awatar

Profil użytkownika fireman

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcje:Janke, Rubacha, Hejnicka-Bezwińska, de Tchorzewski, Maciaszkowa. Przecławska.Koło błedów. Zasady i interakcja wychowania.

  JANKE Wychowanie- element kształtowania się człowieka jako jednostki Autokreacja- jednostka bierze aktywny udzial we współtworzeniu wlasnej drogi życiowej i rozwoju Socjokreacja- wpływ roznych środowisk społecznych na kształtowanie się wlasnej drogi życiowej i rozwoju zarówno jedn jak i zbiorowości(socjalizacja+socjalizacja rodzinna+wych+wych rodzinne) Enkulturyzacja- procez wzrastania jednostki w kulture spoleczna i nabywania kompetencji kult., umiej Zach zgodnie się z kultura uksztalt wzorcami oraz stawanie się nosicielem kult Wpływ przyrody- człowiek i zbiorowości zaleza od przyrody ożywionej i nieożywionej RUBACHA Wych + kształcenie=edukacja (naucz+uczenie) Wychowanie- swiad i cel dzial pedał zmierzaj do osiągnięcia wzg stalych skutkow w osobow wychowanka Kształcenie- system działań zmierzejacych do tego aby uczenie się umożliwiało...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /30.04.2007 Znaków /6 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie diagnostyki w pracy pedagoga, opiekuna, wychowawcy.

  Ujmując prościej treść tematu można napisać, iż zawarte jest w nim pytanie:, po co pedagogom, opiekunom i wychowawcom potrzebna jest umiejętność diagnozowania uczniów? Czy takowa diagnoza jest w ogóle potrzebna, przydatna? Czemu ma ona służyć? Zdaje się, że sami nauczyciele powątpiewają w przydatność diagnozy gdyż dla wielu z nich „zaliczenie zajęć, czy realizacja określonego projektu lub programu, stanowi jednocześnie punkt zwrotny, czyli zakończenie dotychczasowych zachowań diagnostycznych” .Są oni zainteresowani głównie tym, co da się przełożyć na wymierne oceny pomijając inne aspekty rozwoju ucznia niż te podane bezpośrednio w programie nauczania. To prawda, że szeroko mówi się o przydatności a nawet konieczności podejmowania diagnozy jej przydatności w dalszym nauczaniu czy jest to diagnoza początkowych umiejętności ucznia...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /27.04.2007 Znaków /17 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola społeczna na poziomie mikro i makro

  Kontrola społeczna na poziomie mikro i makro Pojęcie kontroli społecznej odnosi się do rozmaitych środków używanych przez społeczeństwo w celu przywołania jego niesubordynowanych członków do porządku. Kontrola społeczna jest rodzajem władzy i zwierzchnictwa. Wymusza zachowanie zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami, ma wpływ na stabilność układu społecznego. Czynnikami warunkującymi porządek społeczny jest wielkość populacji, zróżnicowanie społeczne i nierówność. Konsekwencją konflikty wewnątrz społeczeństw i między krajami bogatymi a biednymi. Duże zróżnicowanie społeczeństwa charakteryzuje się znacznymi nierównościami. Stąd mogą występować w nich protesty, zamieszki naruszające ład społeczny. Dlatego potrzebna jest władza centralna z prawem, policją, więzieniami itp. mogąca utrzymać porządek społeczny na poziomie makro...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /15.04.2007 Znaków /8 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie. Współdziałanie nauczycieli i wychowawców w procesie wychowania.

  Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania szkoły i rodziny. Warunkuje prawidłowy rozwój dziecka. To współdziałanie ma szczególny charakter. Obejmuje ono – przynajmniej, w fazie wstępnej obce sobie osoby. Skutecznie współdziałają Te osoby, które znają się i są przekonane o sensowności wspólnie pokonywanych działań. Współpraca między domem a szkołą to rozszerzanie wpływów wychowawczych nauczycieli i rodziców. Celem tego referatu jest przedstawienie, wskazanie form pomocy świadczonej sobie przez szkołę i rodzinę. Pytania 1. Jakie są cele współdziałania nauczycieli i rodziców? 2. Jakie są zasady współdziałania nauczycieli i rodziców? 3. Czy rozmowa jest skuteczna wobec prawidłowego współdziałania nauczycieli i rodziców? Jakie są jej rodzaje? 4. Jakie...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /03.04.2007 Znaków /18 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki sens mają zajęcia z edukacji zdrowotnej dla dorastającego nastolatka?

  Przeznaczenia: dla uczniów klas gimnazjalnych Czas trwania: lekcja 45min. / biologia lub godzina wychowawcza / Cele strategiczny:  Kształtowanie u młodzieży postaw prozdrowotnych Cele operacyjne: Uczeń:  Rozumie pojęcie edukacji zdrowotnej  Umie sformułować definicję zdrowia, dieta, zachowania prozdrowotne, zachowania antyzdrowotne, sprawność fizyczna, profilaktyka, higiena osobista  Umie wymienić negatywne i pozytywne skutki złej diety, braku aktywności sportowej Metody:  Pogadanka  Praca w grupach  Prelekcja  Układanka  Ankieta Przebieg lekcji: Przebieg lekcji ilośc minut Uwagi 1.Czynności podstawowe: *sprawdzenie obecności *omówienie ewentualnych spraw bieżących klasy 5 Czas na sprawdzenie obecności, odpowiedź ustną, sprawdzenie zadania domowego z ostatniej lekcji,* przyjęcie...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /15.03.2007 Znaków /6 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konspekt zajęć - indywidualna terapia, wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem

  KONSPEKT ZAJĘĆ TEMAT: Moje figury CELE: usprawnianie procesów poznawczych rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej stymulacja słuchowa usprawnianie motoryki małej i dużej rozwijanie operacji myślowych, orientacji przestrzennej FORMA PRACY: Indywidualna METODY PRACY:wspierające i stymulacyjne rozwój dziecka, aktywizujące, korygujące UCZESTNIK ZAJĘĆ: chłopiec z autyzmem lat 6, CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 3 godziny dydaktyczne POMOCE DYDAKTYCZNE:elementy geometryczne, farby, pędzel, arkusz papieru, piłka, papier kolorowy. PRZEBIEG ZAJĘĆ: 1.Powitanie - powitanie dziecka przez podanie dłoni, głośne wymawianie jego imienia 2.Śniadanie – dziecko samodzielnie wyciąga śniadanie z tornistra, pod kontrolą opiekuna spożywa posiłek, w razie potrzeby prosząc o pomoc. Dziecko zostawia po sobie porządek. 3.Nauka -...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /14.03.2007 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubóstwo

  Bezrobotny – to osoba, która nie jest zatrudniona i nie wykonuje pracy zarobkowej, a jednocześnie jest zdolna do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płac. Stopa bezrobocia – jest miarą bezrobocia, ale oblicza się ją jako stosunek liczby bezrobotnych do liczby stanowiących siłę roboczą i wyraża się w procentach. Bezrobocie jest przeciwieństwem pracy i aby zrozumieć jego istotę należy przeanalizować funkcje zatrudnienia. Zatrudnienie spełnia trzy podstawowe funkcje: 1. Jest czynnikiem tworzenia produktu społecznego; 2. Jest środkiem uzyskania dochodów z pracy; 3. Jest środkiem zaspokojenia społecznej potrzeby pracy, aspiracji społecznych i zawodowych. Bezrobocie to przesunięcie zasobów pracy ze sfery...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /26.02.2007 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin i konkurencje zawodów dla dzieci nieprzystosowanych społecznie

  Regulamin i konkurencje zawodów dla dzieci nieprzystosowanych społecznie Regulamin szkolnych zawodów Miejsce zawodów: park Termin zawodów: 25 kwietnia 2004 rok Czas trwania zawodów: ok. 60 minut 1. W turnieju biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych, zamieszkujący w Zakładach Poprawczych na terenie całej Polski. 2. Drużyna składa się z 10 zawodników (4 dziewczyny, 5 chłopców i wychowawca). Wychowawca sam ustala skład drużyny reprezentującej Zakład Poprawczy na zawodach. 3. W zawodach bierze udział 5 grup. 4. Każdy uczestnik posiada własny rower. 5. W każdej konkurencji startują wszyscy zgłoszeni do zawodów wychowankowie, z zachowaniem zasady 5 + 5. 6. Zawodnicy startują w pięciu konkurencjach o charakterze zabaw ruchowych. Zawody odbywają się w formie wyścigu rzędów. 7. Każdą konkurencję poprzedzają: objaśnienie i...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /16.02.2007 Znaków /6 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca badawcza wychowawcy - nauczyciela cz.3

  53.Hipoteza to próbna odpowiedz na pytanie stanowiące problem ,będąca jednocześnie przypuszczalnym jego rozwiązaniem. 54.Hipotezę może stanowić tylko zdanie oznajmujące. 55.Hipotezą może być tylko odpowiedz właściwa na pytanie stanowiące problem badawczy. 56.Odpowiedzią właściwą na dane pytanie może być zarówno odpowiedz prawdziwa jak i fałszywa. 57.Warunek niesprzeczności zewnętrznej to wymóg by nie stanowiło jej zdanie sprzeczne z jakimkolwiek składnikiem funkcjonującej w danej dziedzinie wiedzy. 58.Wymóg by w hipotezie występował co najmniej jeden termin teoretyczny , nie dotyczy hipotez konsekwencyjnych. 59.Hipotezą pomocniczą określa się hipotezę której sprawdzenie jest niezbędne do tego by można było sprawdzić hipotezę główną. 60.Rezultatem sprawdzenia hipotezy może być jej weryfikacja, konfirmacja, dyskonfirmacja lub...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /04.01.2007 Znaków /5 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne rodzaje osobowości

  Jak przeżyć lekcję – różne osobowości uczniów. Aby efektywnie prowadzić nauczanie i wychowanie, nauczycielowi potrzebna jest wiedza o uczniu, dotycząca jego cech emocjonalnych i intelektualnych. Wiedza ta jest potrzebna do zrozumienia niepowodzeń i trudności ucznia w szkole, jego zachowań, potrzeb i motywów. W mojej długoletniej praktyce nauczyciela spotkałam się z różnymi osobowościami uczniów. Każdy z nich był wyjątkowy. Istnieje jednak kilka zasadniczych typów uczniów. Oto najważniejsze z nich: Uczeń wybitnie zdolny Ucznia wybitnie zdolnego charakteryzują wysokie osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia twórcze .Do cech, które w dużej mierze charakteryzują uczniów zdolnych należą: zdolność do wytężonej pracy, łatwość skupiania się przez dłuższy czas nad danym problemem, stosunkowe duże zrównoważenie emocjonalne, często...

  Ocena /

  Autor /fireman Dodano /03.01.2007 Znaków /11 564

  praca w formacie txt

Do góry