awatar

Profil użytkownika coubsEncoca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Giełda

  Giełda - zespół osób, urządzeń, środków technicznych zorganizowany w taki sposób, aby przy kojarzeniu ofert dotyczących kupna i sprzedaż papierów wartościowych wszyscy uczestnicy rynku mięli taki sam dostęp do informacji rynkowej – w tym samym czasie i przy zachowaniu tych samych warunków transakcji. - Włoska borsa – giełda wywodzi się z łac. Bursa – sakiewka do przechowywania pieniędzy - Od średniowiecza bursy – stowarzyszenia kupieckie - Przodkiem giełdy był jarmark (Cesarstwo Rzymskie, Babilonia 1531 – Antwerpia – pierwsza giełda o charakterze międzynarodowym „Dla ludzi wszystkich języków i narodów” 1602 – Kampania Wschodnio – indyjska 1622 – Kampania Zachodnio – indyjska przełom XIX – XX w. – największy rozkwit giełdy koniec XVIII – powstanie giełdy w Nowym Jorku Najważniejsze giełdy:  Giełda New...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /30.08.2007 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makroekonomia (ściąga)

  MAKROEKONOMIA – bada duże agregaty takie jak popyt globalny gospodarstw domowych na dobra lub globalne wydatki przedsiębiorstw na maszyny i budowle (dochód narodowy, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, zasób kapitału, budżet państwa, kapitałochłonność) Zajmuje się ona głownie powiązaniami miedzy różnymi częściami gospodarki. Opiera się na uproszczeniach mających na celu zwiększenie operacyjności analizy. Zajmuje się badaniem sposobu działania gospodarki jako całości. Natomiast MIKROEKONOMIA znakomicie przybliża szczegóły. Najważniejsze jest w niej szczegółowe zrozumienie zasad działania konkretnych rynków. Funkcja POZNAWCZA – dostarczanie wiedzy o zjawiskach i procesach gospodarczych o rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich przyczynach i skutkach. Funkcja APLIKACYJNA – formułuje wskazówki pod adresem polityki gospodarczej...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /27.08.2007 Znaków /19 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia - ściąga

  EKONOMIA – nauka badająca w jaki sposób ludzie (pojedynczo lub zorganizowani w zespołach) wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb mater.i niemater. MIKROEK. zajmuje się gospodar.w ramach przeds. Zajmuje się zachowaniem małych jednostek:producentów,konsum, rynki dóbr i usług,czynniki prod. MAKRO obejmuje problem gospodar.w całym kraju. ANALIZA mikro zajmuje się szczególnym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojed. towarów. PROBLEM EKON. Analizując istotę problemu należy zwrócić uwagę na dwa podst. fakty: istniejące zasoby są ograniczone do swojej wielkości, ludzkie potrzeby są nieograniczone. GRANICA możliw.prod.gospodarowanie jest zawsze zdeterminowane danymi zasobami i daną technologią. ZYSK MARG. Zwiększenie lub zmniejszenie konsumpcji danego dobra o jednostkę sprawia że korzyści które...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /23.08.2007 Znaków /12 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki

  Wedle najbardziej rozpowszechnionej definicji podatek to: pieniężne, przy?musowe, ogólne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa lub innych związków publicznoprawnych, (Np. samorządów). Ważny jest pieniężny charakteru podatku, gdyż w praktyce występują także niepieniężne świadczenia na rzecz państwa i/lub samorządu. Przykładem tego jest obowiązkowa służba wojskowa, a w przypadku samorządów stosowany leszcze do niedawna obowiązek świadczeń in natura (Np. wykonywanie pewnych robót na rzecz społeczności lokalnej). Cechą podatku jest jego ogólny charakter, co oznacza, że wszystkie podmioty są objęte podatkiem. Podatek jest wielce złożoną kategorią prawną, fiskalną, ekonomiczną, polityczną, społeczną. Dla naszych rozważań istotna jest zwłaszcza fiskalna: ekonomiczna treść podatku. Fiskalna, dlatego, że podatek jest...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /31.07.2007 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy Biznes planu

  Elementy BP. Typowy BP składa się z: 1)streszczenia planu, 2)charakterystyki firmy, 3)analizy rynku, 4)strategii marketingowej, 5)profilu produkcji, 6)planu finansowego, 7)załączników. Streszczenie BP uważa się na najważniejszą jego część ze względu na fakt, że od niego zaczyna się czytać plan i niektórzy inwestorzy mogą ograniczyć się do przeczytania tylko streszczenia. Powinno ono być w miarę krótkie i wyraźnie informować o treści BP. Ułatwia to poznanie działalności przedsiębiorstwa i przyciąga uwagę czytającego. Streszczenie zawiera więc informacje o firmie, o produkcji i rynku zbytu oraz o zarządzaniu i finansach firmy. Należy w nim zaznaczyć też jakie korzyści z tej działalności może mieć inwestor. Przed streszczeniem powinien być spis treści, aby umożliwić czytelnikowi szybką orientację co do zawartości dokumentu. Mimo że...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /19.07.2007 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenie gotówkowe i bezgotówkowe.

  Rozliczenia gotówkowe: polegają na dokonywaniu rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banku lub innych instytucji. Wpłata gotówki na r-k wierzyciela, Czek gotówkowy stanowiący dyspozycję skierowaną do banku do wypłaty określonej w czeku sumy pieniężnej okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku. Rozliczenia bezgotówkowe polecenie przelewu-polega na tym że klient daje swojemu bankowi polecenia obciążenia swojego r-ku i przelania kwoty na r-k wierzyciela. Polecenie zapłaty - wierzyciel przekazuje swemu bankowi dyspozycję by ten obciążył określoną kwotą r-k bankowy dłużnika i przekazał ją na r-k wierzyciela Musi spełniac dodatkowe warunki : Wierzyciel i dłużnik muszą posiadać r-k bankowy w bankach które zawarły porozumienie w sprawie stosowania polecenia zapłaty. Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną bankowi...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /13.07.2007 Znaków /6 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System podatkowy i celny

  Podatki pojawiły się już w starożytności. Mogą zostać interpretowane jako specyficzna forma daniny. Daniny nakładane na gospodarstwa domowe przez władze. Mogą przybierać 3 formy: a) daniny w naturze b) daniny w postaci świadczeń osobistych (np. obowiązkowa służba wojskowa) c) daniny mogą być pobierane w pieniądzu. Niekiedy do punktu c zalicza się też opłaty. Nakładając podatki władza zapewnia sobie udział w podziale produktu i dochodu narodowego. Dochody te są niezbędne władzy dla ponoszenia wydatków związanych z zadaniami jakie realizuje władza. Są one najważniejszym źródłem dochodów. Funkcje podatków fiskalne – wyraża się w przysparzaniu dochodów władzy publicznej, które są niezbędne dla realizacji celów [] skrajny model gospodarki rynkowej neoliberalizm – zadania władzy publicznej dotyczą szeroko rozumianej sfery...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /02.07.2007 Znaków /16 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia emerytalne, warunki, kto może dostać

  Świadczenia emerytalne, czyli tzw. emerytura to dożywotnia płaca miesięczna, która przysługuje pracownikowi lub jego rodzinie po przepracowaniu ustawowej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku. Emerytury należą do grupy świadczeń ubezpieczeniowych. Mają charakter pieniężny i poprzedzone są wieloletnim opłacaniem obowiązkowych składek. Składki pobierane są z wynagrodzenia pracownika w całym okresie jego pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Polsce w roku 1999 wprowadzony został nowy system emerytalny, który częściowo zmienił warunki otrzymywania świadczeń emerytalnych. Oparty został na trzech filarach przedstawionych w poniższej tabeli: I Filar - ZUS II Filar - Otwarte Fundusze Emerytalne III Filar - Ubezpieczenia dodatkowe Obowiązkowa umowa pokoleniowa, zarządzany przez ZUS, indywidualne konta ubezpieczonych. Obowiązkowy...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /01.07.2007 Znaków /24 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroekonomia - ZYSK

  ZYSK KSIĘGOWY - jest to wielkośc która można w sposób jednoznaczny wiliczyć,znając takie parametry,jak wielkośc produkcji,koszty oraz cenę rynkową wytwarzanego dobra. ZYSK EKONOMICZNY-w odróznieniu od zysku księgowego jest kategorią subiektywną,gdyż na zysk ekonomiczny składa się zysk księgowy pomiejszony o tzw.koszty alternatywne (=koszty utraconych możliwości ; są to np. koszty kapitału i koszty ryzyka) KOSZTY EKONOMICZNE składają się z kosztów jawnych i kosztów ukrytych. Koszty jawne to te koszty,które wpływają wraz z amortyzacją na zysk księgowy(np.wynagrozenie dla pracowników administracji,koszty produkcyjne,wynajem pomieszczeń pracowniczych). Natomiast koszty ukryte to te koszty,które ponosimy wybierając jedną ze wszystkich mozliwych opcji (np. kosztem ukrytym będzie alternatywny koszt kapitału odpowiadający dochodowi,jaki producent...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /16.06.2007 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makro wykłady - notatki

  dlaczego makroekonomia? Dlaczego wraz z upływem czasu gospodarka rozwija się, zmienia i podlega okresowym wahaniom? Gdyby świat zachowywał się tak jak zakłada mikroekonomia nie byłoby problemu inflacji i bezrobocia. Mikroekonomia , bowiem bada zachowanie pojedynczych podmiotów. Mikroekonomia pokazuje podstawowe różnice między rynkami (np. rynek konsumenta, producenta, pracy, kapitału, pieniądza, czynników wytwórczych). Makroekonomia wykorzystuje te różnice w wyjaśnieniu zmiennych makroekonomicznych: - bezrobocie - inflacja - saldo budżetu państwa - saldo bilansu handlowego Mikroekonomia traktuje jako zewnętrzne (nie zajmuje się nimi), te dobre, które dla makroekonomii stanowią podstawę badań np.: dochód narodowy, ogólny poziom cen, stopy procentowe w gospodarce. Mikroekonomia jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /10.06.2007 Znaków /25 803

  praca w formacie txt

Do góry