awatar

Profil użytkownika Fabian

Data rejestracji21 grudnia 2011 Ostatnio online22 grudnia 2011, 4:23

Statystyki

69 prac, w tym:

 • 69tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /69 prac/

 • Ocena brak

  Prawo do wynagrodzenia jako tzw. uprawnienie osobiste pracownika

  Wynagrodzenia za prace jest obowiązkowym, pieniężnym i okresowym świadczeniem pracodawcy na rzecz pracownika w zamian za świadczenie pracy.

  Cechy: obowiązkowe, pieniężne, okresowe, świadczenie.

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność tzw. wspólnej odpowiedzialności materialnej pracownika

  Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzenie mienia jako przesłanka zróżnicowania zakresu odpowiedzialności materialnej pracownika

  Pracodawca powinien wykazać prawidłowe powierzenie mienia oraz szkodę spowodowaną nie zwróceniem mienia lub nie wyliczeniem się pracownika a także wysokość straty. powstaje wtedy domniemanie odpowiedzialności pracownika możliwe do obalenia przez wskazanie, że szkoda jest następstwem okoliczności od...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wina jako element różnicujący zakres odpowiedzialności materialnej pracownika

  -niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych

  -wina pracownika

  -szkoda po stronie pracodawcy

  -związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem pracownika polegającym na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracownika a szkodą poniesioną przez pracodawcę.

  ad.1. Zachowanie...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników

  Odpowiedzialność dyscyplinarna jest instytucją prawną wykraczającą znacznie poza kręgi pracowników. Ponoszą ją m.in.: policjanci, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Więziennej, radca prawny, żołnierz zawodowy, członkowie korpusu służby cywilnej.

  Odpowiedzialności tej...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki odwoławcze od decyzji o ukaraniu karą porządkową

  Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni traktuje się jako uwzględnienie sprzeciwu.

  Pracownik ma prawo zaskarżenia decyzji o ukaraniu karą porządkową. Może on w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminy i tryb nakładania kar porządkowych

  Mamy kary:

  -niemajątkowe (upomnienie i nagana)

  -majątkowe (kara pieniężna)

  Kary porządkowe stosuje pracodawca. Upomnienie i nagana mają szerszy zakres niż kara pieniężna. Mogą być nałożone za nieprzestrzeganie przez pracownika:

  - ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy

  -przepisów...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nałożenie kary pieniężnej na pracownika

  Odpowiedzialność pracownicza – to konieczność ponoszenia przez pracowników negatywnych skutków o charakterze moralnym i materialnym spowodowanych jego nagannym zachowaniem polegającym na naruszeniu obowiązków pracowniczych.

  Rodzaje:

  -odpowiedzialność- porządkowa

  -odpowiedzialność-...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa prawna i treść zakazu konkurencji

  Zakaz konkurencji – w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

  Umowa, jeśli jest zawierana musi być...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenie pracownika o sprostowanie treści świadectwa pracy

  Pracownik może domagać się w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa sprostowania go. Jeżeli nie uwzględni się wniosku to pracownik w ciągu 7 dni zawiadamia o odmowie sprostowania świadectwa i ma prawo wystąpić do sądu pracy o jego sprostowani.

  Poza tą możliwością pracownikowi przysługuje roszczenie...

  Ocena /

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry