awatar

Profil użytkownika Fabian

Data rejestracji21 grudnia 2011 Ostatnio online22 grudnia 2011, 4:23

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  Rozwiązanie a wygaśnięcie umowy o pracę

  Umowa o prace rozwiązuje się:

  - na macy porozumienia stron

  - przez oświadczanie jednej ze stron zachowaniem okresu wypowiedzenia ( rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem)

  - przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia( rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia)

  - z...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne możliwości zatrudnienia pracownika na czas z góry oznaczony

  Jest również umową, w której strony określają czas jej trwania. Mogą to uczynić za pomocą jednostek czasu (miesiąc, rok) lub terminu kalendarzowego. Stąd w kodeksie wyróżniono umowę na czas określony, umowę na czas zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy konstytucyjne umowy o pracę

  Treść umowy o prace powinna ( art. 29 §1 k.p.) obejmować określenie stron umowy, daty jej zawarcia oraz warunków pracy i płacy w szczególności określenie:

  - rodzaju pracy-jego nie wskazanie jest niedopuszczalne

  - miejsca jej wykonywania-, jeżeli nie jest wskazane w umowie miejscem pracy jest siedziba...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki niezachowania formy pisemnej umowy o pracę

  Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do rodzaju umowy oraz jej warunków. Mając na uwadze ochronę interesów osoby wykonującej pracę bez podstawy prawnej Kodeks pracy...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracodawcy do pozyskiwania informacji o pracowniku a ochrona danych osobowych pracownika

  Prywatność człowiek podlega ochronie prawnej. Konstytucja RP zakazuje nakładania na jednostkę obowiązku ujawniania informacji jej dotyczących na innej podstawie niż ustawa. Stąd tez do kodeksu pracy wprowadzono regulację określającą zakres danych osobowych, jakich pracodawca ma prawo żądać od osoby...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje: pracodawca - osoba zarządzająca zakładem pracy pracodawcy

  W przypadku pracodawcy- jednostki organizacyjnej ustawodawca wyróżnia ponadto pojęcie zarządzającego tą jednostką, określanego jako kierownika zakładu pracy. W myśl art. 3 §1 k.p. za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownik a zakład pracy

  Pracodawcą może być:

  - osoba fizyczna, zatrudniająca pracowników, niezależnie od celów tego zatrudnienia; może to być każda osoba fizyczna w rozumieniu k.c. Zdolność osoby fizycznej do zatrudnienia pracowników, nie jest ograniczona żadnymi warunkami. Może ona występować w charakterze pracodawcy...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność prawna do bycia pracownikiem

  Do nawiązania stosunku pracy wystarcza, co najmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych. Zdolność do występowania w roli pracownika (zdolność prawna) jest uwarunkowana wiekiem – 18 lat co do zasady i wyjątkowo 16 albo nawet poniżej 16 lat.

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie pracowników

  Pracownikiem jest osoba fizyczna, pozostająca w stosunku pracy, która ukończyła 18 rok życia. Na szczególnych zasadach można zatrudniać młodocianych, czyli osoby miedzy 16 a 18 rokiem życia. Nawiązanie stosunku pracy wymaga pełnej zdolności do czynności prawnej, a niewątpliwie taka jest nawiązanie...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominacja a umowa o pracę

  Podstawa stosunku pracy niektórych pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym, tym głównie w administracji publicznej - państwowej i samorządowej. Pracownicy mianowani są zaangażowani w wypełnianie funkcji państwa, jednostki, w których są zatrudnieni mają scentralizowana strukturę.

  Cechą...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt

Do góry