awatar

Profil użytkownika coubsEncoca

Data rejestracji7 grudnia 2012 Ostatnio online

Statystyki

82 prac, w tym:

 • 82tekstowych
 • 0multimedialnych

Dodane prace /82 prac/

 • Ocena brak

  Ekonomia1

  EKONOMIA- nauka o prawach rządzących procesami gospodarczymi MIKROEKONOMIA- koncentruje się na badaniu indywidualnych decyzji konsumentów i przedsiębiorstw (bada funkcjonowanie poszczególnych podmiotów gospodarczych MAKROEKONOMIA- bada współzależność zjawisk i procesów zachodzących w skali całej gospodarki EKONOMIA POZYTYWNA- zajmuje się opisem rzeczywistości gospodarczej oraz wykrywaniem występujących w niej prawidłowości i powstrzymuje się od sądów wartościujących EKONOMIA NORMATYWNA- zajmuję się oceną rzeczywistości gospodarczej opartej na subiektywnym wartościowaniu zjawisk. Formułuje warunki konieczne do uzyskania porządnych stanów w gospodarce POTRZEBA- to subiektywne odczuwanie braku czegoś, połączone z dążeniem do eliminacji tego stanu PRAWA EKONOMICZNE- stałe powtarzające się związki przyczynowo- skutkowe między zjawiskami...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /15.06.2005 Znaków /23 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę.

  Joanna Elendt Wejherowo, 05.03.2006 r. Semestr. VIII A Liceum Ekonomiczne Zaoczne PRACA KONTROLNA Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW Temat: Ułożyć bilans i na jego podstawie obliczyć wskaźniki płynności finansowej i rentowności. Napisać ich interpretację i ocenę. AKTYWA 01.01.2002 31.12.2002 PASYWA 01.01.2002 31.12.2002 A. Aktywa trwałe 24600 17010 A. Kapitał własny 28150 31650 I. WNiP 250 610 I. Kapitał podstawowy 21150 21150 II. Rzeczowe aktywa trwałe 18350 10250 II. Kapitał zapasowy 3250 5350 III. Należności długoterminowe 300 270 III. Pozostałe kapitały międzyokresowe 1250 1800 IV. Inwestycje długoterminowe 5400 5770 IV. Zysk netto 2950 3650 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 750 560 B. Aktywa obrotowe 18900 32290 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15350 650 I. Zapasy 5170 5490 I. Rezerwy na...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /06.06.2005 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezrobocie w Polsce aktywna i Pasywna polityka zwalczania zjawiska poprzez władze państwowe i samorządowe

  Bezrobocie to sytuacja, w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nieznajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia.. Brak pracy jest czynnikiem, który mam wpływ na zaspokajanie ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach życia. Prowadzi też do narastania kwestii społecznych jak: kwestia ubóstwa, edukacyjna, zdrowotna itd. Bezrobocie to obecnie najpoważniejszy problem społeczny, gospodarczy i ekonomiczny w Polsce tak i w naszej miejscowości. Mierzy się je stopą bezrobocia –to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo wyrażony w procentach. Z danych GUS wynika że na koniec lutego 2009 r. w kraju stopa wynosiła 10.9% w Toruniu 7,1%. Trudno jest jednoznacznie powiedzieć jakie są główne przyczyny bezrobocia w...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /04.06.2005 Znaków /4 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria ekonomiczna fizjokratów a merkantylizm

  Filozoficzną podstawą fizjokratyzmu była idea porządku naturalnego opartego na prawie natury, założeniem - wolność osobista, swoboda działania, prawo własności, interes własny jako główny bodziec działań gospodarczych i niezbędny warunek ich efektywności. Zdaniem fizjokratów państwo powinno ograniczyć swą akcję regulującą do zarządzeń zgodnych z prawami naturalnymi ochrony prawa własności, zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa i swobody. Aby możliwy był rozwój, gospodarka musi, zdaniem fizjokratów, dawać nadwyżki, które będą przeznaczane na rozszerzanie działalności gospodarczej, na utrzymanie państwa oraz grup ludności nie produkujących bezpośrednio. Za pracę produkcyjną fizjokraci uznawali wyłącznie pracę w rolnictwie wielkim, stosującym kapitał. Drobni rolnicy, wg nich, to jedynie konsumenci wytworzonych przez siebie płodów...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /30.05.2005 Znaków /2 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznesplan firmy spedycyjnej "SPEDPOL"

  SPIS TREŚCI strpona tytułowa 1 STRESZCZENIE BIZNESPLANU CHARAKTERYSTYKA FIRMY ANALIZA RYNKU Klienci STRATEGIA MARKETINGOWA ZARZĄDZANIE naszym największym inwestorem jest„schenker sp.zo.o.” INNI NASI INWESTORZY TO NASI MENADŻEROWIE TO: STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLITYKA PERSONALNA PLAN FINANSOWY STRESZCZENIE BIZNESPLANU „SPEDPOL S.A.”- spólka założona 23.07.1992r przez śp. Mariana Zawadzkiego. Obecnymi akcjonariuszami są: Jan Zawadzki (60%), Bartłomiej Jelonek (25%) Gabriel Zapomostowski (15%) Zatrudniamy ponad 200 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dbamy o ich rozwój i integrację w ramach SZKOŁY LIDERÓW. Naszym Klientom zalew-niamy pełną obsługę logistyczno - spedycyjną i gwarantujemy odpowiednią jakość przewozu oraz to, że przesyłka zostanie dostarczona „NA CZAS, NA MIEJSCE, NA...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /30.05.2005 Znaków /27 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przyczyny inflacji

  Pojęcie i przyczyny inflacji I. Definicja inflacji. Mckenzie definiuje inflację w następujący sposób:„Jest to trwały wzrost ogólnego poziomu cen przy uwzględnieniu zmian jakości towaru, mierzona jest w pewnym okresie czasu. Może ona powodować zarówno straty jak i korzyści w gospodarce.”. Z kolei Begg mówi, że „Inflacja jest to wzrost przeciętnej ceny dóbr w jakimś okresie. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samy tempie.” II. Przyczyny inflacji Aby zrozumieć na czym polega inflacja i uświadomić sobie jakie mogą być jej skutki musimy poznać przyczyny, które ją powodują. Monetaryści a wśród nich Milton Friedman twierdzą, że inflacja spowodowana jest przez nadmierną w porównaniu z podażą dóbr ilością pieniądza w gospodarce. Nadwyżkę popytu na...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /22.04.2005 Znaków /3 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMIZM I REWIZJONIZM

  REFORMIZM I REWIZJONIZM równolegle z marksizmem rozwijały się koncepcje socjalizmu reformistycznegoreformizm - kierunek socjalistyczny odrzucający teorię walki klas i rewolucyjnego obalenia kapitalizmu na rzecz jego stopniowych przemian na drodze reform - reformiści nazywani byli przez przeciwników oportunistami (oportunista - człowiek bez stałych zasad, przystosowujący się do okoliczności dla osobistych korzyści)pierwszym wybitnym zwolennikiem reformizmu był Niemiec Ferdynand Lassalle (1825-1864)Lassalle głosił koncepcję socjalizmu państwowego - państwo stanowi bowiem organizację ponadklasową całego społeczeństwa, która służy dobru powszechnemuLassalle odrzucał koncepcję rewolucji - według niego robotnicy mogli wymusić na państwie wprowadzenie powszechnego prawa wyborczego i przeprowadzenie reform socjalnychrewizjonizm - nurt w marksizmie głoszący...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /12.04.2005 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka akcji

  Charakterystyka akcji a. akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej b. rodzaje akcji · a)imienne (powinny zawierać nazwisko akcjonariusza, prawnego właściciela papieru wartościowego i mogą być wydawane przed pełną wpłatą pieniędzy za nie, czyli kupujący uzyskuje formę kredytu przy ich zakupie, przy zbywaniu akcji imiennych obowiązuje przelew połączony z wręczeniem dokumentu, posiadaczy akcji imiennych wpisuje się do księgi akcjonariuszy spółki) b)na okaziciela (muszą być opłacone w całości przed ich wydaniem, mogą być zbywane bez formalności, po prostu przez ich wręczenie.) · a) zwykłe (są pierwszymi papierami wartościowymi, jakie emituje spółka. Reprezentuje udział własnościowy w firmie i spośród wszystkich wyemitowanych papierów wartościowych posiada najniższy priorytet roszczenia...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /16.03.2005 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia z zakresu mikroekonomi

  GOSPODARKA TOWAROWA (RYNKOWA)-wytwarzanie produktów przeznaczonych do wymiany przez transakcje kupna-sprzedaży. Powstanie i rozwój gospodarki towarowej wiąże się ze społecznym podziałem pracy i wyodrębnianiem się poszczególnych producentów. W formacjach przedkapitalistycznych panującą formą produkcji społecznej była gospodarka naturalna, historycznie poprzedzająca gospodarkę towarową. Rozwijała się również gospodarka towarowa, mająca wówczas głównie formę prostej gospodarki towarowej, której podstawą była własna praca indywidualnych posiadaczy środków produkcji. Gospodarka towarowa przeważa w kapitalizmie. Występowała także w krajach komunistycznych, lecz ograniczała się do podziału dóbr konsumpcyjnych między członków społeczeństwa oraz przepływu produktów między przedsiębiorstwami opartymi na różnej własności środków...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /31.01.2005 Znaków /23 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtuje się rynek pracy w Polsce?

  Rynek pracy, jeden z rynków czynników wytwórczych, na którym przedmiotem wymiany są usługi świadczone przez siłę roboczą, czyli praca. Rynek pracy w znaczeniu ogólnym składa się z pojedynczych rynków pracy, dotyczących siły roboczej o określonych kwalifikacjach. Na każdym z tych rynków czynnikiem równoważącym popyt i podaż pracy jest płaca równowagi, której poziom jest zróżnicowany. Popyt na pracę ze strony pracodawców uzależniony jest w krótkim okresie (przy braku możliwości zmiany techniki i technologii) od relacji pomiędzy płacą równowagi a krańcową produktywnością pracy. Przedsiębiorcy opłaca się zwiększać zatrudnienie dotąd, dopóki dodatkowy przychód, jaki osiągnie z zatrudnienia kolejnego pracownika, będzie większy niż koszt jego zatrudnienia. W długim okresie czynnikiem określającym popyt na pracę jest relacja...

  Ocena /

  Autor /coubsEncoca Dodano /23.01.2005 Znaków /12 577

  praca w formacie txt

Do góry