awatar

Profil użytkownika Fryderyk

Data rejestracji30 listopada 2011 Ostatnio online30 listopada 2011, 4:58

Statystyki

44 prac, w tym:

 • 44tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /44 prac/

 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dział V ustawy o finansach publicznych)

  W chwili obecnej zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności uregulowane są w ustawie o finansach publicznych. Od 01.07.2005r. zasady tej odpowiedzialności uregulowane są w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i w związku z tym dział V ustawy o finansach publicznych...

  Ocena /

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /10 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie i uchwalanie budżetu j.s.t.

  Przygotowanie uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, objaśnieniami także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji zarządu j.s.t. Zarząd j.s.t. opracowuje informacje o stanie mienia komunalnego, która zawiera:

  Dane dotyczące przysługujących j.s.t. praw...

  Ocena /

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO)

  Regionalne Izby Obrachunkowe przedstawiają opnie w sprawach:

  możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez j.s.t.

  prawidłowości załączonej do budżetu j.s.t. prognozy kwoty długu tej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących uchwalania...

  Ocena /

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet samorządu terytorialnego

  Zgodnie z art. 167 Konstytucji, samorządowi terytorialnemu zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypisanych im zadań. Dochodami tymi są:

  Dochody własne

  Subwencje ogólne

  Dotacje celowe z budżetu państwa

  Źródła dochodów tych jednostek są określone w ustawie...

  Ocena /

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /5 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeby pożyczkowe państwa

  Źródła pokrycia deficytu budżetowego i wielkość poszczególnych źródeł są corocznie określane w ustawie budżetowej. Podmiotem zarządzającym długiem publicznym i długiem skarbu państwa jest minister finansów. Ustala on tzw. .strategię zarządzania tymi długami. Ustala również 3-letnią strategię...

  Ocena /

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /6 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonywanie budżetu państwa

  Wykonywaniem budżetu państwa kieruje RM. Minister finansów sprawuje ogólną kontrolę realizacji dochodów i dokonywania wydatków budżetu państwa oraz poziomu deficytu budżetu państwa. Dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek...

  Ocena /

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /6 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o finansach publicznych

  Zasady ustawy.

  Ustawa o finansach publicznych wprowadza  dwie zasady:

  1. Zasadę jawności finansów publicznych

  2. Zasadę przejrzystości finansów publicznych

  Ustawa jednak nie definiuje ich. Wskazano w niej jedynie metody realizacji tych zasad.

  Ad. 1. Jawność finansów publicznych realizowana jest poprzez...

  Ocena /

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /15 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych

  1. Jednostki budżetowe to jednostki, które co do zasady nie posiadają osobowości prawnej. Swojej wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego, terytorialnego pobrane dochody w całości odprowadzają do budżetu. Można więc przyjąć , że nie działają one w celach...

  Ocena /

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /2 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor finansów publicznych

  Do sektora finansów publicznych zaliczamy:

  organy administracji rządowej

  organy kontroli państwowej

  sądy i trybunały

  jednostki samorządu terytorialnego oraz organy i związki

  jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze...

  Ocena /

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pion kontrolny

  Kontrola to:

  ustalenie stanu obowiązującego (wyznaczenie)

  ustalenie stanu rzeczywistego

  porównanie tych stanów

  wyjaśnienie przyczyn rozbieżności

  ocena kontrolowanej działalności i formułowanie wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych rozbieżności.

  Należy...

  Ocena /

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /3 719

  praca w formacie txt

Do góry