awatar

Profil użytkownika Fabian

Data rejestracji21 grudnia 2011 Ostatnio online22 grudnia 2011, 4:23

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  Prawo pracownika do przywrócenia do pracy

  Pracodawca, z którym pracownik rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia bezzasadnie zarzucając ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika może żądać odszkodowania nieprzewyższającego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Inne naruszenia prawa przez pracownika nie wywołują żadnych...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresy chroniące pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę wskutek wypowiedzenia

  Wszyscy pracownicy korzystają z ochrony przed wypowiedzeniem umownego stosunku pracy. Najbardziej chronione są osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace zawartej na czas nieokreślony. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem jest uzasadniona szczególnym zagrożeniem zwolnienia z pracy pojawiającym się w...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezdolność do pracy z powodu choroby jako przesłanka natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę

  W myśl art. 53 § 1 i 2 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

  - jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

  a) dłużej, niż 3 miesiące- gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

  b) dłużej, niż łączny okres pobierania z...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracownika do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym

  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

  - zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popełnienie przestępstwa jako przesłanka natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem

  Popełnienie przestępstwa może być podstawa natychmiastowego zwolnienia pracownika z pracy wtedy, gdy przestępstwo ma pewien związek z praca. Musi uniemożliwiać dalsze zatrudnienie pracownika na zajmowanym stanowisku. Musi więc dyskwalifikować pracownika jako osobę, z którą pracodawca mógłby dalej...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótka ch-ka tzw. wypowiedzenia zmieniającego

  Celem wypowiedzenia jest zmiana warunków na jakich pracownik będzie zatrudniony. Wypowiedzenie to zawiera dwa oświadczenia pracodawcy. Jedno dotyczy wypowiedzenia dotychczasowych warunków, drugie zaś to oferta zatrudnienia na nowych warunkach. Wypowiedzenie to wymaga zachowania okresów, terminów i trybu...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb podejmowania przez organizację związkową czynności konsultacyjnych w związku z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę

  Pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony reprezentującą pracownika organizację związkową. Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę jest obowiązkiem wtedy, gdy pracownik jest reprezentowany przez związek...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki decydujące o długości wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, powodującym rozwiązanie umowy o prace lub upływie okresu, zwanego okresem wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia jest zróżnicowana. W przypadku umów terminowych zależy od rodzaju i czasu trwania umowy. Długość okresu...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypowiedzenie w pozaumownych stosunkach pracy

  Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych przewiduje rozwiązanie stosunku pracy mianowanego urzędnika państwowego za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym. Stosunek ten wygasa w przypadkach określonych w kodeksie pracy oraz przepisach szczególnych. Pracodawca...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność zawarcia porozumienia rozwiązującego stos. pracy

  Porozumienie stron jest czynnością rozwiązującą stosunek pracy. Istota porozumienia jest obopólna zgoda na takie właśnie rozwiązanie, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Porozumienie może być zawarte w każdym czasie i zawierać inne zobowiązania stron łączące się z zakończeniem stosunku pracy.

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /320

  praca w formacie txt

Do góry