awatar

Profil użytkownika coubsEncoca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Mikroekonomia (ściąga)

  Z GÓRY PRZEPRASZAM Z BRAK WYKRESÓW, ALE DO TEJ SĆIĄGI RYSOWAŁAM JE RĘCZNIE. POWINNY BYĆ ONE TAM GDZIE SĄ WOLNE LUKI W TEKŚCIE. Cechy przedsiębiorstwa INDYWIDUALNEGO WŁAŚCICIELA: - przedsiębiorstwo jest właścicielem kapitału pieniężnego i rzeczowego - przedsiębiorca jest właścicielem wytworzonego produktu - przedsiębiorca zatrudnia wolna siłę roboczą - przedsiębiorca jest równocześnie kierownikiem produkcji, księgowym.. - sam ponosi całe ryzyko prowadzenia działalności OGRANICZENIA W ROZWOJU przedsiębiorstwa indywidualnego właścić: - ograniczone możliwości gromadzenia kapitału - narastająca niestabilność warunków gospodarowania - przedsiębiorstwo nie jest w stanie wchłonąć rozwiązań technicznych ponieważ prowadzi koncentrację kapitału. Ograniczenia te można zniwelować poprzez przejście z koncentracji...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /10.06.2007 Znaków /28 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg prywatyzacji w polsce w latach 1990-2004r

  Poprzez pojęcie prywatyzacji rozumiemy zmianę stosunków własnościowych polegającą na udostępnieniu udziałów i akcji przedsiębiorstw państwowych przekształcanych w spółki lub na sprzedaży przedsiębiorstw bądź ich składników majątkowych osobom prywatnym (fizycznym i prawnym); także zwrot odpowiedniej części majątku w wypadku rozwiązania osoby prawnej. Nierozłącznym pojęciem związanym z polską prywatyzacją jest pojęcie transformacji gospodarczej. Transformacja gospodarcza oznacza przechodzenie od gospodarki socjalistycznej, szczególnego przypadku nie rynkowego systemu gospodarczego, do gospodarki rynkowej, w której rośnie udział własności prywatnej. Transformacja gospodarcza jest więc synonimem reformy rynkowej. Ponadto transformacja gospodarcza obejmuje, tam gdzie jest to konieczne, stabilizację makroekonomiczną. Gospodarka polska u progu...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /25.04.2007 Znaków /8 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leasing

  Leasing stanowi formę finansowania inwestycji, polegającą na uzyskaniu środków inwestycyjnych w zamian za ustalony czynsz (raty leasingowe), bez konieczności ich bezpośredniego zakupu. definicja umowy Umowa leasingu do niedawna była regulowana tylko częściowo przepisami ustaw podatkowych oraz celnych. Zasady tej umowy, jej warunki itp. kształtowały się więc pod wpływem praktyki. Stan ten uległ zmianie. Od dnia 9.12.2000r. obowiązują przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do umowy leasingowej. Kodeks inaczej nazywa strony umowy leasingu. Leasingodawca to finansujący, zaś leasingobiorca - korzystający. Przez zawarcie umowy leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo do używania i...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /13.04.2007 Znaków /32 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia kursu walutowego

  Omawiając historię kursu walutowego należy na samym wstępie wyjaśnić jego pojęcie i rodzaje. Kurs walutowy określa ilość zagranicznej waluty, jaka może być nabyta na przykład za jednostkę waluty rodzimej. Kurs walutowy jest kształtowany na rynku walutowym, gdzie waluty podlegają wolnemu handlowi. Kurs walutowy określa, jak drogie są towary zagraniczne w porównaniu z rodzimymi. Kiedy kurs waluty wzrasta, towary zagraniczne stają się tańsze w porównaniu z produkowanymi w kraju. Zmiany kursu mają istotny wpływ na wewnętrzne procesy produkcji, wymiany i równowagi finansowej. Kurs walutowy jest ustalany na rynku w wyniku działania sił podaży i popytu, a wyrażany w liczbie jednostek waluty własnej odpowiadający jednostce waluty obcej. Kurs walutowy w Polsce jest płynny. Teoretycznie kształtuje się on na podstawie czynników makroekonomicznych...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /15.03.2007 Znaków /12 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKŁADY PISM

  Przedsiębiorstwo Handlu Detalicznego Sklep Wielobranżowy ul. Świętokrzyska 125 00 – 122 Warszawa tel. 29-14-81 Hurtownia Sprzetu Elektronicznego „Eltron” ul. Wolska 35 03 – 455 Radom Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 10.02.2005 DW-I-13/89 DZD–2–125/90 14.03.2005 Sprawa: telefony klawiszowe. Z przykrością informujemy Was, że towar który dostarczyliście nie odpowiada nam. Nie jest on zgodny z wzorem przedstawionym przez Waszego pracownika podczas jego pobytu w Warszawie. Towar jest niskiej jakości, co wykazało świadectwo badania technicznego / świadectwo przesyłamy w załączeniu/. W celu uniknięcia nadmiernych kosztów przesyłki, gotowi jesteśmy przyjąć te telefony pod warunkiem uzyskania od Was 15% rabatu dla całego naszego zamówienia. Jeżeli, nie zaakceptujecie naszej propozycji, będziemy zmuszeni...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /10.03.2007 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej

  POJĘCIE I ZADANIA ANALIZY EKONOMICZNEJ Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej Jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania. Pojęcie analizy ekonomicznej odnosi się do metody badania naukowego, która polega na rozłożeniu badanego przedmiotu lub zjawiska na części składowe, w celu wykrycia składników przyczyniających się do kształtowania danego podmiotu lub zjawiska. Cel analizy ekonomicznej Jej celem jest przygotowanie odpowiednich informacji stanowiących podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych. Analiza ekonomiczna zapoznaje z występującymi faktami i zjawiskami oraz ustala przyczyny tych zjawisk i faktów. Analiza ekonomiczna służy do oceny działalności i jej skutków. Wyniki te służą przede wszystkim do...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /29.01.2007 Znaków /14 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż i czynniki kształtujące podaż

  Podaż i czynniki kształtujące podaż!!! Podaż jest to ilości dóbr, które producenci gotowi są zaoferować do sprzedaży przy różnych alternatywnych cenach, w określonym miejscu i czasie i przy założeniu stałości innych czynników. Zwróćmy uwagę, że: • wielkość podaży mierzymy stosując mierniki naturalne jak sztu- ki, kilogramy, itd.; • musimy określić zasięg terytorialny naszego badania, gdyż oczy- wiste jest, że podaż na rynku lokalnym będzie inna niż na rynku krajowym lub międzynarodowym; • należy podać okres, który bierzemy pod uwagę, bo podaż tygo- dniowa jest naturalnie mniejsza niż miesięczna czy roczna; • określamy ilość, którą producenci zaoferowaliby po różnych ce- nach, ale w takich samych, konkretnych warunkach, czyli zmienna jest tylko cena. Źródłem podaży jest produkcja. Jednak podaż...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /14.01.2007 Znaków /3 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie dotyczące inflacji

  Inflacja oznacza zjawisko wzrostu ogólnego cen dóbr w pewnym okresie. Wzrost (lub spadek) cen poszczególnych dóbr jest dla gospodarki rynkowej zjawiskiem naturalnym, występującym w zależności od zmiany zapotrzebowania na nie. Inflacja zaś występuje wówczas, gdy rośnie ogólny poziom cen, a nie ceny pojedynczych dóbr. Jako inflacji nie traktuje się także sezonowego wzrostu cen niektórych dóbr, lecz wzrost cen utrzymujący się przez dłuższy czas. Inflacja może przejawiać się w dwóch podstawowych formach: jawnej i ukrytej. Podana wyżej definicja, określająca inflacje – odpowiada pojęciu inflacji jawnej, tzn. sytuacji, w której w danym kraju nie ma administracyjnych ograniczeń wzrostu cen. Zjawiska inflacyjne mogą się charakteryzować różnym nasileniem. Z punktu widzenia wielkości wzrostu cen można wyróżnić: 1. inflacje pełzającą – do...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /11.01.2007 Znaków /10 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alternatywne teorie przedsiębiorstwa

  Alternatywne teorie przedsiębiorstwa Tradycyjna - ekonomiści nazywają ją neoklasyczną - teoria przedsiębiorstwa nie wyjaśnia zupełnie ewidentnych faktów funkcjonowania firm, dlatego też powstały alternatywne teorie przedsiębiorstwa o których będzie moja poniższa praca. Na początku chciałem przedstawić tradycyjną teorię przedsiębiorstwa. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa działającego na rynku służy do wyjaśnienia, jak funkcjonuje rynek, tj. jak kształtują się ceny i podaż przy danym popycie. Model przedsiębiorstwa neoklasycznego został opisany za pomocą funkcji produkcji i funkcji kosztów na podstawie następujących założeń: Osobą decydującą o tym: co? ile? jak produkować? jest właściciel przedsiębiorstwa, który równocześnie nim zarządza. Jest to założenie o jedności własności i zarządzania. Właściciel/menedżer...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /25.12.2006 Znaków /9 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy demograficzne Polski a rozwój gospodarki (wnioski dla polityki gospodarczej)

  W niniejszej pracy pragnę przedstawić i udowodnić jak bardzo istotnym jest wpływ problemów demograficznych na rozwój gospodarczy naszego kraju. Demografia jako dziedzina nauki zajmująca się jakościowym i ilościowym badaniem rozmieszczenia ludności, jej struktury i migracjami, jak również badaniem zachowań i ich zmian w znacznym stopniu pomagają w opracowywaniu prognoz i planowaniu rozwoju gospodarki. Dzięki takim badaniom można przewidywać lub nawet kształtować rozwój zarówno oświaty i kierunków kształcenia zawodowego, jak i rozwój budownictwa mieszkaniowego, rozwój i modernizację różnych gałęzi przemysłu. Wnikliwa analiza przestrzennych zależności między tymi zagadnieniami są bardzo istotne w działaniach na rzecz koncentracji inwestycji i wzrostu gospodarczego. Prowadzenie takiej polityki w latach powojennych pozwoliło na szybką odbudowę...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /20.12.2006 Znaków /23 594

  praca w formacie txt

Do góry