awatar

Profil użytkownika Edek55

Data rejestracji26 kwietnia 2011 Ostatnio online12 lipca 2011, 20:17

Statystyki

61 prac, w tym:

 • 61tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /61 prac/

 • Ocena brak

  Poezja wobec katastrofy - Pożegnanie Dwudziestolecia

  Zanim doszło do wybuchu wojny 1939 roku, przewidywano ją, i to coraz dokładniej. Pro-gnozy wojenne pojawiały się nie tylko w tajnych naradach dowództwa sił zbrojnych, ale i wpublicystyce, i w prywatnych rodaków rozmowach. Katastrofę przepowiadali także poeci.

  Tak –poznaję:

  to na pewno

  Ja,

  postawiony...

  Ocena /

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Rewolucjonista w barze „Pod Zdechłym Psem”

  Poeta rewolucyjny XX wieku miał do wyboru dwie drogi. Mógł próbować (skutecznie lubnie) wyrzec się trosk i fanaberii prywatnego „ja”, twardo postawić „stopę na gardle swej pie-śni”, obwołać się twórcą „zmobilizowanym przez rewolucję”, jej „asenizatorem i woziwodą”(cytowane słowa pochodzą z poematu...

  Ocena /

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /6 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - „Nierówny rachunek w trupach”

  Największą ostrożność (wręcz delikatność) wykazywał w tym obszarze tematycznym Bro-niewski: poeta, którego uznaje się za postać sztandarową w dziejach polskiej liryki rewolu-cyjnej. Często narzędziem rewolucyjnego odwetu jest w świecie jego wierszy nie bomba czynóż, lecz słowo. Burżuazyjne...

  Ocena /

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Jak pokazać „dzień zapłaty”?

  Poezja rewolucyjna to specyficzna odmiana  l i t e r a t u r y  t y r t e j s k i e j. Do literaturytyrtejskiej – towarzyszącej walce zbrojnej – należała epika rycerska, folklor powstańczy,sienkiewiczowska proza historyczna itp. Dawni autorzy dzieł sławiących trud bitewny niemieli oporów w ukazywaniu...

  Ocena /

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /5 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - „Krew naszą długo leją katy”

  Męczeństwo ludu i sąd nad oprawcą. W tym kręgu konstytuuje się świat wyobraźni rewolucjonisty. Prosty, klarowny model retoryki rewolucyjnej znajdujemy w starej pieśni roboczejCzerwony sztandar:

  Krew nasza długo leją katy,

  wciąż płyną ludu gorzkie łzy.

  Nadejdzie jednak dzień zapłaty,

  sędziami...

  Ocena /

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Zraniony patriotyzm

  W ideologii rewolucyjnej pojawiały się sądy deprecjonujące sens wysiłków narodowowy-zwoleńczych. Wszak „robotnicy nie mają ojczyzny”, pisał Marks,  a powtarzał za nim Maja-kowski w dramacie Misterium – buffo (1918). Niektórzy przedstawiciele polskiej skrajnejlewicy kwestionowali sens odrodzenia polskiej...

  Ocena /

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /5 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Dlaczego właśnie oni?

  Rewolucja według marksistów miała być zbrojnym wystąpieniem wielkomiejskiego pro-letariatu. Niemałą popularność zdobył pogląd, że kultura nowej epoki wyłoni się z twórczościrodzimych  p r o l e t a r i u s z y. ( Z połączenia cząstek „prolet –” oraz kult –” utworzono wZSRR hasło  p r o l e t k u l...

  Ocena /

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /4 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Czekając na rewolucję światową

  Polska Partia Komunistyczna miała program jawnie proradziecki. Polska liryka rewolucyj-na – nie. W dorobku naszych poetów z lat 1918 – 1939 znajdujemy nikłą ilość wierszy sła-wiących rewolucję bolszewicką, niewiele znaczących dzieł sławiących ZSRR. Magnitogorskalbo rozmowa z Janem Broniewskiego należy...

  Ocena /

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Potęga mitu

  Propaganda radziecka potrafiła utrzymywać w tajemnicy wstydliwe strony życia i ekspo-nować sukcesy ekonomiczne, naukowe, oświatowe. Byli tacy, którzy wierzyli. Jest coś tra-gicznie prawdziwego w wierszu Broniewskiego Magnitogorsk albo rozmowa z Janem.

  Oto dwaj polscy rewolucjoniści, uwięzieni na Ratuszu...

  Ocena /

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja wobec rewolucji - Wobec doświadczeń radzieckich

  Komunizm nie zdobył świata. Odniósł zwycięstwo w krajach dawnego imperium carskie-go. Po bolszewickim zamachu stanu w Piotrogrodzie 11917 roku na zgliszczach Rosji car-skiej uformowało się  w i e l o n a r o d o w e  p a ń s t w o  i d e o l o g i c z n e, które przy-brało nazwę Związku Socjalistycznych...

  Ocena /

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 262

  praca w formacie txt

Do góry