycznej psychologii introspekcyjnej. Według...

  Ocena /

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /5 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej

  Istnieje co najmniej kilka odmian koncepcji behawiorystycznej. Na ogół mówi się o skrajnej lub umiarkowanej jej wersji. Przy czym wszy­stkie możliwe odmiany tej koncepcji łączy przekonanie, że każdy czło­wiek jest istotą zewnątrzsterowną czy — dobitniej mówiąc — reaktyw­ną, tzn. że jego zachowanie...

  Ocena /

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wychowania - Długotrwałość wychowania

  Inną ważną cechą wychowania jest jego długotrwałość. Właściwość ta sugeruje, iż każdy człowiek podlega przemianom własnej osobowo­ści niemal przez całe życie. Dlatego o wychowaniu można mówić nie tylko w odniesieniu do dzieci i młodzieży, lecz także wobec osób doro­słych. Nawet ludzie w...

  Ocena /

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wychowania - Relatywność wychowania

  Niebagatelną cechą wychowania jest jego relatywność. Wiąże się ona z trudnościami, jakich nastręcza przewidywanie skutków oddziały­wań wychowawczych. Na ogół przewidywanie takie ma charakter stwier­dzeń raczej hipotetycznych niż kategorycznych. Wynika to w znacznej mierze z zarysowanej wcześniej...

  Ocena /

  Autor /Igor Dodano /31.08.2011 Znaków /3 504

  praca w formacie txt

Do góry