awatar

Profil użytkownika Gracjan

Data rejestracji24 listopada 2011 Ostatnio online24 listopada 2011, 4:30

Statystyki

32 prac, w tym:

 • 32tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /32 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja terenowych przepisów prawnych

  Hierarchia norm polega na tym iż normy wyższego rzędu ograniczają warunki tworzenia norm niższego rzędu określają ich przedmiot oraz zakres i sposób regulowania. Może on przybierać dwojaki charakter.

  Np. jeśli chodzi o przyznanie kompetencji to przepis wyższego rzędu sam reguluje treść danej...

  Ocena /

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terenowe źródła prawa

  Akty prawa miejscowego

  I Pojęcie – to akty prawa miejscowego, rozumieć będziemy przepisy powszechnie obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa, a nie na całym jego obszarze i tylko wtedy, gdy wydawane są przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe org. Adm. Rządowej.

  Przez...

  Ocena /

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostałe akty normatywne stanowione przez org. centralne

  Uchwały RM oraz zarządzenia PRM i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe org. wydającemu te akty. Podlegają one kontroli zgodności z powszechnie obowiązującym prawem przez Trybunał Konstytucyjny. Publikowane są w Monitorze Polskim.

  Zarządzenia – mogą...

  Ocena /

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenie w prawie adm.

  Jest zawsze aktem normatywnym, ogólnym, źródłem prawa

  wydane na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych jest aktem wykonawczym do ustawy, dopełnia ustawa w zakresie spraw, których w ustawie z jakiś przyczyn nie uregulowano, ma ono stworzyć szczegółowe przepisy wykonawcze, które umożliwiłyby...

  Ocena /

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy międzynarodowe (traktaty, konwencje, pakty, układy)

  Stanowią źródła międzynarodowego prawa publicznego i regulują stosunki między państwami.

  Ratyfikacja – akt w którym org. upoważniony od reprezentowania państwa, wyraża zgodę na obowiązywanie umowy międzynarodowej w danym państwie, w Polsce umowy międzynarodowe ratyfikuje Prezydent.

  Ratyfikacji nie...

  Ocena /

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty normatywne z mocą ustawy

  Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może się zebrać na posiedzenie. Prezydent na wniosek RM wydaje rozporządzenie z mocą ustawy. Rozporządzenia te mogą dotyczyć ograniczenia wolności i praw człowieka (stopień zagrożenia). Rozporządzenie podlega zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

  Ocena /

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ustawy w procesie administrowania

  Nadrzędności – wszystkie źródła muszą być zgodne formalnie, oraz materialnie powinny służyć ich wykonywaniu nawet gdy konkretyzują przepisy ustawowe

  Wyłączności – sprawy powinny być rozstrzygane w wyłącznie w drodze ustawy a nie w drodze innych aktów normatywnych .

  Ustawy zwykłe – akty prawne...

  Ocena /

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa w prawie adm.

  Wnioskodawca- Senat, Prezydent RP, grupa co najmniej 15 posłów, grupa co najmniej 100tys. Obywateli posiadających prawo wybierania do sejmu. Wnioskodawca przekłada Sejmowi projekt ustawy w formie pisemnej na ręce Marszałka Sejmu.. Sejm rozpatruje w trzech czytaniach. Wszelkie poprawki wnoszą wnioskodawcy...

  Ocena /

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja w prawie adm.

  To ustawa zasadnicza, jest najwyższym prawem RP, określa że ustrój RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

  Nawiązuje do wzajemnych stosunków między władzą ustawodawczą i wykonawczą oraz o samorządzie terytorialnym(tzw.” mała konstytucja”) zasady...

  Ocena /

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział źródeł prawa adm. na org. stanowiący prawo

  a)centralne org. państwa – władza ustawodawcza ( Sejm, Senat ), wykonawcza ( Prezydent RP, R M, Ministrowie )

  b)Org. terenowe – to adm. zespolona ( Wojewoda i wszystkie org. podległe wojewodzie ) , niezespolona( ( bezpośrednio nie podlegają wojewodzie a podlegają Ministrowi np.: Dyrektor Izb Skarbowych) oraz...

  Ocena /

  Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011 Znaków /811

  praca w formacie txt

Do góry