awatar

Profil użytkownika Flawiusz

Data rejestracji24 listopada 2011 Ostatnio online24 listopada 2011, 4:30

Statystyki

43 prac, w tym:

 • 43tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /43 prac/

 • Ocena brak

  URZĘDY CENTRALNE I AGENCJE

  Centralne organy można podzielić na organy podległe bądź nadzorowane: bezpośrednio przez RM lub Prezesa RM , przez właściwego ministra (centralne organy resortowe) np. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Szef Służby Cywilnej.

  Państwowe jednostki organizacyjne- agencje np. Własności...

  Ocena /

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMITETY, CENTRA I RADY

  Komitet Integracji Europejskiej

  ZADANIA: koordynowanie procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z UE, , współpraca z Komisją Europejską w zakresie realizacji programu wymagań integracyjnych,

  Komitet Badań Naukowych

  Jest to naczelny organ adm. , kolegialny do spraw polityki naukowej i...

  Ocena /

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZES RADY MINISTRÓW

  FUNKCJE: reprezentuje RM, kieruje pracami RM, wydaje rozporządzenia, zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonywania, koordynuje i kontroluje pracę członków RM, sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w konstytucji i ustawach, jest zwierzchnikiem...

  Ocena /

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA MINISTRÓW i ADMINISTRACJA RZĄDOWA

  W skład RM wchodzą: Prezes RM, Wiceprezesi RM, Ministrowie, Przewodniczący określonych w ustawach komisji

  Powołanie RM wymaga współdziałania najwyższych organów państwowych; Prezydenta i Sejmu. Odbywa się następująco: Prezydent desygnuje Prezesa RM, a na jego wniosek powołuje RM w składzie...

  Ocena /

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI

  Znajdują się na najwyższym szczeblu w strukturze administracji. Ich terytorialny zasięg obejmuje cały kraj. Funkcje centralnych organów adm. spełniają:

  Prezydent RP, RM, PRM, ministrowie, Komitet Badań Naukowych. Komitet Integracji Europejskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz liczne organy adm...

  Ocena /

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNDACJA

  Mogą być publicznoprawne, państwowe, niepaństwowe.

  Statut fundacji określa jego nazwę, siedzibę i majątek, cele ,zasady, formy i zakres jej działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków.

  Fundacja uzyskuje osobowość prawną z...

  Ocena /

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWNICY ZAKŁADÓW

  Uczniowie, studenci, chorzy, czytelnicy itp. Użytkownicy są podmiotami , w stosunku do których ma zastosowanie władztwo zakładowe, realizowane przez organy zakładu.

  Przykładem obowiązkowego korzystania z zakładu pub. jest obowiązek szkolny. Art.15 ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty...

  Ocena /

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁAD

  Jednostka organizacyjna, nie będąca organem państwowym (urzędem) ani organem samorządu , która została powołana do wykonywania zadań publicznych i jest uprawniona do nawiązywania stosunków administracyjno-prawnych, wyposażona w zespół środków osobowych i rzeczowych, realizująca zadania publiczne i...

  Ocena /

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORZĄD

  Związki publicznoprawne. Istnieje i działa w ramach państwa wyłącznie na podstawie ustaw. Administrację samorządową można określić jako adm. samodzielną, poddaną jedynie nadzorowi, a ponadto realizowaną przez odrębne od państwa podmioty administrujące.

  CECHY SAMORZĄDU:

  “przepisy prawa...

  Ocena /

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADZTWO ORGANIZACYJNE

  Tworzenia, zmiany i znoszenia podmiotów administracji .Przysługuje organom państwa w zakresie władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej.

  Utworzenie podmiotu adm. następuj przez wydanie aktu prawnego, podobnie w przypadku łączenia bądź znoszenia podmiotu.

  Ocena /

  Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry